Kilometerskatt

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-06-01
Partierna i den rödgröna oppositionen har föreslagit att en kilometerskatt skall införas i Sverige. Skogsindustrierna avvisar en kilometerskatt då den skulle skada industri och glesbygd.


Kilometerskatt innebär att transporter beskattas utifrån tillryggalagda avståndet. Argumentet för skatten bygger på att transporter orsakar externa effekter i form av t.ex. vägslitage, trängsel, buller och utsläpp. Dessa effekter skulle motverkas, om transporterna får betala för genom en kilometerskatt. En kilometerskatt skulle då emellertid att kraftigt missgynna vissa regioner och branscher. Än mer missvisande blir det om kilometerskatt införs som ett styrmedel för att minska klimatpåverkan – det är inte avståndet för transporterna som påverkar klimatet utan utsläppen! Redan idag är transporter i Sverige dyra och näringslivets transporter är därför redan mycket effektiva och rationella.