Remissvar transporter

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-05-15
Här hittar du Skogsindustriernas samlade remissvar om transporter.
2016-05-19: Sjöfartsverkets förslag till nya föreskrifter om farleds- och lotsavgifter
Förslaget som Sjöfartsverket har tagit fram visar en tydligare avgiftsstruktur och framförhållningen i processen har varit god. Det är dessutom mycket positivt att Sjöfartsverket har använt sig av en systematiserad metod för att kategorisera varor som lågvärdigt gods och samtidigt utökat antalet varor inom kategorin. Det möjliggör att rundvirke nu kan klassas som lågvärdigt gods och få tar del av rabatten. Vi befarar dock att den miljödifferentiering som Sjöfartsverket föreslagit inte kommer att leda till önskad miljöstyrning. Vidare bör antalet dräktighetsklasser i farledsavgiften utökas för att inte skapa snedvridande tröskeleffekter.

2016-02-29: Remissyttrande angående Trafikverkets inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen 2018-2029
Den viktigaste frågan för skogsindustrins medlemmar är implementering av 74 tons lastbilar, underhåll av järnvägen samt tåg med högre kapacitet (längre och tyngre). 74 tons fordon är samhällsekonomisk lönsam åtgärd som följer fyrstegsprincipen. Med en extra satsning om minst 5 MDSEK kan åtgärden implementeras snabbare. Underhållsanslag för både väg och järnväg bör ges högsta prioritet. Underhållet behöver åtminstone dubbleras i närtid för att säkerställa att systemet fungerar. Underhåll bör prioriteras framför nyinvesteringars till dess att akut avhjälpande underhåll minimeras till förmån för en situation med i princip bara förebyggande underhåll.

2015-09-30: Förslag till kriterier för indragning av allmän väg och kriterier för förändring av enskild väg
Skogsindustrierna avstyrker Trafikverkets förslag till angivna kriterierna eftersom de föreslagna kriterier är otydliga och en konsekvensanalys helt saknas. Trafikverkets förslag till kriterierna riskerar vara negativa för landsbygden och tilläggskriterier är också oroande för landsbygdens transporter.

2015-09-18: Koll på anläggningen, delbetänkande från Utredningen om järnvägens organisation
Förtroendet för järnvägen brister ofta i dagsläget och det kan bara lösas med tillförlitlighet, framförhållning och långsiktighet. Ett nationellt anläggningsregister är en grundläggande del men också en fördjupad dialog mellan järnvägens olika aktörer. Fokus måste vara ett robust system med en minimerad underhållsskuld. Till det måste en lägsta nivå för underhåll måste etableras. Detta för att inte riskera en nedmontering av järnvägsanläggningen. En effektiv och väl fungerande järnväg är mycket viktig för Sveriges industri. Behovet av robusta och sammanhängande godsstråk, som även sträcker sig utanför Sveriges gränser, är stort.

2015-09-15: Remiss avseende Trafikverkets plan för nytt signalsystem på järnvägen (ERTMS)

Teknikutveckling är något positivt och med det nya signalsystemet ERTMS finns långsiktigt positiva effekter för järnvägen. På kort eller medellång sikt verkar dock nackdelarna överväga.


2015-08-10: Transportstyrelsens nya avgifter

Transportstyrelsen både höjer och sänker avgifter samtidigt som de diversifierar och förenklar avgifterna. Bättre anpassade avgifter är positivt men avgifterna innebär ändå en kostnadsökning för transporter och tillsammans med andra transportkostnadshöjningar påverkar konkurrenskraften negativt.


2015-05-08: Yttrande över Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016

Skogsindustrierna lämnar detta remissyttrande angående ändrad beskattning av vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016. Skogsindustrierna ställer sig bakom det remissvar som Näringslivets transportråd lämnat tillsammans med TransportGruppen och Svenskt Näringsliv.


2014-10-31: Farledsavgifter - remissyttrande över Sjöfartsverkets förslag

Farledsavgiften höjs från årsskiftet för de flesta av skogsindustriföretagens sjötransporter. Det är effekten av att svavelreduktionen tas bort vilket indirekt straffar de som tidigt genomfört miljöåtgärder.


2014-10-20: Tyngre fordon på det allmänna vägnätet – Skogsindustriernas remissyttrande

Skogsindustrierna är mycket positiva till implementering av HCT-fordon och anser att tyngre lastbilar (74 ton) av normallängd skyndsamt bör införas på det allmänna vägnätet. Trafikverket och Transportstyrelsens förslag om att implementerar 64 ton kan implementeras omgående, som ett första steg. Erfarenheterna från Finland, som implementerade 76 tons lastbilar från 1 oktober 2013, är mycket positiva och visade på stora samhällsekonomiska vinster. 


