Förslag till ändrade vatten-rättsliga regler

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-12-20
2013-12-19

Skogsindustriernas har beretts möjlighet att lämna synpunkter avseende betänkandet Ny tid för prövning - förslag till ändrade vatten-rättsliga regler (SOU 2013-69). Nedan följer våra kommentarer och förslag.

Sammanfattning

Skogsindustrierna avstyrker att utredningens förslag genomförs.
Skogsindustrierna anser att:

  • Konsekvensbedömningen är undermålig såväl vad gäller kostnader för näringslivet som för samhället i övrigt
  • Förslagen riskerar en stabil elförsörjning och ökar markant massa- och pappersbrukens administrativa börda
  • Utredningen har frångått direktivet genom att omfatta både tillstånd enligt ÄVL och VL
  • Nyprövning av äldre tillstånd och rättigheter kräver orealistiska resurser och skulle få långtgående konsekvenser
  • Föreslagen ersättningsbestämmelse skulle skapa en betydande osäkerhet och påverka investeringsviljan negativt
  • Tidsbegränsade tillstånd för vattenkraften skulle likaså skapa osäkerhet
  • Tillämpningen av ändringstillstånd för vattenverksamhet måste ske enligt dagens praxis för miljöfarlig verksamhet
  • Omprövning i stället för nyprövning av äldre tillstånd för vattenverksamheter utgör ett ur flera perspektiv bättre alternativ
     

Skogsindustrin och vattenverksamhet
Skogsindustrin utgör sedan industrialiseringen basnäring i Sverige. Ett viktigt skäl härför är den goda tillgången till såväl skog som vatten. Vatten utgjorde länge det naturliga transportsättet för råvaran genom flottning av timmer och för färdiga produkter via sjöfarten. Genom vattenkraften fanns tillgång på energi vilket också är en nödvändig förutsättning för processerna. God tillgång på vatten var också en förutsättning för massa- och pappersindustrins processer.

Massa- och pappersindustrin avleder idag årligen ca 850 miljoner m3 vatten. En mindre del avdunstar eller följer med produkterna. Resten återförs renat till vattendragen. Tillstånden för denna vattenavledning är i de flesta fall givna före Miljöbalkens i kraftträdande. Massa- och pappersindustrins processer är energikrävande. Stor del av energin framställs i bruken av egna biobränslen men verksamheterna har stort behov av god och säker tillgång på elkraft. Trots långtgående energi-effektivisering ökar det specifika behovet av elenergi då alltmer högförädlade produkter tillverkas. Vattenkraften står idag för ca 50 % av Sveriges energigenerering och utgör därmed en viktig förnybar och reglerbar energikälla.

Skogsindustrierna anser att utredningens förslag kan komma att riskera en stabil elförsörjning och att de administrativa bördorna för massa- och pappersindustrin ökar påtagligt. För en bransch med global marknad skulle detta påverka konkurrenskraften på ett oacceptabelt sätt.

Stockholm den 19 december 2013

För Skogsindustrierna
Christina Wiklund Ulrik Johansson

Läs hela remissvaret

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Kontakt

Christina-Wiklund.jpg
Christina WiklundMiljödirektör08-762 72 33

Relaterade länkar

2013 / Miljö / Remissvar