Biobränsle från skogen

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-06-24
Biobränsle blir en allt viktigare energikälla för Sverige. Oljekommissionens vision är att Sverige ska ha avvecklat sitt oljeberoende senast år 2020. Om detta ska vara möjligt måste användningen av bioenergi öka kraftigt. Mot den bakgrunden har Skogsindustrierna låtit kartlägga hur mycket mer bränsle vi kan ta ut ur skogen.

Biobränsle blir en allt viktigare energikälla för Sverige. Regeringen har som mål att 50 % av Sveriges energianvändning ska vara förnyelsebar år 2020 och att Sverige ska vara oberoende av fossila bränslen år 2050. Om detta ska vara möjligt måste användningen av bioenergi öka kraftigt.

Bränslen från skogen genereras i skogsindustrins alla produktionsled; avverkningsrester i skogen, bark, spån och bakar (den yttersta barktäckta delen av stocken) i sågverken, bark och lignin i massaindustrin och trä- och pappersavfall från vidareförädlingsindustrin och samhället. Utöver detta kan mer biobränsle utvinnas direkt från skogen och Skogsindustrierna har låtit kartlägga hur mycket mer bränsle vi kan ta ut. De avverkningsrester, grenar och toppar, som idag används för biobränsleproduktion motsvarar 7 TWh bränsle per år. Skogsindustrierna bedömer att det går att drygt dubbla detta uttag, med ytterligare 8 TWh per år. Genom att dessutom ta vara på andra avverknings- och gallringsrester såsom stubbar och klenträd är det möjligt att utvinna ytterligare 12 TWh bränsle ur de svenska skogarna. Sammantaget är det alltså möjligt att öka uttaget av skogbränsle med 20 TWh per år.

Biobränsle  från skogen

Skogen kan ge mer biobränsle än idag, men det gäller att använda varje träd på bästa sätt. Vid avverkningen skiljer man på timmer, som sågas och används som virke, och massaved, som används för att göra papper. Av ett träd som går till sågverks- och pappersindustrin blir ca hälften bräder, plank eller pappersmassa. Den andra hälften går till energiproduktion i form av till exempel sågspån, bark och lignin. Detta gör att skogsindustrin i Sverige redan idag är nästan helt självförsörjande på energi. Endast en mycket liten del av energiförsörjningen baseras på fossila bränslen.

De delar av trädet som inte används som timmer eller massaved kallas för avverkningsrester. Det rör sig om grenar och toppar av träd, så kallat grot, som redan idag till viss del tas om hand. När priset på biobränsle stiger kan det bli lönsamt att använda nya former av skogsbränslen. Skogsindustrierna ser fyra nya tänkbara kategorier bränsle från dagens skogsbruk: långa toppar, stubbar, klena träd från gallringar och träd som fälls i samband med röjning.

Miljöhänsyn

Det är varken realistiskt eller önskvärt att alla rester som uppstår i samband med avverkning ska tas ut ur skogen för produktion av biobränsle. Skogens växt- och djurliv är viktigt att värna om – att rensa skogen på alla grenar och småträd skulle få allvarliga konsekvenser. Men avståndet från nuvarande uttag till en total rensning är långt. Genom att i större utsträckning ta bort avverkningsresterna underlättar man dessutom för markberedning och plantering.

Skogsindustriernas synpunkter

 • En utveckling där biobränsle ersätter en del av Sveriges oljeberoende är positiv för landet och för svensk skogsnäring.
   
 • En ökning av skogsbränsleproduktionen kan göras utan att den vare sig konkurrerar med annan råvaruanvändning eller får några negativa miljökonsekvenser. En förutsättning är dock att skogen måste användas på bästa sätt att rätt del av trädet går till rätt förädlingsgren; sågad trävara, pappersmassa eller biobränsle.
   
 • Produktionen av biobränsle från skogen kan öka från dagens 7 TWh till ca 27 TWh bränsle.
   
 • Förbättrade metoder för att kostnadseffektivt utvinna biobränsle ur skogen måste utvecklas.
   

Förbrukning av bioenergi och olja.

Kontakt

Mårten-Larsson.jpg
Mårten LarssonSkogsdirektör Chef näringspolitiska avdelningen08-762 79 72