Äldre remissvar transporter

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-03-25
2009-12-31
Här hittar du Skogsindustriernas samlade äldre remissvar kring transporter i pdf-format.

2009

2009-12-10  Remissvar från Skogsindustrierna angående Energimyndighetens utredning om kvotpliktsystem för biodrivmedel

2009-11-13 Remiss från Skogsindustrierna angående ändring i förordningen om kör- och vilotidsregler, etc. (2004:865)

2009-11-11 Remiss från Skogsindustrierna angående utredningen om höghastighetståg (SOU 2009:74) Remiss från Skogsindustrierna angående utredningen om höghastighetståg (SOU 2009:74)

2009-11-02 Remiss från Skogsindustrierna angående Trafikverkens förslag till Åtgärdsplanering av Infrastrukturen – 2010 – 2021

2009-10-15 Skogsindustriernas särskilda yttrande med avseende på Sjöfartsverkets uppdrag att utreda konsekvenserna av IMOs nya regler för fartygs utsläpp av NOx

2009-08-28 Gemensamt remissvar angående Sjöfartsverkets rapport Konsekvenser av IMOs nya regler för svavelhalt i marint bränsle

2009-07-03 Undertecknande av Förenta Nationernas konvention om avtal om internationell transport av gods helt eller delvis till sjöss

2009-01-13 Remissutlåtande gällande promemoria om flyget i utsläppshandeln

2008

2008-09-29 Remiss kilometerskatt

2008-09-24 Remiss från Skogsindustrierna angående Kommissionens förslag - Greening Transport

2007

2007-12-14  Utveckling av kapillära järnvägsnätet 

2007-12-13  Hamnstrategiutredningen

2007-10-22  Handelssystem SO2 och NOx för sjöfarten

2007-10-10  Inriktningsunderlag

2005

2005-03-07 Förslag till ändring av föreskrifter (NFS 2004:9) och allmänna råd om tillstånd till utsläpp av koldioxid, tilldelning av utsläppsrätter samt om övervakning och rapportering av koldioxidutsläpp Dnr 502-126-04 Hk 

2004

2004-11-12 Nationellt tillstånd för NMT 450

2004-10-13 Godstransporter - noder och länkar i samspel - (SOU 2004:76)

2004-08-16 Skatt på väg, remissvar

2004-08-16 Bilaga till Skatt på väg, remissvar

2003

2003-09-12 Nya farledsavgifter (Ds 2003:41)

2003-03-31 Framtidsplan för järnvägen 2004-2015

2003-03-31 Vägtransportsystemet 2004-2015

2002

2002-08-29 Nya banavgifter

2002-08-29 Rätt på Spåret (SOU 2002:48)

2001

2001-12-20 Enskild eller allmän väg (SOU 2001:67)

Länk till sidan:

Kontakt

Karolina-Boholm.jpg
Karolina BoholmTransportdirektör08-762 72 30

Relaterade länkar

Remissvar / Transporter