Remissvar miljö

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-05-15
Här hittar du Skogsindustriernas samlade remissvar kring miljö.
2015-11-01: Remiss om regeringsuppdraget Informationsbehov för god miljöhänsyn
Skogsindustrierna har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående utredning och Skogsindustrierna ställer sig positiva till ett Skogsstyrelsen arbetar aktivt med att öka kvalitet och tillgänglighet för information som är en viktig del i att förbättra miljöhänsynen i skogsbruket. Skogsindustrierna vill också lyfta vikten av tillgänglig information även ute i skogen och att information och kartor är möjliga att ladda ned för senare bruk.

2015-10-28: Skogsindustriernas yttrande över betänkandet Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43)
Skogsindustrierna anser det värdefullt att myndighetsstrukturen inom miljöområdet har genomlysts och delar i stort den bedömning av dagens situation som görs i betänkandet.

2015-10-01: Yttrande över ändringar i avfallsförordningen
Skogsindustriernas yttrande över ändringar i avfallsförordningen med anledning av nya EU-bestämmelser om farliga egenskaper hos avfall och ändringar i EUs avfallsförteckning.

2015-08-19: The Swedish forest-based sector - a natural part in a circular economy

Circular economy contribution from the forest-based sector

The forest-based sector must be recognized and assessed as an important player in a circular economy. The raw material, the production processes and the products are all parts of circular systems, that contribute to fulfill a resource-efficient and circular economy in Europe.


2015-05-05: Synpunkter på Konsumenten i fokus Fördjupad utvärdering av miljömålen 2015 NV-01846-14

Skogsindustrierna har deltagit i arbetsgruppen för fokusområdet Hållbar konsumtion och har därmed givit synpunkter under arbetets gång. Kvarstående synpunkter är huvudsakligen övergripande men för näringslivet och samhället grundläggande och mycket väsentliga.


2015-04-30: Synpunkter på förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön Dnr 3563-14

Skogsindustrierna har tagit del av Havs- och vattenmyndighetens samrådsmaterial avseende åtgärdsprogram för havsmiljön.


2015-04-30: Synpunkter på vattenmyndigheternas samrådsmaterial för vattencykeln 2015-2021

Skogsindustrierna har tagit del av Vattenmyndigheternas samrådsmaterial.


2015-03-27: Synpunkter på Europeiska kommissionens förslag till revidering av flera av EU:s avfallsdirektiv

Skogsindustrierna deltog i samrådet den 25 mars på Naturvårdsverket kring förslag till avgiftssystem för producentansvar för förpackningar och returpapper.


2014-12-05: Synpunkter på Europeiska kommissionens förslag till revidering av flera av EU:s avfallsdirektiv

Synpunkterna gäller huvudsakligen träförpackningar och förslaget till ändringar av Förpackningsdirektivet. I övrigt stödjer vi synpunkterna från Skogsindustrierna.


2014-11-27: Yttrande över Med miljömålen i fokus – en hållbar användning av mark och vatten

Skogsindustrierna anser att:


2014-11-06: Synpunkter på Europeiska kommissionens förslag (COM(2014)397final) till revidering av flera av EU:s avfallsdirektiv

Synpunkterna gäller träförpackningar och förslaget till ändringar av Förpackningsdirektivet. I övrigt stödjer vi synpunkterna från Skogsindustrierna.


2014-11-04: Remiss gällande Vägledning för kraftigt modifierade vatten, Dnr 2495-14

Skogsindustrierna välkomnar en vägledning för kraftigt modifierade vatten, KMV. Kriterier för bedömning och fastställande av KMV har varit otydliga och hanterats olika i vattendistrikten. Dessvärre ger inte den remitterade vägledningen den förbättring som vore önskvärd. 


2014-11-04: Synpunkter på remiss om förslag till ändringar i bestämmelser om kvicksilver; ändring av KIFS 2008:2, Dnr H14-04220

Skogsindustrierna har getts tillfälle att ge synpunkter på ovannämnda remiss.


2014-11-04: Remiss gällande Vägledning om förlängd tidsfrist och mindre stränga krav – undantag från att nå en god status/potential till 2015

Skogsindustrierna vill påpeka att det är angeläget att möjligheten att införa undantag tillvaratas. Det finns vattenförekomster i Sverige som har en lång väg till att uppnå de miljökvalitetsnormer som fastställts. Risk finns att kostsamma åtgärder vidtas utan att erhålla den miljöförbättring som avses.


2014-11-03: Skogsindustriernas yttrande över förslag till revidering av EUs avfallsdirektiv, förpackningsdirektivet samt deponidirektivet

Skogsindustrin berörs av de remitterade förslagen genom producentansvaret för returpapper och förpackningar av papper och kartong respektive trä. Branschen berörs också genom det avfall som uppstår vid tillverkningsprocesserna. Skogsindustrierna har följande övergripande synpunkter:


2014-11-03: Skogsindustriernas yttrande om ändring i Havs- och Vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten

Skogsindustrierna har följande synpunkter på ovannämnda remiss:


2014-10-27: Skogsindustriernas yttrande över betänkandet I vått och torrt – förslag till vattenrättsliga regler

Skogsindustrierna berörs i hög grad av förslagen i remitterat betänkande I vått och torrt. Skogsindustriella verksamheter är beroende av säker tillgång på elenergi. Verksamheterna är likaså beroende av tillgången på vatten och avleder stora mängder ytvatten från vattendragen in i fabrikerna. Efter nyttjandet renas vattnet och återförs till vattendragen. Markavvattning tillämpas inom skogsbruket för att förbättra förutsättningarna för skogens tillväxt.


