Remissvar skog

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-05-15
Här hittar du Skogsindustriernas samlade remissvar kring skogliga frågor.
2016-09-06: Yttrande över slutbetänkande av utredningen om begränsning av odling av genetiskt modifierade växter (SOU 2016:22)
Skogsindustrierna anser att ändringsdirektivet inte bör införlivas i svensk lagstiftning. I det fall det införlivas bör skogsträd avsedda för virkesproduktion undantas från lagstiftningen.

2016-08-26: Remiss avseende förslag på innehåll i Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av växtskyddsmedel på skogsmark
Skogsindustrierna anser att regelförenkling är mycket positivt och stödjer därmed merparten av förslagen som kombinerar praktisk hantering med risken för människors hälsa och miljö när det gäller punktbehandling i skogsmark.

2016-02-29: Remiss av förslag till gemensamma riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden i skogsbruket
Skogsindustrierna har getts möjlighet att yttra sig över de föreslagna riktlinjerna, och lämnar följande synpunkter.

2016-02-23: Cirkulär ekonomi - Remissyttrande över Europeiska Kommissionens förslag

Skogsindustrierna välkomnar Kommissionens initiativ till en handlingsplan för en cirkulär ekonomi. Skogens potential som förnybar råvara i en omställning till ett hållbart samhälle är central för den svenska och europeiska industrins utveckling där Sverige kan ha en ledande roll.


2016-02-15: Remiss avseende promemorian En samlad torvprövning (Ds 2015:54)

Skogsindustrierna stöder förslaget till samlad torvprövning. Nuvarande lagstiftning påminner om minerallagen, där markägaren har små möjligheter att säga nej till energitorvtäkt på egen mark om de allmänna intressena bedöms väga tyngre.


2016-01-31: Remissvar Regeringsuppdrag – Strategi för svensk viltförvaltning

Sverige är ett skogsland. Drygt 28 miljoner ha eller 70 % av landet täcks av skog. En övervägande del av jakten i Sverige bedrivs i skogen. Privata och statsägda aktiebolag äger 40 % av skogsmarken och representeras i detta remissvar av Skogsindustrierna, Sveaskog och Bergvik Skog.


2015-11-05: Remiss om Förslag till ändring i Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2014:12) om gemensam inlämningsfunktion för skogsägare

Skogsindustrierna har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående förslag. Skogsindustrierna är mycket positiva till arbetet med en gemensam inlämningsfunktion med syfte att skapa enkelhet, helhetssyn och nytta för skogsägaren.


2015-08-25: Förslag till ändringar i Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2011:7) och allmänna råd till skogsvårdslagen och i skogsvårdsförordningen (1993:1096)

Skogsindustrierna har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående förslag och har med undantag av förslaget om markberedning inget att erinra mot de förslagna ändringarna.


2015-02-25: Remiss: Fördjupad utvärdering av Levande skogar 2015

Skogsindustrierna delar slutsatsen att målet, med nuvarande tolkning av preciseringarna, inte kommer att nås. Det är rimligt att konstatera att miljömålet som det är definierat inte heller kan nås oavsett vilka styrmedel eller åtgärder som genomförs. 


2015-02-16: Yttrande över betänkande SOU 2014:68 Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag

Skogsindustrierna inkommer härmed med ett yttrande över rubricerad remiss.


2015-01-16: Yttrande över Skogsstyrelsens PM Bevara skogens kulturmiljöer

Skogsindustrierna välkomnar det gemensamma initiativet från Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet för att öka förståelsen av de bakomliggande orsakerna till att skador uppstår på forn- och kulturlämningar i samband med skogsbruks-åtgärder samt att föreslå förbättringsåtgärder. 


2014-06-10: Synpunkter på förslag till nya virkesmätningsföreskrifter

Skogsindustrierna anser att andemeningen i förslaget till nya föreskrifter totalt sett är bra och rimliga. Det kvarstår vissa otydligheter i förslaget till föreskrifter som vi anser bör hanteras vidare innan föreskrifterna kan träda i kraft.


2014-03-27: Remiss avseende förslag till omtryck av föreskrifter om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket

Skogsindustrierna anser att ovanstående rubrik är missvisande då förslaget inte enbart är ett omtryck utan Skogsstyrelsen inför dessutom några principiellt viktiga förändringar. 


2014-03-18: Remiss avseende förslag på ändringar av föreskrifter till skogsvårdslagen om anmälan om avverkning

Skogsindustrierna anser att de föreslagna ändringarna av föreskrifter till skogsvårdslagen om avverkningsanmälningar verkar rimliga. Skogsindustrierna vill understryka vikten av att den sista punkten under allmänna råd till 3 kap 15§ kvarstår då samordning av avverkning är bra för såväl ekonomi som miljö.


