Remissyttrande över Ersättning vid rådighetsinskränkningar

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-12-20
2013-12-20

Skogsindustrierna har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet Ersättning vid rådighetsinskränkningar – vilka fall omfattas av 2 kap. 15 § tredje stycket regeringsformen och när ska ersättning lämnas? (SOU 2013:59) och vill med anledning härav anföra följande.

Skogsindustrierna ställer sig bakom Svenskt Näringslivs remissyttrande och Ulf Wickboms särskilda yttrande.

Skogsindustrierna vill särskilt betona vikten av att skyndsamt täppa till möjligheten för kommuner att välja om ersättningsfrågor ska aktualiseras eller inte genom att välja bemyndigande vid inrättande av vattenskyddsområden.

Nya ersättningsbestämmelser bör också införas för rådighetsinskränkningar enligt artskyddsförordningen. Det får inte vara möjligt att välja att tillämpa artskyddsförordningen i stället för någon annan skyddsform med syfte att begränsa enskildas ersättningsrätt.

Skogsindustrierna

Mårten Larsson  och Linda Eriksson

Läs hela remissvaret

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Kontakt

Linda-Eriksson.jpg
Linda ErikssonAnsvarig svensk skogspolitik08-762 72 09
Mårten-Larsson.jpg
Mårten LarssonSkogsdirektör Chef näringspolitiska avdelningen08-762 79 72

Relaterade länkar

2013 / Remissvar / Skog