Direktivet om svavelhalter i marint bränsle minskar den svenska konkurrenskraften

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-12-01
2011-11-25

Remissvar: Förslaget på direktiv om ändrad svavelhalt för marint bränsle riskerar att minska den svenska konkurrenskraften och leda till en ökad belastning för miljön. Skogsindustrierna har tillsammans med Svenskt Näringsliv, Näringslivets Transportråd, Jernkontoret, Sveriges Redareförening, Sveriges Hamnar, SveMin, Plast- & Kemiföretagen, Svensk Handel och Sveriges Skeppsmäklareförening skickat in ett remissvar om svavelhalten i marint bränsle. Vi har även lämnat in ett eget remissvar där situationen för skogsindustrierna framgår mer tydligt.

Sveriges regering måste ta en aktiv roll vid internationella förhandlingar för att förhindra att svavelkraven på sjöfarten orsakar oskäliga kostnader för de svenska företagen eller en ojämlik konkurrenssituation inom EU och i förhållande till aktörer utanför EU.

Sjöfartsverkets konsekvensanalys visar på sex procent ökning av vägtransporter vilket betyder 300 000 ton ökade koldioxidutsläpp från godstransporter i Sverige.

Det är nödvändigt att förutsättningarna för sjöfarten tryggas, eftersom den svenska utrikeshandeln är starkt beroende av sjötransporter. Enligt Sjöfartverkets konsekvensanalys blir kostnadsökningen för marint bränsle mellan 50 och 80 procent. Denna extrakostnad slår hårt mot produkter och producenter som konkurerar på en global marknad.  Det minskar vår konkurrenskraft och kommer ha inverkan på sysselsättningen. Kostnadsökningen innebär även en ökad risk för att framtida investeringar hamnar i andra länder.

Läs remissvaret här

Länk till sidan:

Kontakt

Mårten-Larsson.jpg
Mårten LarssonSkogsdirektör Chef näringspolitiska avdelningen08-762 79 72

Relaterade länkar

2011 / IMO / Remissvar / Sjöfart / Transporter