2014-07-11: Yttrande över ändrad beskattning av vissa biodrivmedel

Skogsindustrierna välkomnar förslaget om slopandet av 15procentsregeln om HVO (hydrerad vegetabilisk olja).


2014-02-23: Kvotplikt för biodrivmedel – justeringar i lagen

Skogsindustrierna har lämnat ett remissyttrande till Näringsdepartementets avseende en promemoria om ändring i lag (2013:984) om kvotplikt för biodrivmedel. Ändringen innebär att drivmedel inom handelssjöfarten inte kommer att omfattas av kvotplikten, vilket Skogsindustrierna tillstyrker. 


2013-11-15: Yttrande över den kapillära banan mellan Mellerud och Billingsfors bandel 662

Skogsindustrierna avstyrker förslag om upphörande av underhåll av bandel 662 till dess att alternativ lösning etablerats. Trafiken på sträckan Mellerud-Billingsfors (bandel 662) kan inte anses vara obetydlig och därför är inte förutsättningarna enligt Järnvägsförordningen uppfyllda.


2013-09-26: Fortsätt satsa på drift och underhåll i den Nationella planen för transportsystemet

Skogsindustrierna är överlag positiva till Trafikverkets förslag till Nationell plan för transportsystemet 2014-2025. Vi välkomnar att viktiga stråk och noder för godstransporter identifieras och i långa stycken överensstämmer med näringslivets egna. Vi välkomnar även att den största satsningen är på drift och underhåll av befintligt system. Förslaget till Nationell plan har dock, enligt vår mening, ett alltför stort fokus på storstadsområden. Vi håller inte med om att den satsningen kommer att generera de positiva effekter för godset som Trafikverket framhåller.


2013-09-10: Analysera effekter före nya sjöfartsregler

Tillsammans med Näringslivets Transportråd och Jernkontoret har Skogsindustrierna lämnat ett yttrande över kommissionens förslag om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter. Kommissionen vill införa ett regelverk för mätning av koldioxid som ett första steg i att på sikt införa ett handelssystem för koldioxidutsläpp från sjöfarten. Vi håller med om att det är viktigt att arbeta aktivt med att begränsa utsläppen. Men när det gäller regler för sjöfarten är det viktigt att regleringen sker globalt. Kommissionen bör avvakta och beakta effekterna av svaveldirektivet innan de föreslår att införa ännu ett nytt regelverk. Vi anser även att det är klokt att före förslag om nya regler göra en konsekvensanalys för berörda parter.


2013-08-29: Yttrande över Trafikanalys delredovisning av konsekvenser av skärpta krav för svavelhalt i marint bränsle

Svenskt Näringsliv, Näringslivets Transportråd, Skogsindustrierna, Jernkontoret, Sveriges Redareförening, Sveriges Hamnar, SveMin, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, Svensk Handel och Sveriges Skeppsmäklareförening har valt att lämna in ett gemensamt yttrande över Trafikanalys delredovisning av konsekvenser av skärpta krav för svavelhalt i marint bränsle. Vi hänvisar till Sveriges Redareförenings separata yttrande vad gäller bedömningar om bränsleförbrukningen.


2013-07-12: Bidrag till enskild väghållning

Trafikverket har föreslagit en ny beräkningsmodell för statsbidrag till enskild väghållning. Det enskilda vägnätet har stor betydelse för skogsindustrins råvarutransporter. Den statliga bidragsgivningen till delar av detta omfattande vägnät är central. Skogsindustrierna tycker till stor del att trafikverkets förslag är bra. Men till exempel när det gäller bidrag till broar behöver ansvarsfrågan redas ut. Liksom BREV-utredningen anser Skogsindustrierna att ansvaret måste ligga på staten.


2013-05-17: EU-direktiv om vikt och dimensioner för lastbilar

Skogsindustrierna ser positivt på EU-kommissionens ändringsförslag i direktiv 96/53/EG om vikt och dimensioner för lastbilar.


2013-04-24: Skogsindustrierna förordar skattebefrielse för biodrivmedel framför kvotplikt

Skogsindustrierna avstyrker införandet av kvotpliktsystem för biodrivmedel. Ett kvotpliktssystem behövs inte för att uppnå Sveriges mål om 10 % förnybara drivmedel. Energimyndigheten visade i sin utredning 2009 att det är möjligt att uppnå målet även utan ett kvotpliktssystem. Nuvarande skattebefrielse för förnybara drivmedel är ett väl fungerande system och vi ser inte fördelarna med ett mer administrativt tungt system, som ett kvotpliktsystem. Sverige bör därför till EU ansöka om fortsatt skattebefrielse för förnybara drivmedel även efter 2013.