2014-01-31: Jaktlagsutredningen: Viltmyndigheten - Jakt och viltförvaltning i en ny tid

Skogsindustriernas yttrande avseende delbetänkandet "Jaktlagsutredningen: Viltmyndigheten - Jakt och viltförvaltning i en ny tid" (SOU 2013:71).


2014-01-15: Nationellt skogsprogram för Sverige – Förslag och ställningstaganden

Remiss avseende Skogsstyrelsens Förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige – Förslag och ställningstaganden (Meddelande 5 2013).


2014-01-14: Synliggöra värdet av ekosystemtjänster

Remiss avseende SOU Synliggöra värdet av ekosystemtjänster. Skogsindustrierna tycker det är värdefullt att vi i Sverige mer börjar diskutera nyttan med olika typer av ekosystemtjänster. En sådan diskussion med utgångspunkt från att ekosystemtjänster är de olika nyttor som ett hållbart brukande av olika naturresurser kan ge oss människor skapar förutsättning för en balanserad debatt om brukandet. Det ser också människan som en integrerad del av ekosystemen.


2014-01-13: Föreskrifter till skogsvårdslagen om bekämpningsåtgärder mot granbarkborre

Remiss avseende förslag på ändringar av föreskrifter till skogsvårdslagen om bekämpningsåtgärder mot granbarkborre.


2014-01-13: Uppdrag om nationella bestämmelser som kompletterar EU:s timmerförordning

Komplettering av Skogsstyrelsens meddelande 2012:2 Uppdrag om nationella bestämmelser som kompletterar EU:s timmerförordning. Skogsindustrierna anser att kompletteringen innebär förtydliganden gällande sanktionering av timmerförordningens bestämmelser vilket är positivt då det ökar förutsägbarhet och rättssäkerhet.


2013-12-20: Remissyttrande över Ersättning vid rådighetsinskränkningar

Skogsindustrierna har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet Ersättning vid rådighetsinskränkningar – vilka fall omfattas av 2 kap. 15 § tredje stycket regeringsformen och när ska ersättning lämnas? (SOU 2013:59) och vill med anledning härav anföra följande.


2013-12-18: Utvärdering och översyn av utfall och tillämpning av de nya strandskyddsreglerna

Skogsindustriernas har beretts möjlighet att lämna synpunkter avseende Naturvårdsverkets och Boverkets redovisning av regeringsuppdraget att göra en utvärdering och översyn av utfall och tillämpning av de nya strandskyddsreglerna (M2012/3437/Nm).


2013-12-13: Remiss avseende Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget om att ta fram förslag till handlingsplan för grön infrastruktur på regional nivå

Skogsindustrierna ser att det finns motiv för att försöka skapa en regional samsyn kring en handlingsplan för grön infrastruktur. Själva processen att skapa en sådan kan i sig vara positiv. Rent principiellt anser dock Skogsindustrierna att grön infrastruktur som verktyg eller begrepp har en otydlig roll i skogslandskapet, det känns mer relevant i anslutning till bebyggelse eller kulturomvandlade landskap.


2013-12-12: Konsekvensbedömning av förslag till ny lagstiftning om virkesmätning

Skogsindustrierna vill påpeka att Skogsstyrelsen i den ekonomiska konsekvensanalysen inte har tagit hänsyn till att nuvarande förslag har krav på koncernintern mätning. Utan ett undantag för koncerninterna köp så blir de ekonomiska konsekvenserna betydligt större än de nu beräknade.


2013-12-09: Förordning om förebyggande och hantering av invasiva främmande arter

Skogsindustrierna har givits möjlighet att yttra sig över förslag till förordning om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter, diarienr M2013/2500/Nm. Nedan följer våra synpunkter.


2013-09-30: Miljömålsberedningens delbetänkande om Långsiktigt hållbar markanvändning

Skogsindustriernas synpunkter på Miljömålsberedningens delbetänkande om Långsiktigt hållbar markanvändning, del 1, SOU 2013:43 (M2013/1659/Nm).

Skogsindustrierna har givits möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss och vill härmed lämna följande synpunkter:


2013-09-13: Förslag till ny lagstiftning om Virkesmätning

Skogsindustrierna ställer sig till fullo bakom VMF/SDC remissvar på detta förslag till ny lagstiftning. Utöver det vill vi framföra ytterligare några synpunkter.


2013-06-14: Skogsindustriernas synpunkter på Miljömålsberedningens förslag till delbetänkande om långsiktigt hållbar markanvändning.

Skogsindustrierna har beretts möjlighet att svara på ovanstående delbetänkande.


