Yttrande över Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen 2013

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-05-15
2012-05-09

Skogsindustrierna väljer att lämna synpunkter de förslag i remissen som specifikt rör våra medlemsföretags verksamhet, de föreslagna ändringarna i Lagen om skatt på energi som görs inom det så kallade Klimat- och energiskattepaketet (kap 4).

Sammanfattning

• Skogsindustrierna avstyrker förslaget om ökad energiskatt för biodrivmedel

• Skogsindustrierna anser att koldioxidskatt även i framtiden inte ska kunna tas ut på biodrivmedel

• Skogsindustrierna avstyrker förslaget till kvotpliktsystem

• Skogsindustrierna har inget att invända mot förslagen om slopad koldioxidskatt för kraftvärmeproduktion inom ETS eller för leverans av värme till industrin från kraftvärmeproduktion utanför ETS

Ladda ner remissvaret

Länk till sidan:

Relaterade länkar

2012 / Energi / Remissvar