2013-03-11: Trafikverkets förslag till plan för ERTMS måste kompletteras med en ekonomisk analys

Skogsindustrierna ställer sig bakom det remissvar som Näringslivets Transportråd (NTR) skickat i denna fråga. Vi håller med om att motiven till ERTMS är bra då tillgången till en effektiv och väl fungerande järnväg är mycket viktig för vår exportindustri. Vi behöver sammanhängande godsstråk som sträcker sig utanför landets gränser. På sikt kan vi se att det finns fördelar med ERTMS. Men initialt är det förknippat med både stora investeringskostnader och störningar i trafiken.


2012-12-14: Inlandsbanan - Skogsindustriernas remissvar på Trafikverkets utredning

Inlandsbanan är en viktig järnvägssträcka för skogsindustrins regionala järnvägstransporter och en flaskhals som behöver åtgärdas. Inlandsbanan, främst tillsammans med tvärbanorna, fyller en viktig funktion för råvaruförsörjningen och möjligheten för skogsbruket att leverera bioenergi till hela Sverige. Till detta kan adderas att Inlandsbanan skapar redundans i järnvägsnätet och därför är en viktig del i Sveriges järnvägsnät för att skapa robusthet vid avbrott och urspårningar.


2012-12-12: Sjöfartsverkets ändrade avgifter för farledsavgifter och lotsning

Sjöfartsverket har beslutat att höja flera avgifter från och med 2013. Totalt rör det sig om ungefär 30 MSEK per år. Skogsindustrierna vill framhålla att ökade kostnader leder till sämre konkurrenskraft för svenska transportköpare och i en lågkonjunktur, som för närvarande, kan detta vara helt utslagsgivande för verksamheten. En samlad översyn av alla höjningar av transportrelaterade kostnader bör genomföras. Lotsavgiften föreslås öka kraftigt. Skogsindustrierna anser att Sjöfartsverket istället borde fokusera på att modernisera och effektivisera lotsningsverksamheten t.ex. genom digitaliserade standardfärdplaner och lotsning från land. Skogsindustrierna anser att den godsbaserade farledsavgiften borde tas bort helt, eftersom den inte har någon koppling till sjöfartens samhällsekonomiska marginalkostnader. Det är även orimligt att vedråvara inte tas med på en lista över lågvärdigt gods när det uppenbarligen är gods med lågt värde. Farledsavgiften bör övergå till en nettobaserad avgiftssättning för farledsavgiften och samordnas med farledsavgifter i Finland.


2012-07-10: Föreskrifter om färd med långa och tunga transporter mellan Överkalix och Piteå

Försöken de gångna tre åren har utfallit mycket väl och mött ett brett intresse, inte minst politiskt. Skogsindustrierna ser det som angeläget att försöken kan fortsätta och inte bara på tidigare sträcka utan utvidgas till fler platser i landet. VTI har efter sina studier av trafiksäkerheten vid omkörningar påpekat att underlaget är litet och har svårt att dra säkra slutsatser. Också för de fordonstekniska som de företagsekonomiska frågorna behövs ett bredare underlag.


2012-05-28: Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet

Skogsindustrierna har fått Transportstyrelsens föreskrifter på remiss och lämnar yttrande enligt nedan.


2012-05-01: Including maritime transport emissions in the EU's greenhouse gas

2012-03-20: Remissyttrande från Skogsindustrierna över Transportsystemets behov av ökad kapacitetshöjande åtgärder – förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot 2050

Skogsindustrierna har fått Trafikverkets Kapacitetsutredning på remiss. Vi ställer oss bakom Näringslivets Transportråds (NTR) och Transportgruppens (TG) gemensamma svar med följande kompletteringar utifrån Skogsindustriernas speciella förutsättningar.


2012-02-27: EU-konsultation om vikt och dimensioner för lastbilar

Skogsindustrierna har besvarat EU-kommissionens dokument ”Review of directive 96/53/EC”. Konsultationen behandlar frågor om vikt och dimensioner för lastbilar.


2011-12-01: Ramavtal försvårar industrins strävan att öka andelen gods på järnväg

Remissyttrande från Skogsindustrierna angående ramavtal för infrastrukturkapacitet på järnväg.

Industrin möter idag sina kunders krav på en hårt konkurrensutsatt global marknad. Det i sig innebär behov av att kunna anpassa produktion i fabriker och kundorder i ett flexibelt transport- och logistiksystem som täcker hela världen. Konjunkturerna för våra skilda produktsortiment, som massa, tidningspapper och sågade trävaror, är dessutom i hög grad cykliska och heller inte likformiga. Även detta ställer krav på industrins anpassningsförmåga över tid. Med denna verklighet är det inte rimligt eller ens realistiskt att ha ett på fem års sikt planerat transportbehov eller transportvolym.