2013-05-06: Bevarande av biologisk mångfald, ekosystemtjänster och grön infrastruktur

Skogsindustrierna har givits möjlighet att yttra sig över rubricerade rapporter. Nedan följer våra synpunkter.


2012-12-19: Remissynpunkter på departementspromemorian ”Ändringar i växtskyddslagen (2012:38)"

Skogsindustrierna och Svenska Förpackningsföreningen tackar för möjligheten att ge synpunkter på rubricerade rapport.


2012-12-14: Skogsindustriernas yttrande om Miljömålsberedningens utkast till rapport från expertgruppen om miljöhänsynen i skogsbruket

Bevarandet av biologisk mångfald är tillsammans med klimatförändringarna skogsbrukets viktigaste miljöfråga. Skogsindustriernas medlemsföretag satsar stora resurser på miljöarbetet i skogen. Det är naturligtvis företagens strävan att de insatser som genomförs så effektivt som möjligt ska leda till att uppfylla såväl samhällets som företagens egna mål. De utvärderingar som genomförts verifierar att skogspolitiken haft stor positiv effekt på miljön, samtidigt som det finns förbättringsbehov.


2012-11-29: Remissvar avseende ”förslag till nationella förvaltningsplaner för björn, järv, lodjur och kungsörn”

Skogsindustrierna, Bergvik Skog och Sveaskog (som tillsammans representerar mer än 1/3-del av den svenska skogen) tackar för möjligheten att lämna synpunkter på rubricerade förslag. Vi inkommer här med ett gemensamt svar i denna för oss viktiga fråga.

Sveaskog, Skogsindustrierna och Bergvik skog har inga synpunkter på förslagen gällande järv och kungsörn.


2012-10-09: Remiss avseende ”Uppdrag om nationella bestämmelser som kompletterar EU:s timmerförordning” enligt meddelande nr 2 2012

Skogsindustrierna tackar för möjligheterna att besvara rubricerade remiss och har följande synpunkter:


2012-10-05: Remissynpunkter på ”En gemensam inlämningsfunktion för skogsägare” (Ds 2012:29)

Skogsindustrierna tackar för möjligheten att ge synpunkter på rubricerade remiss. Skogsindustrierna är positiva till hela konceptet med en gemensam inlämningsfunktion och anser att rubricerad rapport bygger på ett gediget och bra arbete tillsammans med Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens jurister. Vi ser klara förbättrings- och effektivitetsvinster både för skogsbrukarna och myndigheterna om förslagen genomförs fullt ut.


2012-10-04: Remissynpunkter på ”Kulturmiljöutredningens betänkande Kulturmiljöarbete i en ny tid (SOU 2012:37)”

Hänsyn till kulturmiljöer är en viktig fråga för skogsbruket. Den genomförda utredningen är därmed av stor vikt för näringen. Skogsindustrierna välkomnar utredningens betänkande och delar utredningsgruppens syn att en förenkling och effektivisering av Kulturminneslagen är fullt möjlig genom de föreslagna förändringarna. Skogsindustrierna anser att konstruktionen med ett tidsbegränsat allmänt skydd för fornlämningar, med möjlighet till fornlämningsförklaring i enskilda fall för lämningar efter 1750, är ett positivt förslag med många praktiska och registreringstekniska fördelar jämfört med den tidigare definitionen av lämningar från ”forna tider”.


2012-09-17: Remissynpunkter på Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Skogsindustrierna tackar för möjligheten att ge synpunkter på rubricerade remiss.

Skogsindustrierna är positiva till landsbygdsprogrammet (LBP) och att detta ger skogsbruket och glesbygden möjligheter att jobba med åtgärder och aktiviteter som inte direkt ingår i den ordinarie verksamheten. LBP kan här stödja aktiviteter som främst gynnar allmänheten, nationella miljövärden och andra gemensamma intressen, som en enskild företagare själv har svårt att klara av med egna medel. 


2012-08-14: Synpunkter på Skogsstyrelsens rapport ”Uppföljningsrapport av miljöhänsyn - grunder”

Skogsindustriernas remissvar på Skogsstyrelsens rapport ”Uppföljning av miljöhänsyn – grunder” med Dnr. 2011/3281.


2012-06-28: Remissynpunkter på ”Rovdjursutredningens slutbetänkande" (SOU 2012-22)

Vi tackar för möjligheten att ge synpunkter på rubricerad rapport. I följande remissvar ger Skogsindustrierna, Bergvik skog och Sveaskog ett gemensamt svar på betänkandet. Organisationernas samlade markinnehav motsvarar drygt 35 % av den svenska skogsmarksarealen.


2012-05-10: Synpunkter på ”Rapport om skogsbrukets frivilliga avsättningar”

Skogsindustrierna har getts möjligheten att ge synpunkter på rubricerade rapport.