2014-10-15: Yttrande över Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2015

Skogsindustrierna tackar för möjligheten att ge synpunkter och lämnar detta remissyttrande angående ändrad beskattning av vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2015.


2014-08-27: Skogsindustriernas yttrande över betänkandet Genomförande av Seveso III-direktivet

Skogsindustrierna anser i stort att utredningen gjort ett gott arbete att implementera Seveso III-direktivet i svensk lagstiftning. Skogsindustrierna önskar dock framföra allmänna synpunkter samt synpunkter direkt kopplade till föreslagna lagstexter.


2014-05-06: Skogsindustriernas yttrande över Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om återföring av fosfor

Nedan följer Skogsindustriernas yttrande över Naturvårdsverkets redovisning av regeringuppdrag om återföring av fosfor (M2013/2076/Ke, M2012/21687Ke).


2014-05-06: Skogsindustriernas yttrande över betänkandet Säker utveckling!

Nedan följer Skogsindustriernas yttrande över betänkandet Säker utveckling! Nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial; SOU 2013:70 (Dnr 2013/2537/Ke)


2014-05-06: Skogsindustriernas yttrande över promemorian ”Översyn av deponiskatten”

Nedan följer Skogsindustriernas yttrande över promemorian ”Översyn av deponiskatten”. 


2013-12-19: Förslag till ändrade vatten-rättsliga regler

Skogsindustriernas har beretts möjlighet att lämna synpunkter avseende betänkandet Ny tid för prövning - förslag till ändrade vatten-rättsliga regler (SOU 2013-69). Nedan följer våra kommentarer och förslag.


2013-11-11: Yttrande över betänkandet Samordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet

Skogsindustrierna motsätter sig förslagen som rör industriell verksamhet i rubricerade betänkanden då Skogsindustrierna anser att:


2013-10-30: Förslag till ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2006:9 om miljörapport

Skogsindustrierna har tagit del av förslag till ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport (Ärendenr NV-03538-13) och ger nedan kortfattade synpunkter.


2013-05-30: Synpunkter från Skogsindustrierna på Vattenmyndigheternas samrådshandlingar

Skogsindustrierna har getts tillfälle att lämna synpunkter på samrådshandlingar från Vattenmyndigheterna i samtliga fem distrikt. I det följande kommenteras och besvaras de frågeställningar, som formulerats i handlingarna. I remissvaret återfinns synpunkter på arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan samt behovsbedömning, omfattning och detaljeringsgrad av miljökonsekvensbeskrivningen.


2012-12-21: Behåll producenternas helhetsansvar för pappersåtervinningen

I sitt remissvar avstyrker Skogsindustrierna avfallsutredningens huvudalternativ, som skulle innebära att kommunerna tar över ansvaret för insamling av förpacknings- och tidningsavfall från hushåll. En sådan förändring av ansvaret i återvinningskedjan skulle inte ge de fördelar för miljö, hushåll och samhälle som är målet för utredningens förslag. Skogsindustrierna förordar alternativförslaget - att existerande  rollfördelning kvarstår men med vissa nya moment för att förstärka ansvaret. Det är en mycket snabbare, billigare och säkrare väg att uppnå de förbättringar i insamlingssystemen, som efterlyses.


2012-11-19: Remissyttrande över förslag till ändring av Naturvårdsverkets förskrifter om miljörapport,
NV-06068-12

Industriemissionsdirektivet, IED, kommer att medföra ökad arbetsbelastning och byråkrati för såväl myndigheter som verksamhetsutövare. Det är därför av största vikt att Sverige om möjligt bidrar till att de slutliga rapporteringskraven från medlemsstaterna till kommissionen begränsas. Det är också viktigt att den svenska implementeringen av rapporteringskraven minimeras så långt möjligt IED tillåter. Skogsindustrierna välkomnar Naturvårdsverkets ansats att finna de minst belastande rapporteringsrutinerna men finner att väsentliga förenklingar kan göras i förslaget.


2012-10-26: Remissyttrande över promemoria avseende effektivare identifiering, beskrivning och bedömning av miljökonsekvenser (M2012/2031/R)

Skogsindustrierna har beretts tillfälle att lämna remissyttrande över promemorian om effektivare identifiering, beskrivning och bedömning av miljökonsekvenser. Inledningsvis ger Skogsindustrierna en sammanfattning av de huvudsakliga synpunkter som föreningen har på förslaget till ett nytt 6 kap. i miljöbalken med följdlagstiftning. Därefter följer yttrandet promemorians disposition och synpunkter lämnas avsnitt för avsnitt. Avsnitt 6 avseende planer och program kommenteras inte eftersom det främst berör kommuner och offentliga aktörer.


