Synliggöra värdet av ekosystemtjänster

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-01-16
2014-01-14

Remiss avseende SOU Synliggöra värdet av ekosystemtjänster. Skogsindustrierna tycker det är värdefullt att vi i Sverige mer börjar diskutera nyttan med olika typer av ekosystemtjänster. En sådan diskussion med utgångspunkt från att ekosystemtjänster är de olika nyttor som ett hållbart brukande av olika naturresurser kan ge oss människor skapar förutsättning för en balanserad debatt om brukandet. Det ser också människan som en integrerad del av ekosystemen.

Att bevara och utveckla olika ekosystemtjänster är och har länge varit ett av de övergripande målen i skogsbolagens miljöarbete. Genom att beakta ekosystemtjänster kommer skogarnas många funktioner och värden att bättre tydliggöras. De viktigaste ekosystemtjänsterna som skogen ger är; fiberråvara (virke), bioenergi, global klimatreglering (kolsänka), vattenförsörjning, vattenreglering, livsmedel från vilda djur och växter (vilt och bär), ”vattenrening” (kvävefälla, pH höjning av nederbördvattnet), habitat för biologisk mångfald och upplevelsevärden för olika typer av friluftsliv. Skogsindustrierna ser utredningen som angelägen och tror att den kan bidra till utvecklingen mot ett biobaserat samhälle. Från Skogsindustrierna ser vi stora möjligheter att medverka i den omställning som samhället står inför.

Att sätta värde på ekosystemtjänster är mycket svårt. När det inte går att sätta marknadsvärden på olika ekosystemtjänster blir en värdering extremt svår och många gånger en mer eller mindre filosofisk fråga. Det finns därför ett stort behov av att utveckla bättre och vetenskapligt grundade värderingsmodeller för många ekosystemtjänster.

Skogsindustrierna anser det olyckligt att utredningen formulerar huvudbudskapet som: ”Biologisk mångfald är en grundförutsättning för ekosystemens långsiktiga kapacitet att leverera ekosystemtjänster, vilka är en bas för vår välfärd”. Med denna fras raderas det antropocentriska synsättet på ekosystemtjänster som direkt och indirekt bidragande till människors välbefinnande. Formuleringen är starkt värderingsdriven och har sannolikt en svag faktamässig förankring. I grund och botten visar formuleringen en grundsyn där brukande av naturresurser är ett problem och med den synen blir värdering av ekosystemtjänster ett sätt att begränsa brukande i stället för att fokusera på hur ett långsiktigt brukande kan ge oss ökade ekosystemtjänster till nytta för människan. Skogsindustrierna vill mot denna bakgrund understryka vikten av att ekosystemens funktion ska prioriteras före skydd av enskilda arter.

Skogsindustrierna
Mårten Larsson        Linda Eriksson

Läs hela remissvaret

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Kontakt

Mårten-Larsson.jpg
Mårten LarssonSkogsdirektör Chef näringspolitiska avdelningen08-762 79 72
Linda-Eriksson.jpg
Linda ErikssonAnsvarig svensk skogspolitik08-762 72 09

Remissvar

Läs remissvaret

Relaterade länkar

2014 / Remissvar / Skog