Höghastighetståg?

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-06-11
Är höghastighetståg en samhällsekonomiskt och miljömässigt sund investering? Skogsindustrierna är tveksamma till detta i dagsläget.

Som en av Sveriges största transportköpare och stor användare av såväl lastbil, järnväg och sjöfart är skogsindustrin medveten om transporternas bidrag till utsläppen av fossil koldioxid. Skogindustrierna har också som en av få branscher tagit egna konkreta mål för att minska klimatpåverkan från sina transporter. Till år 2020 skall vi minska utsläppen från våra transporter med 20 procent.

Dessa ambitioner går inte att klara utan att mer investeringar sker i järnvägsinfrastrukturen. Redan idag är investeringarna till järnväg kraftigt eftersatta. Detta hämmar såväl miljöförbättringar som industrins exportmöjligheter och konkurrenskraft. Att i detta läge ge sig in i ett mastodontprojekt i form av att bygga nya banor för höghastighetståg riskerar att tränga undan andra, mer angelägna, järnvägsinvesteringar.

Skogsindustrierna motsätter sig inte höghastighetståg i sig. Men om sådana beslut tas, måste ny finansiering säkerställas, utan att detta på något sätt hämmar andra behov som finns i den övriga järnvägsinfrastrukturen!

Denna ståndpunkt har Skogsindustrierna gett uttryck för i olika kommentarer och debattartiklar.