2012-08-22: Se över hur Sverige infört havs- och vattenförvaltningen

Rena hav och vatten är centrala tillgångar för näringslivet, kommunerna och landets ekonomi både idag och i framtiden. Sverige måste därför få ut mer miljönytta av havs- och vattenförvaltningen än det nuvarande regelverket förmår åstadkomma. Vi som företräder näringslivet, lantbruket, energisektorn samt kommunerna och de kommunala vattentjänsterna föreslår att regeringen ser över hur Sverige har infört EU:s båda direktiv för hav och vatten.


2012-05-11: Yttrande över Bättre miljö - minskade utsläpp SOU 2011:86, Alternativt förslag till genomförande av industriemissionsdirektivet samt Naturvårdsverkets förslag till genomförande av delar av industriemissionsdirektivet

Skogsindustrierna lämnar här ett samlat remissyttrande över rubricerade förslag. I sammanfattningen ges Skogsindustriernas viktigaste synpunkter på betänkandet, Bättre miljö – minskade utsläpp, SOU 2011:86, och promemoria om alternativa författningsförslag. Därefter kommenterar Skogsindustrierna förslagen var för sig. Skogsindustrierna har dock inte ansett att det är meningsfullt att närmare kommentera Utredningens lagtextförslag eftersom miljödepartementets förslag torde vara att se som det mest aktuella. Slutligen ges korta synpunkter på Naturvårdsverkets förslag till genomförande av delar av industriemissionsdirektivet.


2012-04-04: Prioriterade ämnen på vattenpolitikens område

Angående remiss avseende Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2000/60/EG och 2008/105/EG vad gäller prioriterade ämnen på vattenpolitikens område samt rapport om resultat från översynen av bilaga X till Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG om prioriterade ämnen på vattenpolitikens område, M2012/417/Nm.


2011-09-26: Yttrande över Miljömålsberedningens betänkande Etappmål i miljömålssystemet

Skogsindustrierna lämnar i detta yttrande inledningsvis synpunkter av generellt art på de båda remitterade utredningarna. Därefter lämnas mer detaljerade synpunkter på de föreslagna preciseringar och etappmål som exklusivt berör skogsbruk och skogsindustri.


2010-10-10: Brev, Hot mot producentansvaret
Remissvar: Läs Skogsindustriernas remissvar om hot mot producentansvaret här.

2010-07-09: Betänkandet Prissatt vatten( SOU 2010 : 17) samt Naturvårdsverkets rapporter 6345 och 6346 Vidareutveckling av förslag till avgiftssystem för kväve och fosfor.
Skogsindustrierna avstyrker föreslaget avgifts- /handelssystem för massa- och pappersindustrins anläggningar. Systemet skulle inte minska utsläppen utan endast leda till ökade kostnader och minskad konkurrenskraft. Det finns därmed inga skäl att ytterligare utreda ett system där massa- och pappersbruken ingår.


2010-04-26: Betänkande om en ny myndighet för havs- och vattenmiljöfrågor (SOU 2010:8)
Skogsindustrierna anser bland annat att det finns behov av samordning av vattenmiljöfrågorna, men känner samtidigt oro över att införandet av vattenmyndigheten kommer medföra att helhetsperspektivet i miljöarbetet går förlorat.

2010-04-16: Förslag till förändringar i miljöbalken och förordningen om avgifter och tillsyn
Skogsindustrierna anser att systemet för avgifter för prövning och tillsyn av vattenverksamheter bör utformas på samma sätt som systemet för miljöfarlig verksamhet och samordnas med detta. Om avgifter måste höjas så måste genomföras ska det ske stegvis.

2010-03-04: Förslag till förändringar av NSF 2004:6

Yttrande över förslag till förändringar av föreskriften NSF 2004:6 (Dnr 713-4839-09).


2010-02-26: Förslag till handbok för karakterisering av industriella avloppsvatten
Remissvar: Yttrande över förslag till handbok för KIU (Dnr 610-382-10 Rm).

2010-01-14: Förslag till nationella åtgärder enligt Baltic Sea Action Plan
Skogsindustriernas yttrande över Förslag till nationella åtgärder enligt Baltic Sea Action Plan (BSAP) ; M2009/2768/Na

2010-01-13: Förslag till enklare miljökonsekvensbeskrivningar
Remissvar: Yttrande angående förslag till enklare miljökonsekvensbeskrivningar SOU 2009:45 samt Ds 2009:65 (M2009/1840/R)

2010-01-13: Svenskt Näringsliv MKB
Remissvar: Svenskt näringsliv har beretts tillfälle att yttra sig över "Områden av riksintresse och miljökonsekvensbeskrivningar", samt "Enklare lagtext om miljökonsekvensbeskrivningar"

2009-12-31: Äldre remissvar miljö
Här finns Skogsindustriernas äldre remissvar och skrivelser (i form av pdf-filer) som rör miljöfrågor samlade i datumordning per år.

Kontakt

Christina Wiklund, 08-762 72 33
Ingrid Haglind, 08-762 72 11