Farledsavgifterna är felkonstruerade – missgynnar godstrafik

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-03-24
2011-03-09
Remissvar: Sjöfartsverket har beslutat att sänka den delen av farledsavgiften som berör den godsbaserade delen med totalt 24 Mkr. Skogsindustrierna naturligtvis att detta är ett steg i rätt riktning, men anser samtidigt att konstruktionen av farledsavgiften bör göras mer rättvis.

Sammanfattningsvis går kritiken ut på följande:
- Handelssjöfarten betalar för mer än sina kostnader
- Bruttodräktighet bör ändras till nettodräktighet enligt Godstransportdelegationen
- Definitionen av lågvärdigt och högvärdigt gods bör ändras

Läs Skogsindustriernas remissvar om farledsavgiften här.

Sjöfartsverket menar att farledsavgiften täcker verkets kostnader för tjänster som tillhandahålls handelssjöfarten. Det är inte helt korrekt eftersom handelssjöfarten betalar högre avgifter än motsvarande kostnader. Kostnader som inte har något samband med handelssjöfarten bör lyftas ut och finansieras genom statliga anslag. Detta gäller till exempel fritidsbåtstrafiken, myndighetsutövning och avkastningskrav på Sjöfartsverket.

Farledsavgiften består av flera komponenter med en del av avgiften som är miljödifferentierad, en del av avgiften är baserad på godsets vikt samt en del baserad på fartygets bruttodräktighet (volymmått). Skogsindustrierna har under många år kritiserat att bruttodräktighet som bas missgynnar näringens RoRo-fartyg och därmed kostnaderna för transporterna. RoRo-fartygen har lasten "inombords" och får en ogynnsammare relation mellan betalande last och fartygets bruttodräktighet än andra fartyg. Avgiftsbasen bör istället ändras till nettodräktighet eftersom netto är mer neutralt mellan fartygskategorier än dagens brutto.

Nuvarande gränsdragning mellan lågvärdigt och högvärdigt gods måste också ifrågasättas. Skogsprodukterna är också relativt sett lågvärdigt gods, vilket förstärker det negativa utfallet med bruttotonnage som avgiftsbas. Per ton är varuvärdet några procent av motsvarande inom exempelvis exporten av bilar. Vedråvara, med ett varuvärde på några tiotals ören per kg, klassificeras idag som högvärdigt gods, jämförbart med bilar, lastbilar, maskiner mm.

Länk till sidan:

Kontakt

Karolina-Boholm.jpg
Karolina BoholmTransportdirektör08-762 72 30

Dokument

Läs remissvaret

Länkar

Sjöfartsverket

Läs mer om

vad Skogsindustrierna tycker om:

Transporter

Sjöfart

Relaterade länkar

2011 / Remissvar / Sjöfart / Transporter