EUs förslag till ny energiskattelagstiftning ett steg i rätt riktning men industrin ser risker för ökade transportkostnader

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-08-26
2011-08-18

EU lade före sommaren fram ett förslag till nytt Energiskattedirektiv. Direktivet innebär en uppdelning av energiskatterna i två delar, energiskatt baserad på energiinnehållet och koldioxidskatt baserad på emissionsfaktorer. EU kommissionen föreslår nya minimiskattenivåer för fordonsbränslen och bränslen för uppvärmning. Skogsindustrierna välkomnar i sitt remissyttrande EUs arbete med att åstadkomma en mer harmoniserad energiskattelagstiftning. Skogsindustrierna ser däremot två allvarliga risker med liggande förslag.

Möjligheten för medlemsstaterna att differentiera koldioxidskatten upphör delvis. Sverige har länge haft höga koldioxidskatter, en förutsättning för detta har varit att man kunnat undanta den konkurrensutsatta industrin från dessa höga skattenivåer, säger Lina Palm Energidirektör på Skogsindustrierna i en kommentar. Den del av industrin som är med i EU utsläppshandelssystem för koldioxid betalar inte någon koldioxidskatt, men en del av sågverken skulle kunna drabbas av den föreslagna förändringen. Om den svenska industrin inte ska missgynnas relativt sina europeiska konkurrenter krävs det att nedsättningsmöjligheten kvarstår. 

Att koppla energiskattenivåerna till bränslets energiinnehåll innebär för svensk del även att dieselskatten behöver ökas. För skogsindustrin, som är Sveriges mest transportintensiva näring skulle förslaget innebära en kostnadsökning i nivån 500 miljoner kronor, helt oacceptabelt. Trots att skogsindustrin ökat sin användning av järnvägstransporter finns det inga alternativ till lastbil för att få ut råvaran från skogen säger Karolina Boholm, Transportdirektör på Skogsindustrierna. Vad gäller priset på bioenergi består 30 % av transportkostnader, en ökning i nivå med direktivförslaget skulle innebära en stor fördyring för Sverige att uppnå uppsatta mål om ökad förnybar energianvändning.

Läs remissvaret här

Länk till sidan:

Dokument

Läs remissvaret

Läs mer om

vad Skogsindustrierna tycker om:

Energi

 

Relaterade länkar

2011 / Energi / Remissvar