Remissvar energi

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-11-25
Här hittar du Skogsindustriernas samlade remissvar om energi
2016-08-31: Remissyttrande om Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat – en delredovisning

Skogsindustrierna tackar för möjligheten att ge synpunkter på Energimyndighetens (hädanefter myndigheten) rapport om Kontrollstation 2017 för elcertifikat och lämnar följande yttrande.


2016-07-12: Remissyttrande över Finansdepartementets betänkande "Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion" (SOU 2016:31)

Skogsindustrierna tackar för möjligheten att ge synpunkter på betänkandet och lämnar följande yttrande:


2016-06-23: Premiera industri som går före med att sänka sina utsläpp

Förhandlingarna pågår i Bryssel om en reviderad utsläppshandel och den svenska regeringen arbetar med att slå fast sin position. För Skogsindustrierna har det varit viktigt med följande ingångsvärden:


2016-04-04: Remissvar angående Energimyndighetens ”Helhetssyn är nyckeln – Strategi för forskning och innovation på energiområdet 2017-2020”

Skogsindustrierna tackar för möjligheten att ge synpunkter och lämnar följande yttrande.


2016-03-30: Remissyttrande angående ändring av Energimyndighetens föreskrifter och allmänna råd om elcertifikat

Skogsindustrierna tackar för möjligheten att ge synpunkter och tillstyrker Energimyndighetens förslag till ändringar.


2016-03-30: Remissyttrande angående regeringskansliets promemoria ”Den särskilda norrlandsskattenivån och vissa statsstödskrav på elskatteområdet”

Skogsindustrierna tackar för möjligheten att ge synpunkter på betänkandet och lämnar följande remissyttrande.


2015-12-21: Remissyttrande angående betänkandet Energiskatt på el – En översyn av det nuvarande systemet

Skogsindustrierna tackar för möjligheten att ge synpunkter på betänkandet och lämnar följande remissyttrande.


2015-12-21: Remissyttrande angående förslag till översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter för perioden 2021-2030

Skogsindustrierna tackar för möjligheten att ge synpunkter och lämnar detta remissyttrande angående översynen av EU:s handelssystem (hädanefter EU ETS).


2015-05-08: Yttrande över Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016

Skogsindustrierna lämnar detta remissyttrande angående ändrad beskattning av vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016. Skogsindustrierna ställer sig bakom det remissvar som Näringslivets transportråd lämnat tillsammans med TransportGruppen och Svenskt Näringsliv.


2015-05-04: Remissyttrande angående reviderade föreskrifter om statligt stöd till energikartläggning

Skogsindustrierna tackar för möjligheten att ge synpunkter och lämnar detta remissyttrande angående förslag till reviderade föreskrifter STEMFS 2010:2.


2015-03-05: Remissyttrande från Skogsindustrierna angående slutbetänkandet från Samordningsrådet för smarta elnät – Planera för effekt! (SOU 2014:84)

Skogsindustrierna tackar för möjligheten att ge synpunkter och lämnar detta remissyttrande angående slutbetänkandet från SOU 2014:84.

 


2015-03-05: Remissyttrande från Skogsindustrierna angående promemoria ”Ambitionshöjning inom elcertifikatssystemet till 2020”

Skogsindustrierna tackar för möjligheten att ge synpunkter och lämnar detta remissyttrande angående ambitionshöjning inom elcertifikatssystemet till 2020.


2014-10-15: Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2015

De i SKGS ingående branschorganisationerna; Skogsindustrierna, IKEM Innovations- och Kemiindustrierna i Sverige, SveMin och Jernkontoret har tagit del av den rubricerade promemorian och vill framföra följande.


2014-10-15: Yttrande över Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2015

Skogsindustrierna tackar för möjligheten att ge synpunkter och lämnar detta remissyttrande angående ändrad beskattning av vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2015.


2014-09-15: Yttrande över ändringar i lagstiftningen om handeln med utsläppsrätter

Skogsindustrierna tackar för möjligheten att ge synpunkter och lämnar detta remissyttrande angående ändringar i lagstiftningen om handeln med utsläppsrätter.


2014-09-09: Remissyttrande över Statens energimyndighets föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Skogsindustrierna har beretts möjligheten att yttra sig över rubricerade förslag till föreskrifter, nedan finner ni våra synpunkter.


2014-09-09: Yttrande över Förslag till föreskrifter och allmänna råd om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet

Skogsindustrierna har beretts möjligheten att yttra sig över rubricerade förslag till föreskrifter, nedan finner ni våra synpunkter.


2014-05-27: Remissyttrande över utredningen Fossilfrihet på väg

Skogsindustrierna välkomnar utredningen Fossiloberoende fordonsflottas (FFF) förslag att främja produktion av avancerade biodrivmedel från skogsråvara och avfall. Skogsindustrin är den naturliga vidareförädlaren av skogsråvara och våra medlemmar kan på ett resurseffektivt sätt producera biodrivmedel från skogen. Skogsindustrierna saknar dock nödvändiga konsekvensanalyser av utredningens förslag och anser att utredningen haft ett alltför snävt synsätt på problematiken kring klimatgaser.


2014-05-08: Yttrande över Energimyndighetens uppdragsredovisning ”Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015”

Skogsindustrierna har beretts möjligheten att yttra sig över på ovan rubricerade rapport, nedan följer en sammanfattning av våra synpunkter.


