Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-01-08

Sjöfartsverkets ändrade avgifter för farledsavgifter och lotsning

2012-12-12

Sjöfartsverket har beslutat att höja flera avgifter från och med 2013. Totalt rör det sig om ungefär 30 MSEK per år. Skogsindustrierna vill framhålla att ökade kostnader leder till sämre konkurrenskraft för svenska transportköpare och i en lågkonjunktur, som för närvarande, kan detta vara helt utslagsgivande för verksamheten. En samlad översyn av alla höjningar av transportrelaterade kostnader bör genomföras. Lotsavgiften föreslås öka kraftigt. Skogsindustrierna anser att Sjöfartsverket istället borde fokusera på att modernisera och effektivisera lotsningsverksamheten t.ex. genom digitaliserade standardfärdplaner och lotsning från land. Skogsindustrierna anser att den godsbaserade farledsavgiften borde tas bort helt, eftersom den inte har någon koppling till sjöfartens samhällsekonomiska marginalkostnader. Det är även orimligt att vedråvara inte tas med på en lista över lågvärdigt gods när det uppenbarligen är gods med lågt värde. Farledsavgiften bör övergå till en nettobaserad avgiftssättning för farledsavgiften och samordnas med farledsavgifter i Finland.

Skogsindustrierna uppskattar det tydliga kundfokus som Sjöfartsverket numera har. Det är en stor fördel att Sjöfartsverket skickar ut en konsekvensutredning kopplad till varje föreskrift som föreslås ändras. Det visar på bra kundfokus och att det finns en intern process i att analysera effekter för kunder och användare. Tidigare har Sjöfartsverket kritiserats för avsaknad av konsekvensanalyser. I alla bifogade konsekvensutredningar hänvisar Sjöfartsverket till att flera dialogmöten har skett med kunder och att planerna på ändringar i och med denna remiss tidigare har redovisats. Sjöfartsverket skriver vidare att ”ändringsförslagen därmed är väl förankrade i sjöfartsnäringen”. Skogsindustrierna anser detta påstående vara gravt vilseledande. Bara för att Sjöfartsverket har informerat om kommande förändringar betyder det inte att de är väl förankrade och att sjöfartsnäringen tillstyrker förslagen i alla delar. Skrivningen visar i så fall brist på insikt om vad kundfokus faktiskt är. Utöver detta så har på dessa dialogmöten inte redovisats exakta nivåer på kostnadshöjningarna som planerats, varför sjöfartsnäringen inte kan sägas ha tillstyrkt dessa. Vid dessa dialogforum har dessutom diskussioner och kritik framkommit från Sjöfartsverkets kunder. Att tydligt redovisa dessa hade varit på sin plats för att visa att verket verkligen lyssnar.

Total kostnadsökning för alla förslag uppgår till cirka 30 MSEK per år. Ökade kostnader leder till sämre konkurrenskraft för svenska transportköpare, varför dessa specifika avgiftshöjningar måste ses i ett sammanhang med andra ökande transportkostnader.  Flera transportrelaterade avgifter och kostnader höjs samtidigt på grund av ”stuprörstänkande” inom transportpolitiken. För sjöfarten gäller, förutom höjda avgifter till Sjöfartsverket enligt denna remiss, även höjda avgifter till Transportstyrelsen samt de kommande svavelreglerna för sjöfarten. Skogsindustrierna anser att det saknas ett helhetsgrepp på dessa kostnadsökningar och en konsekvensanalys hur näringslivets konkurrenskraft påverkas. Sjöfartsverket ska verka för ökad sjöfart och just nu pekar alla faktorer åt fel håll. Skogsindustrierna anser därför att Sjöfartsverket borde anta en tydligare position gentemot Näringsdepartementet och regeringen för att främja sjöfarten. Transportkostnader är en konkurrensnackdel för Sverige på grund av långa avstånd inom landet och långa avstånd till exportmarknader. Skogsindustrierna har länge framfört krav på en samlad översyn. Vi ser gärna att även Sjöfartsverket verkar för en sådan översyn för att på sikt öka sjöfartens konkurrenskraft.

Skogsindustrierna vill framhålla följande ståndpunkter:

1. Total kostnadsökning för alla förslag uppgår till cirka 30 MSEK per år

2. Ökade kostnader leder till sämre konkurrenskraft för svenska transportköpare. I en lågkonjunktur, som för närvarande, kan detta vara helt utslagsgivande för verksamheten

3. En samlad översyn av alla höjningar av transportrelaterade kostnader bör genomföras

4. Sjöfartsverket bör verka för att en sådan översyn sker, för att på sikt öka sjöfartens konkurrenskraft

5. Gränsen för avgiftsreduktion med avseende på kväveoxidutsläpp till 6 g/kWh tillstyrks

6. Skogsindustrierna förslår en ändring om ammoniakslip till 25 ppm

7. Skogsindustrierna anser att korssubventioneringar inte bör förekomma

8. Lotsavgiften innebär kraftiga höjningar, drygt 70 MSEK under 3 år. Istället för att fokusera på kostnadshöjningar, borde Sjöfartsverket modernisera och effektivisera lotsningsverksamheten t.ex. genom digitaliserade standardfärdplaner och lotsning från land

10. Förslaget om höjda lotsavgifter avstyrks

11. Höjningen av taxan för isbrytning på beställning tillstyrks

12. Farledsavgiften är högre än motsvarande kostnader för handelssjöfarten

13. Sjöfartsverket borde till större del anslagsfinansieras

14. Sjöfartsverket bör övergå till en nettobaserad avgiftssättning för farledsavgiften

15. Den godsbaserade farledsavgiften borde tas bort helt, eftersom den inte har någon koppling till sjöfartens samhällsekonomiska marginalkostnader

16. Det är orimligt att vedråvara inte tas med på en lista över lågvärdigt gods när det uppenbarligen är gods med lågt värde!

17. Så länge frågan om kostnadsansvaret är olöst och godsavgiften är kvar, vore det rimligt att en avgift på passagerare på färjor övervägdes

18. Farledsavgifterna bör samordnas med farledsavgifter i Finland

Ladda ner remissvaret

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Kontakt

Karolina-Boholm.jpg
Karolina BoholmTransportdirektör08-762 72 30

Relaterade länkar

2012 / Remissvar / Sjöfart / Transporter