Utvärdering och översyn av utfall och tillämpning av de nya strandskyddsreglerna

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-12-20
2013-12-18

Skogsindustriernas har beretts möjlighet att lämna synpunkter avseende Naturvårdsverkets och Boverkets redovisning av regeringsuppdraget att göra en utvärdering och översyn av utfall och tillämpning av de nya strandskyddsreglerna (M2012/3437/Nm).

Sammanfattning

Skogsindustrierna har medlemsföretag med stora markinnehav fördelade över Sverige. I kontakter med länsstyrelser och kommuner upplever de ofta frustration över ett regelsystem som många gånger omöjliggör exploatering, oavsett om det handlar om en mindre sjö i Västerbottens inland eller tätortsnära landsbygd i Mellansverige. Strandskyddsreglerna tillämpas också utan åtskillnad mellan en tidvis torrlagd bäck å ena sidan och en havsstrand å andra sidan. Den onyanserade tillämpningen bidrar till att undergräva respekten och förståelsen för strandskyddsreglerna.

Skogsindustrierna anser att utredningen borde ha tagit fasta på de stora olikheter och planeringsförutsättningar som råder i olika delar av landet och anpassa regelverket därefter istället för att eftersträva enhetliga regler. Skogsindustrierna anser att kommunerna ska ges större möjlighet och frihet att besluta om sina skyddsvärda strandområden och att länsstyrelsernas roll bör begränsas till en stödjande funktion.

Skogsindustrierna anser att kommunerna bör få fullt ansvar för beslut om strandskyddsdispenser. Vi är övertygade om att det skapar de bästa förutsättningarna för landsbygdsutveckling. Det är människorna som bor och verkar på landsbygden som känner sin bygd bäst och som också värnar om och förstår dess värden. Skogsindustrierna anser inte att LIS tillför något för utvecklingen av landsbygden och anser därför att det kan slopas. Skogsindustrierna anser istället att kommunerna bör peka ut skyddsvärda strandområden i den kommunala översiktsplaneringen.

Skogsindustrierna
Mårten Larsson och Linda Eriksson

Läs hela remissvaret

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Kontakt

Linda-Eriksson.jpg
Linda ErikssonAnsvarig svensk skogspolitik08-762 72 09
Mårten-Larsson.jpg
Mårten LarssonSkogsdirektör Chef näringspolitiska avdelningen08-762 79 72

Relaterade länkar

2013 / Remissvar / Skog