Remiss: Fördjupad utvärdering av Levande skogar 2015

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-02-25
2015-02-25

Skogsindustrierna delar slutsatsen att målet, med nuvarande tolkning av preciseringarna, inte kommer att nås. Det är rimligt att konstatera att miljömålet som det är definierat inte heller kan nås oavsett vilka styrmedel eller åtgärder som genomförs. 

Skogsindustrierna delar Skogsstyrelsens syn att miljömålssystemet behöver utvecklas för att bli mer motivationsskapande och vi tycker att det är mycket positivt att Skogsstyrelsen lyfter frågeställningen. Ett miljömålssystem som är konstruerat och uttolkat så att stora miljöinsatser inte uppmärksammas är inte motiverande. De frivilliga insatserna är så pass avgörande för ett bra miljötillstånd i skogen att det krävs realistiska mål, etappmål och preciseringar som kan mätas på ett objektivt sätt. Miljömålssystemet måste vara konstruerat så att målen är realistiska och begripliga för att skapa motivation.
 
Skogsindustrierna stödjer bedömningen att riktningen i miljöarbetet är positiv men ifrågasätter bedömningen att det inte går att se någon tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Allt beror av hur man väljer att praktiskt tolka de preciseringar som fastställts för miljökvalitetsmålet och det är mycket tveksamt att dagens tolkningar möjliggör en utvärdering på en objektiv och vetenskaplig grund.  
 
Skogsindustrierna anser att det måste klargöras vilken tidsperiod utvärderingen avser samt att den bör delas upp på landsdelar med tanke på de olika förutsättningar som finns.
 
I den fördjupade utvärderingen ska preciseringar kopplade till begreppet ”gynnsam bevarandestatus” ges extra utrymme men vi saknar ett resonemang kring hur och varför man valt de preciseringar som man utvärderar mot.
 
Skogsindustrierna är överlag mycket kritiska till hur Sverige som helhet har arbetat med rapporteringen till EU vad gäller Art- och habitatdirektivet. Detta har till stor del gjorts av Artdatabanken utan insyn från övriga aktörer. Genom att definiera olika ingående parametrar i beräkningsunderlagen på olika sätt så kan man få fram helt olika resultat beträffande om en habitattyp har gynnsam bevarandestatus eller inte. 
 
Skogsindustrierna anser inte att man kan ha den svenska rapporteringen av Art- och habitatdirektivet som utgångspunkt för en utvärdering av varken miljömålet Levande skogar i stort eller om vissa naturtyper i sig mer specifikt har gynnsam bevarandestatus.  Sverige bör istället utifrån egna definitioner på olika naturtyper sätta upp mål för bevarandet helt bortsett från befintliga definitioner på EU-habitaten. Idag används varken i det formella arbetet med skydd av skog eller i arbetet med frivilliga avsättningar habitattyperna som någon styrande parameter utan områden skyddas utifrån vilka skogstyper som vi anser behöver skyddas i Sverige. 
 
Ytterligare ett exempel på det orimliga i att ha EU-rapporteringen till grund för utvärdering och skyddsarbete i Sverige är att inte ens den fjällnära barrskogen (taiga i Alpin region) har gynnsam bevarandestatus enligt uppsatta kriterier trots att denna till mycket stor del redan är skyddad. 
 
Tyngdpunkten i den fördjupade utvärderingen ligger på centrala styrmedel och Skogsstyrelsen har utvärderat relevanta delar av Skogsvårdslagen och Miljöbalken. Mot bakgrund av att skogspolitikens grundprincip om frihet under ansvar och att sektorn tar ett mycket stort ansvar utöver lagnivån vore det rimligare att utvärdera politiken än lagen. Skogsstyrelsen lyfter själva i utvärderingen att en fullständig styrmedelsanalys bör göras. Skogsindustrierna välkomnar detta men är samtidigt mycket tveksamma till att man i utvärderingen utan egentliga motiv pekar ut möjligheten att lyfta in skogsvårdslagens miljöparagrafer i miljöbalken som en förbättring. Ett sådant förfarande skulle ju leda till att skogspolitikens grund med frihet under ansvar överges. 
 
Läs hela remissvaret här
 
Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Kontakt

Linda-Eriksson.jpg
Linda ErikssonAnsvarig svensk skogspolitik08-762 72 09

Relaterade länkar

2015 / Remissvar / Skog