Remiss avseende Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget om att ta fram förslag till handlingsplan för grön infrastruktur på regional nivå

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-12-13
2013-12-13

Skogsindustrierna ser att det finns motiv för att försöka skapa en regional samsyn kring en handlingsplan för grön infrastruktur. Själva processen att skapa en sådan kan i sig vara positiv. Rent principiellt anser dock Skogsindustrierna att grön infrastruktur som verktyg eller begrepp har en otydlig roll i skogslandskapet, det känns mer relevant i anslutning till bebyggelse eller kulturomvandlade landskap.

Skogsindustrierna anser att det är positivt att hela landskapet betonas i redovisningen och att alla typer av mark- och vattenmiljöer finns med. Sverige har många trädbärande miljöer med höga värden utanför skogen som t.ex. alléer, vårdträd, brynmiljöer och övergångszoner mellan olika ägoslag. Vi tillstyrker det tvärsektoriella anslaget med bred analys och att samverkan, förankring och frivillighet lyfts fram som arbetsformer. Skogsindustrierna tycker också att det är bra att grön infrastruktur inte begränsas till administrativa gränser.

I tidigare rapportering kring grön infrastruktur sägs tydligt att: ”Målet är därför att med välunderbyggda resurs- och bristanalyser skapa en grön infrastruktur som på nationell basis är funktionell i tillräckligt stor omfattning för att arter och naturtyper ska kunna fortleva i landet”. Skogsindustrierna saknar den varudeklarationen i denna rapport, nationella överväganden måste ligga med som en grund i det regionala arbetet.

Precis som i tidigare rapporter och uppdrag kring grön infrastruktur använder Naturvårdsverket begreppet på ett otydligt sätt och Skogsindustrierna saknar en konkret definition. Skogsindustrierna ser därför ett stort behov av ökad tydlighet annars föreligger en betydande risk för rättsosäker tillämpning.

Från Skogsindustriernas sida är det förstås viktigt att skogsbrukets frivilliga avsättningar, generella hänsyn samt övriga åtaganden tas i beaktande på ett seriöst sätt i framtida bedömningar och analyser. De bygger upp strukturer och element i olika skalor som syftar till att bevara biologisk mångfald på landskapsnivå. De utgör ett betydande tillskott till den gröna infrastrukturen och får inte glömmas bort.

Läs hela remissvaret

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Kontakt

Linda-Eriksson.jpg
Linda ErikssonAnsvarig svensk skogspolitik08-762 72 09
Mårten-Larsson.jpg
Mårten LarssonSkogsdirektör Chef näringspolitiska avdelningen08-762 79 72

Remissvar

Läs remissvaret

Relaterade länkar

2013 / Remissvar / Skog