Införandet av ramavtal skulle sätta nödvändig flexibilitet åt sidan och dessutom vara kontraproduktiv strävan att öka andelen gods på järnväg i enlighet med våra klimatambitioner.


2011-11-30: EU-kommissionens förslag till ändring av direktivet om svavelhalten i olja

Skogsindustrierna har beretts möjligheten att lämna synpunkter på EU-kommissionens förslag till ändring i direktivet om svavelhalten i marina bränslen. Vi ställer oss bakom det gemensamma remissvar som vi lämnat in tillsammans med Svenskt Näringsliv, Näringslivets Transportråd, Skogsindustrierna, Jernkontoret, Sveriges Redareförening, Sveriges Hamnar, SveMin, Plast- & Kemiföretagen, Svensk Handel och Sveriges Skeppsmäklareförening och lämnar i det följande kompletterande synpunkter till detta.


2011-11-25: Direktivet om svavelhalter i marint bränsle minskar den svenska konkurrenskraften

Remissvar: Förslaget på direktiv om ändrad svavelhalt för marint bränsle riskerar att minska den svenska konkurrenskraften och leda till en ökad belastning för miljön. Skogsindustrierna har tillsammans med Svenskt Näringsliv, Näringslivets Transportråd, Jernkontoret, Sveriges Redareförening, Sveriges Hamnar, SveMin, Plast- & Kemiföretagen, Svensk Handel och Sveriges Skeppsmäklareförening skickat in ett remissvar om svavelhalten i marint bränsle. Vi har även lämnat in ett eget remissvar där situationen för skogsindustrierna framgår mer tydligt.


2011-10-31: Review of the internal market in road freight transport

Skogsindustrierna har besvarat EU-kommissionens dokument ”Review of the internal market in road freight transport”.


2011-08-31: Järnvägens behov av ökad kapacitet

Remiss: Skogsindustrierna har fått Trafikverkets Kapacitetsutredning på remiss. Vi ställer oss bakom Näringslivets Transportsråds remissvar och lämnar i det följande kompletterande synpunkter till detta.


2011-05-05: EU Kommissionens vitbok om transporter
Remiss: Skogsindustrierna har remissbehandlat EU-kommissionens vitbok om transporter till yttrat sig till Näringsdepartementet. Det är viktigt att vitboken om transporter omvandlas till konkreta handlingsplaner. Vitbokens ståndpunkt ”minskad rörlighet är inget alternativ” är av central betydelse. Till detta måste dock tilläggas att trafikslagen är kompletterande inte konkurrerande. Skogsindustrierna anser därför att överflyttningsmålet bör utgå – det är konkurrenskraftiga alternativ som skapar överflyttning. Börja med att skapa förutsättningar för konkurrenskraftiga transporter istället för att ange procentuella mål för överflyttning av transporter från väg till järnväg och sjöfart.

2011-03-09: Farledsavgifterna är felkonstruerade – missgynnar godstrafik
Remissvar: Sjöfartsverket har beslutat att sänka den delen av farledsavgiften som berör den godsbaserade delen med totalt 24 Mkr. Skogsindustrierna naturligtvis att detta är ett steg i rätt riktning, men anser samtidigt att konstruktionen av farledsavgiften bör göras mer rättvis.

2011-01-31: Svenskt sjöfarts konkurrensförutsättningar
Remissvar: Skogsindustrierna ställer sig bakom remissvaret från Näringslivets Transportråd men vill förtydliga några punkter. Sverige bör bland annat ha en ambition att minska stödet på sikt.

2010-12-15: Vinterkaos för järnvägen - effekter för skogsindustrin
Remissvar: Det svenska näringslivet påverkades kraftigt av 2010 års snökaos på järnvägen. Skogsindustrin är en stor exportör och Skogsindustriernas medlemsföretag måste kunna lita på att de kan leverera till sina kunder. Under vintern 2010 var inte det helt fallet, vilket framkommer i Skogsindustriernas egen undersökning.

2010-05-07: Föreskrifter om förorening av fartyg
Remissvar: De nya svavelreglerna för sjöfarten är ett förhastat beslut utan föregående konsekvensanalys. I efterhand har beräkningar genomförts som visar en ökning av bränslekostnaderna på i genomsnitt 50-55 procent år 2015.

2010-01-08: Landström - elanslutning till fartyg i hamn
Remissvar: Skogsindustrierna tillstryker promemorians förslag om skattenedsättning för landansluten elektrisk kraft till fartyg i hamn. Åtgärden har stora positiva miljöeffekter för människor och närmiljö, dessutom minskar bullret avsevärt.

2009-12-31: Äldre remissvar transporter
Här hittar du Skogsindustriernas samlade äldre remissvar kring transporter i pdf-format.

Kontakt

Karolina Boholm, 08-762 72 30