Remissvar bioenergi

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-05-11
Här hittar du Skogsindustriernas samlade remissvar om bioenergi
2016-05-10: Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande med förslag om ett klimatpolitiskt ramverk inklusive långsiktigt klimatmål

Skogsindustrierna tackar för möjligheterna att lämna synpunkter på Miljömålsberedningens delbetänkande. Skogsindustrierna har under beredningens arbete haft dialog med Svenskt Näringsliv och LRF och ställer sig bakom deras yttranden, men lämnar här kompletterande kommentarer.


2016-05-10: Svar på ”A sustainable bioenergy policy for the period after 2020”

Skogsindustrierna har besvarat EU-kommissionens konsultation ”A sustainable bioenergy policy for the period after 2020”. Konsultationen handlar om hur regelverken för bioenergi ska inriktas efter år 2020.


2016-04-14: Yttrande över regeringskansliets promemoria Lika beskattning av dieselbränsle inom vattenbruk, skogsbruk och jordbruk

Skogsindustrierna tackar för möjligheterna att lämna synpunkter på rubricerade fråga och ställer sig bakom de föreslagna förändringarna.


2016-03-15: Yttrande över Regeringens promemoria Sänkt skatt på biodrivmedel

Skogsindustrierna tackar för möjligheterna att lämna synpunkter på rubricerade fråga och ställer sig bakom de föreslagna förändringarna. Förslagen i promemorian innebär att några av biodrivmedlen får sänkt energiskatt vilket gör dem mer konkurrenskraftiga jämfört med de fossila alternativen. Det ligger i linje med den svenska politiken om att nå en fossiloberoende fordonsflotta. 


2016-02-02: Skogsindustrierna har besvarat Europeiska kommissionens konsultation” Preparation of a new Renewable Energy Directive for the period after 2020”

Konsultationen handlar om hur förnybarhetsdirektivet har fungerat hittills, stödsystem, effekter på klimat, elproduktion och användning drivmedel med mera. Skogsindustrierna har fokuserat på de delar som bedöms beröra sina medlemmar.


2016-02-02: Remissyttrande angående Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet

Skogsindustrierna välkomnar syftet med regeländringarna då det gör det möjligt att ha skattenedsättning eller befrielse från vissa bränsleskatter. Men förslagen riskerar skapa ökad administrativ börda och kostnad för många berörda företag.


2015-05-08: Yttrande över Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016

Skogsindustrierna lämnar detta remissyttrande angående ändrad beskattning av vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016. Skogsindustrierna ställer sig bakom det remissvar som Näringslivets transportråd lämnat tillsammans med TransportGruppen och Svenskt Näringsliv.

Kontakt

Helena Sjögren, 08-762 72 35