Bristfälliga kalkyler för gods undervärderar nyttan med tillförlitliga järnvägstransporter

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-10-11
Samhällsekonomiska kalkyler för godstransporter undervärderar nyttan för näringslivet med tidsvinster och tillförlitlighet. Det visar en promemoria framtagen av Väg- och Transportforskningsinstitutet. När det avsätts resurser för investeringar i infrastruktur riskerar dessa därmed att inte hamna i de för samhället värdefullaste projekten.

En promemoria om ”Godstransporter och samhällsekonomiska kalkyler” har nu utarbetats av Väg- och Transportforskningsinstitutet (VTI) på uppdrag av Näringslivets Transportråd och Skogsindustrierna. Promemorian beskriver problemen som finns med samhällsekonomiska kalkyler för godstransportprojekt och att nyttan av tillförlitliga godstransporter inte kommer fram i kalkylmodellerna. Studien visar att dagens tillämpning av samhällsekonomiska kalkyler uppvisar brister gällande godstransporter. Dagens sätt att genomföra samhällsekonomiska kalkyler på godstransportområdet görs inte på ett heltäckande och transparent sätt. Problemet består i att alla relevanta nyttor för näringslivet relaterade till tidsvinster och förbättrad tillförlitlighet eller andra kostnadsbesparingar inte inkluderas på ett adekvat sätt i kalkylerna. Problem är särskilt stort för järnvägstransporter som kännetecknas av stora tillförlitlighetsproblem. Ett annat problem är att systemeffekter inte beaktas på ett riktigt sätt.
 
Begreppet tillförlitlighet handlar i grund och botten om att man ska kunna lita på att transporterna går som planerat. Det är viktigt för godstransporter, då företag i allt större utsträckning bygger upp logistiksystem där problem med tillförlitlighet kan få stora spridningseffekter. Ofta diskuteras ett redundant och robust infrastruktursystem i samband med tillförlitlighet. I studien används dessa begrepp synonymt. I slutändan avser de synonyma begreppen att fånga hur företagen litar på infrastrukturen och vågar utlova leveranser till sina kunder. Detta är av stor vikt på en konkurrensutsatt marknad.

Den övergripande bilden enligt studien från VTI är att forskningen och utvecklingen på området värdering av godstransportrelaterade nyttor är ”plottrig” och att det finns lite kontinuitet. Många projekt startar ”på ny kula” utan att besvära sig om att kartlägga tidigare studier. Trafikverkets nuvarande strategi med samordnade pilotprojekt är därför lovande.

Studien från VTI som bifogas är genomförd som en kartläggning av hur godstransporter behandlas i dagens samhällsekonomiska kalkyler, vilka forsknings- och utvecklingsprojekt (FoU) som genomförs och vad författarna bedömer som är en lämplig väg framåt. På sidan 5-6 i studien sammanfattas rapporten. Övergripande slutsatser redovisas på sid. 32.

För ytterligare upplysningar kontakta:
VTIs utredningsledare Inge Vierth, tel. 08-555 77 032, 070-943 04 94, inge.vierth@vti.se
Näringslivets Transportråds kanslichef Guy Ehrling tel. 08-640 36 59, 070-574 05 05, guy.ehrling@gek.se
Skogsindustriernas transportdirektör Karolina Boholm tel 08-762 72 30, 070-202 98 69 karolina.boholm@skogsindustrierna.org

Twitter Facebook LinkedIn

Kontakt

Karolina-Boholm.jpg
Karolina BoholmTransportdirektör08-762 72 30

Relaterade länkar

2013 / Transporter