Skog & klimat

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2010-05-04
Om vi använder mer av vår förnybara resurs skog så minskar växthusgaserna i atmosfären. Såväl skogen som dess produkter fungerar som kolsänkor under hela sin livstid och när produkterna inte längre kan återanvändas eller materialåtervinnas kan de fortfarande producera energi genom förbränning och därmed ersätta användning av fossila bränslen. Energin som produceras är i själva verket lagrad solenergi.

Skogens påverkan på växthusgasbalanserna

Den svenska skogen och skogsbruket medverkar för närvarande på flera sätt till att reducera ökningen av växthusgashalter i atmosfären:
 

  • Trä är ett energisnålt byggnadsmaterial i jämförelse med många alternativ som exempelvis metaller och cement. Mindre energiåtgång minskar behovet av fossila bränslen generellt.
  • Ökande biomassaförråd i skogen binder in kol från luftens koldioxid.
  • Biobränslen i form av biprodukter från skogen och skogsindustrin ersätter fossila bränslen. Biproduktbränslen genereras i alla produktionsled; avverkningsrester i skogen, bark, spån och bakar i sågverken, bark och lignin i massaindustrin och trä- och pappersavfall från vidareförädlingsindustrin och samhället.
     

Brukade skogar är mer effektiva som kolsänkor än naturliga skogar. Yngre träd som växer fort absorberar mer koldioxid än mogna träd, som med tiden dör och ruttnar vilket återför den lagrade koldioxiden till atmosfären. Om en skog lämnas helt åt naturens gång, når den med tiden ett optimalt tillstånd med just så stor mängd biomassa som bördigheten i jorden och nederbörds- och temperaturförhållandena tillåter. Om träden avverkas i takt med att de blir avverkningsmogna, kan en stor andel av kolet lagras i de tillverkade träprodukterna under hela dess livslängd, samtidigt som industrin stimuleras att plantera nya träd som ersätter de gamla.

Biobränsle

Biobränsle blir en allt viktigare energikälla för Sverige. Oljekommissionens vision är att Sverige ska ha avvecklat sitt oljeberoende senast år 2020. Om detta ska vara möjligt måste användningen av bioenergi öka kraftigt. Mot den bakgrunden har Skogsindustrierna låtit kartlägga hur mycket mer bränsle vi kan ta ut ur skogen.
De avverkningsrester, grenar och toppar, som idag används för biobränsleproduktion motsvarar 7 TWh bränsle per år. Skogsindustrierna bedömer att det går att drygt dubbla detta uttag, med ytterligare 8 TWh per år. Genom att dessutom ta vara på andra avverknings- och gallringsrester är det möjligt att ur de svenska skogarna utvinna ytterligare 12 TWh bränsle. Sammantaget är det alltså möjligt att öka uttaget av skogbränsle med 20 TWh per år.

Mer skog är bra för miljön

Det råder stor enighet om att vi ska öka produktionen i de svenska skogarna. Oljekommissionen menar att tillväxten behöver öka med 15–20 procent och Skogsutredningen som presenterades hösten 2006 talar om att tillväxten kan öka med 25 50% på 10 60 års sikt.

Skälen för att öka produktionen är många och goda. Ska vi behålla vår konkurrenskraft och förse Sverige med råvara till pappersbruk och sågverk behöver vi mer skog. Det skapar jobb och exportinkomster. Mer skog är också bra för miljön. Papper och trävaror kan ersätta produkter som inte är baserade på förnyelsebar råvara. Ska skogen dessutom bidra till att bryta oljeberoendet är en ökad produktion nödvändig.

Det finns många sätt att öka tillväxten – bättre föryngringar, förädlade plantor, minska viltskadorna, dikesrensning, gödsling och nya trädslag. Ingen enskild åtgärd räcker till för att förse oss med all skog vi behöver.

Vad innebär klimatförändringarna för skogen?

Alla scenarier med framtida klimatutveckling är behäftade med stor osäkerhet och de förväntade effekterna på skogen blir därför än mer osäkra. Trots detta kan man ändå förutspå de mest sannolika effekterna på den svenska skogen vid ett framtida ändrat klimat. En ökad tillväxt av biomassa är sannolik och ökade möjligheter att använda nya trädslag i skogsbruket. Samtidigt ökar sannolikt risken för vissa typer av skador såsom vindfällningar och insektsangrepp.

Skogsindustriernas synpunkter

• Ju mer skogen växer och ju fler skogsprodukter vi använder, desto bättre är det för klimatet.
• Skogsbrukets produktionsmål är ett miljömål.
• Trä, papper och skogsbränslen är unika produkter som produceras med hjälp av solenergi i en naturlig fotosyntes.
• Vi bör undvika ekonomiska bidragssystem för ”grön” elektricitet som ger olämpliga incitament till en obalanserad användning av biomassan.

Skogens betydelse för koldioxidbalansen

Skogens upptag och utsläpp av kol över livscykel

Förändringar i kollager, Sverige

Skogen, skogsprodukterna, klimatet, powerpointpresentation 2010

 

Kontakt

Mårten-Larsson.jpg
Mårten LarssonSkogsdirektör Chef näringspolitiska avdelningen08-762 79 72