Farledsavgifter - remissyttrande över Sjöfartsverkets förslag

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-10-31
2014-10-31

Farledsavgiften höjs från årsskiftet för de flesta av skogsindustriföretagens sjötransporter. Det är effekten av att svavelreduktionen tas bort vilket indirekt straffar de som tidigt genomfört miljöåtgärder.

Sjöfartsverket tar tillbaka det tidigare remitterade förslaget och går vidare med en enklare förändring istället genom att sänka  den fartygsbaserade delen i farledsavgiften med 45 MSEK. Detta kommer tyvärr inte att komma transportköparna till del och agerandet följer inte intentionen i budgetpropositionen för 2014, där den nu avgångna alliansregeringen angav att avsikten med så kallade sjöfartsmiljarden var ”ett led i regeringens ambition att stärka basindustrins konkurrenskraft". En anledning till skrivningen är just svaveldirektivets konsekvenser för transportköpare.

Farledsavgiftens konstruktion straffar de som var tidigt ute med miljöåtgärder ("early movers"), vilket framgår av Sjöfartsverkets egna beräkningar på hur det föreslagna reviderade avgiftssystemet slår på t.ex. skogsindustrins fartyg som tidigare fått en svavelnedsättning av farledsavgiften. Skogsindustrin valde gemensamt i slutet av 90-talet att frivilligt sänka svavelhalten i det marina bränslet till 1 procent. Miljödifferentieringen i farledsavgiften för svavel gav en viss rabatt, som dock inte täckte merkostnaden för bränslet med lägre svavelhalt. I och med att Sjöfartsverket nu kompenserar sig för bortfallet av svavelavgifter blir det nya avgiftssystemet en generell höjning av farledsavgiften, trots regeringens utlovade sjöfartsmiljard och avsedda stöd för konkurrensutsatt industri. Avgiften för dessa fartyg som inte betalat full svavelavgift beräknas öka med upptill 24 procent i och med det nya förslaget. Det kan också få som konsekvens att de som idag planerar att genomföra miljöinvesteringar utöver gällande lagstiftning ("new movers") inte kommer att göra dessa.
 
Inför 2017 bör en större omtag av avgiftsmodellen ske. Arbetet bör då, som nu, gärna ske tillsammans med en brett sammansatt referensgrupp. Viktigt är dock att arbetet kommer igång omedelbart så att det inte blir en för kort tid mellan beslut om nya föreskrifter och implementering i praktiken. Systemets användare/kunder måste ha förutsättningarna klara i god tid innan implementering.
 

Läs hela remissvaret här

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Kontakt

Karolina-Boholm.jpg
Karolina BoholmTransportdirektör08-762 72 30

Relaterade länkar

2014 / Remissvar / Transporter