Naturvårdsavsättningar

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-05-12
I Sverige finns 23,2 miljoner hektar produktiv skogmark. Av dessa är 2,0 miljoner hektar avsatt för naturvårdsändamål varav 800 000 hektar är formellt skyddat i form av naturreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal. Resterande 1,2 miljon hektar är frivilliga avsättningar från markägarna. Utöver den produktiva skogen på 23,2 miljoner hektar finns det 4,5 miljoner hektar lågproducerande skogsmark som inte får brukas (impediment) och som genom Skogsvårdslagen skyddas mot skogsbruk.
I den nationella statistik som nu används i Sverige anges det att 8,5 % av skogen är avsatt för naturvård. Internationell statistik innefattar däremot skogsklädda impediment i länders totala skogsmarksareal. Med det synsättet är Sveriges skogsareal drygt 27 miljoner hektar och 6 miljoner hektar av dessa är skyddade. Andelen skogsmark avsatt till naturvård blir då i stället 20 % av den totala skogsmarken.

Miljömålet levande skogar

Riksdagen har beslutat att, förutom de 400 000 hektar produktiv skogsmark som avsatts före 1998, ska ytterligare 900 000 hektar undantas från produktion till 2010. Av dessa ska 400 000 hektar vara så kallat formellt skydd, det vill säga naturreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal. 500 000 hektar ska skogsägarna sätta av frivilligt.

För naturreservat har cirka 280 000 hektar produktiv skogsmark säkrats till och med 2010.  Därtill överförs nu 100 000 hektar produktiv skogsmark från Sveaskog till staten, så att den kan användas som bytesmark vid bildande av naturreservat. Bytesmarken har dock ett lägre ekonomiskt värde och kommer därför inte att ge lika stor areal skyddad skog. I och med att drygt 18 100 hektar har skyddats som biotopskyddsområden och drygt 24 200 hektar som naturvårdsavtal nås i huvudsak den totala arealen formellt skydd..

Målet för de frivilliga avsättningarna av skogsmark bedöms i stort vara uppnått. Den senaste uppföljningen som gäller för läget 2006 visade att drygt 700 000 hektar avsättningar var dokumenterade och skyddsvärda, en ökning med drygt 470 000 hektar under målperioden. En ny uppföljning och utvärdering genomförs nu, och resultatet kommer att presenteras 2012.

Frivilliga avsättningar

Den ökande miljömedvetenheten inom skogsbruket, arbetet med skogscertifiering liksom det skogspolitiska signalsystemet har lett till en snabb ökning av de frivilliga avsättningarna av produktiv skogsmark. Enligt Skogsstyrelsens statistik finns det drygt 1,2 miljon hektar frivilligt avsatt skogsmark. Genom ett omsorgsfullt skogsbruk som både värnar om miljö och produktion har Sveriges skogsägare bidragit till formella och frivilliga avsättningar som tillsammans väl överskrider riksdagens beslut om avsättningar.

Skogsindustriernas synpunkter 
 

  • Balans mellan produktion och miljö är en självklarhet
  • Skogsindustrierna ställer sig bakom det av riksdagen beslutade miljömålet Levande Skogar
  • Sverige har mer skog än någonsin och bör därför kunna öka sin skogsproduktion samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras.
  • Internationella definitioner för skog och skyddad skog bör införas.
     

Naturvårdsavsättningar

Certifierad skogsmark
 

 

Kontakt

Mårten-Larsson.jpg
Mårten LarssonSkogsdirektör Chef näringspolitiska avdelningen08-762 79 72