Remissvar forskning

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-06-12
Här hittar du Skogsindustriernas samlade remissvar kring forskning.
2012-01-20: Skogsindustrierna synpunkter på Horizon 2020

Skogsindustrierna menar att det angeläget att peka på vikten av att:

  1. minska samhällets användning av ändliga resurser till förmån för förnybara material och produkter baserade på förnybara material
  2. de olika instrumenten för stöd av forskning, utveckling, utbildning och innovationer koordineras och samordnas samt
  3. systemet med teknologiplattformar utnyttjas mer och effektivare i kommissionens arbete med FoU och innovationer.

2011-10-27: Skogsindustriernas inspel till Forsknings- och innovationspropositionen 2012

Skogsindustrierna föreslår ett samverkansprogram mellan branschens forskare och universitet, högskolor och forskningsinstitut, där staten och privata finansiärer gemensamt finansierar forskning, utveckling och demonstration (FUD). Från skogsindustrin finns ambitionen att satsa en miljard på ny FUD från näringens sida under åren 2013-2016. En sådan bred samverkan förutsätter att de offentliga aktörerna är beredda till ett medengagemang.


2010-10-12: Swedish proposal for the next EU framework programme (registration number: U2010/5154/F)
Remissvar: Invitation to submit comments on a Swedish prposal for the next EU framework programme (registration number: U2010/5154/F)

2010-10-12: Vändpunkt Sverige -Ett ökat intresse för matematik, naturvetenskap, teknik och IKT
Remissvar: Skogsindustriernas synpunkter på betänkandet ”Vändpunkt Sverige -Ett ökat intresse för matematik, naturvetenskap, teknik och IKT” SOU 2010:28

2010-10-08: Ett svenskt inspel till nästa EU ramprogram (diarienummer U2010/5154F)
Remissvar: Inbjudan att inkomma med synpunkter på ett svenskt inspel till nästa EU ramprogram (diarienummer U2010/5154F).

2009-12-31: Äldre remissvar forskning
Här finns Skogsindustriernas äldre remissvar angående forskning samlade i pdf-format, sorterade efter årtal och datum.

Kontakt

Jan Lagerström, 08-762 79 67