2014-02-21: Skogsindustriernas position kring EUs Vitbok om Energi och Klimat till 2030

Skogsindustrierna ger sin position kring EUs Vitbok om Energi och Klimat till 2030.


2013-09-16: Yttrande över Promemorian Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige

Skogsindustrierna har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad promemoria. Nedan följer våra kommentarer och förslag.


2013-08-30: Yttrande om reglerat tillträde till fjärrvärmenäten och prisförändringsprövning och likabehandlingsprincip för fjärrvärme

Yttrande över Energimarknadsinspektionens rapporter om reglerat tillträde till fjärrvärmenäten (EI R2013:04) och Prisförändringsprövning och likabehandlingsprincip för fjärrvärme (EI R2013:17).

Skogsindustrierna har beretts möjligheten att yttra sig över rubricerade två förslag från Energimarknadsinspektionen. Vi har valt att lägga ihop våra synpunkter i ett gemensamt yttrande som ni finner nedan.


2013-06-30: The Swedish Forest Industries Federation on "A 2030 framework for climate and energy policies"

The Swedish Forest Industries Federation represents some fifty pulp and paper manufacturers and about 125 wood mechanical companies situated in Sweden. It also represents a number of companies that are closely associated with pulp and paper or sawn timber manufacture. The Swedish forest industry is the employer of nearly 60 000 people and the value of the export was SEK 123 billion (approximately 13.5 billion €) in 2012.


2013-05-06: Yttrande över Energimyndighetens rapport Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet – Energimyndighetens beräkningar och förslag och kompletteringar

Skogsindustrierna har beretts möjlighet att svara på ovanstående remiss.


2013-02-22: Skogsindustriernas synpunkter på det sk ILUC-förslaget (”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv omändring av direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av en

Skogsindustrierna har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovan rubricerade förslag. Skogsindustrierna deltog även och lämnade muntliga synpunkter vid det remissmöte som anordnades av näringsdepartementet den 19 december. Nedan finns en summering av våra viktigaste synpunkter.


2013-02-22: Why not make it more efficient instead of making it more expensive?

Contribution by the Swedish Forest Industries Federation with register ID number 355702910008-47 to the open consultation regarding structural options to strengthen the EU Emissions Trading System.


2012-10-24: Yttrande över Förslag till nya föreskrifter angående EUs system för handel med utsläppsrätter

Skogsindustrierna har getts möjligheten att ge ett yttrande på följande remissvar.


2012-08-31: Yttrande över Promemorian Avveckling av program för energieffektivisering

Efter en lång tids utredning kom under 2011 EU kommissionen fram till att PFE inte var förenligt med EUs statsstödsregler. Detta beslut är något som hela den elintensiva industrin i Sverige verkligen beklagar.


2012-05-16: Yttrande över Statens Energimyndighets redovisade underlag inför kommande beslut om forskning och innovation på energiområdet

Skogsindustrierna har beretts möjligheten att lämna ett yttrande över ovan nämnda underlag från Energimyndigheten. Nedan följer våra huvudsynpunkter.


2012-05-09: Yttrande över Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen 2013

Skogsindustrierna väljer att lämna synpunkter de förslag i remissen som specifikt rör våra medlemsföretags verksamhet, de föreslagna ändringarna i Lagen om skatt på energi som görs inom det så kallade Klimat- och energiskattepaketet (kap 4).


2011-11-07: Förordning om elcertifikat

Skogsindustrierna har givits möjligheten att lämna synpunkter på förordningen om elcertifikat.


2011-09-20: TPA-utredningens betänkande ”Fjärrvärme i konkurrens”

Skogsindustrierna har beretts möjligheten att lämna synpunkter på rubricerat direktivförslag. Skogsindustrierna stödjer även det remissvar som lämnas in av Industrigruppen Återvunnen Energi.


2011-08-18: EUs förslag till ny energiskattelagstiftning ett steg i rätt riktning men industrin ser risker för ökade transportkostnader

EU lade före sommaren fram ett förslag till nytt Energiskattedirektiv. Direktivet innebär en uppdelning av energiskatterna i två delar, energiskatt baserad på energiinnehållet och koldioxidskatt baserad på emissionsfaktorer. EU kommissionen föreslår nya minimiskattenivåer för fordonsbränslen och bränslen för uppvärmning. Skogsindustrierna välkomnar i sitt remissyttrande EUs arbete med att åstadkomma en mer harmoniserad energiskattelagstiftning. Skogsindustrierna ser däremot två allvarliga risker med liggande förslag.


2011-06-14: Förslag till vägledning om hållbarhetskriterier

Skogsindustrierna välkomnar arbetet med framtagandet av vägledning för tillsynsverksamheten för regelverket om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Regelverket är invecklat vilket skapar behov av tydlig vägledning.  


2011-04-04: Förslag till sektorsövergripande biogasstrategi
Skogsindustriernas remissvar om Statens energimyndighets rapport om biogasstrategi.

2010-12-14: Åtgärder för att skydda elkunden mot för höga elcertifikatpriser
Remissvar: Remiss av Energimyndighetens rapporter ”Åtgärder för att skydda elkunden mot för höga elcertifikatpriser”, Gemensamt elcertifikatsystem med Norge” och ”Regelförenkling”.

2009-12-31: Äldre remissvar energi
Här finns Skogsindustriernas äldre remissvar om energi samlade sorterade efter årtal och datum i pdf-format.

Kontakt

Helena Sjögren, 08-762 72 35