Mer än 2,5 miljoner hektar skyddad skog på en webbplats

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-10-17
Sveriges sex största skogsägargrupperingar lanserar en karta med alla sina frivilligt avsatta skogsområden. På kartan www.skyddadskog.se finns dessa frivilliga avsättningar samt alla Sveriges formella avsättningar. Här finns hela 2,5 miljoner hektar skyddad skog samlad på en plats.

skyddadskog_printscreen.jpgDe svenska skogsägarna bedriver ett hållbart skogsbruk där formella avsättningar, frivilliga avsättningar och naturhänsyn vid åtgärder i skogen tillsammans skall säkra den biologiska mångfalden i skogen.

- Resultatet av det frivilliga skyddet är idag tusentals värdefulla avsatta skogsområden. Dessa områden varierar i storlek mellan ett halvt hektar och tusen hektar, och innefattar urskogsartade skogar med ett stort antal gamla träd och mycket död ved, äldre lövrika skogar, olika typer av sumpskogar men även andra typer av skyddsvärd skog, säger Mårten Larsson, skogsdirektör på Skogsindustrierna.

Den interaktiva kartan http://www.skyddadskog.se ger dig möjlighet att söka fram information om formella skydd såsom nationalparker, naturreservat och biotopskydd, men även var markägarnas egna skyddade områden – de frivilliga avsättningarna – finns runt om Sverige. Markägarna är Bergvik Skog, Holmen Skog, SCA Skog, Statens Fastighetsverk, Sveaskog och Svenska Kyrkan.

Tillsammans omfattar de frivilliga avsättningarna i Sverige cirka 1,35 miljoner hektar skog. Totalt är mer än 25 procent av den svenska skogen undantagen från skogsbruk genom olika former av formellt och frivilligt skydd.

- Den svenska modellen för skogsbrukande innebär att skogsägarna frivilligt skall sätta av skog. Detta är unikt i världen och kostar företagen stora summor. Därför är det viktigt att också redovisa vårt arbete öppet och samlat, säger Mårten Larsson.

Fakta: Skyddad skog i Sverige
1. Formella avsättningar (nationalparker, naturreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal) – hittills ca 7 % av skogen.
2. Frivilliga avsättningar (skogsägarnas egna reservat) – hittills ca 5 % av skogen.
3. Den generella hänsynen på avverkningsobjekten, med en kombination av många små sparade områden (upp till 0.5 ha – totalt ca 3 % av avverkningsarealen) och sparade värdefulla mångfaldsträd, död ved, skapad död ved, hänsyn till mark, vattendrag, sociala värden etc.
4. Utöver detta är all improduktivproduktiv skog skyddad av skogsvårdslagen (14 % av skogsmarken).

Twitter Facebook LinkedIn

Kontakt

Mårten-Larsson.jpg
Mårten LarssonSkogsdirektör Chef näringspolitiska avdelningen08-762 79 72