2012-05-04: Upphävande av obehövlig ledningsrätt (LM-rapport 2011:4)

Skogsindustrierna tackar har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade förslag.


2012-03-26: Förslag på ändrad redovisning av officiell statistik angående miljöhänsyn

Skogsindustrierna tackar för möjligheten att ge lite mer strukturerade synpunkter på rubricerade förslag. I enlighet med vad vi uttryckte på det senaste användarrådsmötet anser vi det är viktigt att den nya redovisningen och statistiken som skall tas fram avseende miljöhänsyn vid föryngringsavverkning fyller de kvalitetskrav som man kan förvänta sig av officiell statistik.


2012-02-10: Allemansrätten och dess framtid

Skogsindustrierna har getts möjligheten att ge synpunkter på Naturvårdsverkets rapport ”Allemansrätten och dess framtid”.


2012-02-02: Förslag på regelförenklingar i skogsvårdslagen

Skogsindustrierna her getts möjlighet att ge synpunkter på remissen om "Förslag på regelförenklingar i skogsvårdslagen".


2012-01-31: Förslag till föreskrifter om stöd till insatser på skogsområdet

Skogsindustriernar har getts möjligheten att lämna ett yttrande på ”Förslag till föreskrifter om stöd till insatser på skogsområdet”.


2012-01-30: Förslag på ändringar av föreskrifter till bekämpningsområde granbarkborre

Skogsindustrierna har lämnat ett yttrande på ”Förslag på ändringar av föreskrifter till bekämpningsområde granbarkborre”.


2012-01-23: Synpunkter på Skogsstyrelsens utkast till Fördjupad utvärdering

Skogsindustrierna har gett synpunkter på Skogsstyrelsens utkast till Fördjupad utvärdering – version 2012-01-23.


2011-09-26: Yttrande över Miljömålsberedningens betänkande Etappmål i miljömålssystemet

Skogsindustrierna lämnar i detta yttrande inledningsvis synpunkter av generellt art på de båda remitterade utredningarna. Därefter lämnas mer detaljerade synpunkter på de föreslagna preciseringar och etappmål som exklusivt berör skogsbruk och skogsindustri.


2011-08-30: Remiss av Rapport om förslag till ändring i växtskyddslagen och förordning om växtskydd

Skogsindustrierna och Svenska Förpackningsföreningen har svarat på en remiss om förslagen till åtgärder för att förhindra spridning av växtskadegörare.


2011-03-24: Skogsindustriernas kommentarer till Skogsstyrelsens förslag till ny hänsynsparagraf
Remissvar: Skogsindustriernas kommentarer till Skogsstyrelsens förslag till ny hänsynsparagraf

2010-11-29: Nationellt genomförande av FLEGT
Remissvar: Skogsindustrierna har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslag till nationellt genomförande av FLEGT.

2010-11-03: Implementering av hållbarhetskriterier
Remissvar: Förslag till ändring i lag (201:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen och till förordning.

2010-11-03: Genetisk förstärkning av vargstammen
Remissvar: Skogsindustrierna ställer sig positiva till en aktiv förvaltning av vargstammen i Sverige.

2010-10-29: Arbetsmaskindirektivet
Remissvar: Remiss av Kommissionens förslag till ändring av Arbetsmaskindirektivet 97/68/EG

2010-09-03: Renskötselkonventionen
Remissvar: Skogsindustrierna har beretts möjlighet att lämna synpunkter på departementspromemoria ”Renskötselkonventionen” (Ds 2010:22).

2010-08-11: Användning av främmande träslag
Remissvar: Skogsindustrierna har lämnats tillfälle att ge synpunkter på "Regler om användning av främmande trädslag".

2010-08-10: Värdering av lantbruksenheter
Remissvar: Skogsindustriernas synpunkter på Skatteverkets förordning ochföreskrifter om värdering av lantbruksenheter.

2010-04-19: Promemoria Älgförvaltning
Remissvar: Skogsindustrierna har lämnats möjlighet att yttra sig över promemoria Älgförvaltning.

2010-03-30: Sveriges handlingsplan för förnybar energi
Remissvar: Skogsindustrierna har lämnats tillfälle att yttra sig över Energimyndighetens underlag till Sveriges nationella
handlingsplan för energi från förnybara källor (N2010/742/E).

2010-01-04: Möjligheter till intensivodling av skog (MINT)
Remissvar: Skogsindustrierna har lämnats tillfälle att yttra sig över "Möjligheter till intensivodling av skog".

2009-12-31: Äldre remissvar skog
Här finns Skogsindustriernas äldre remissvar om skogsfrågor år 2010 samlade i datumordning som pdf-filer.

Kontakt

Mårten Larsson, 08-762 79 72