Vattenförvaltningen - som berör alla

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-03-27
De fem Vattenmyndigheterna har remitterat förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för sina vattendistrikt under perioden 2015-2021. Skogsindustrierna uppmanar samtliga företag att delta på de samråd om planerna som Vattenmyndigheterna ordnar och besvara remissen för det egna distriktet.

Åtgärdsplanerna har baserats på myndigheternas klassning av Sveriges vattenförekomster vilken innebär att 60 % av vattenförekomsterna har låg eller måttlig status och därmed måste höjas. I många fall har möjligheten till utsträckt tidsfrist för att höja statusen använts. Åtgärdsprogrammen kan komma att medföra att åtgärder kommer att krävas av såväl industrier som av skogsbruket.

Skogsindustrierna har uppmanat medlemsföretagen att delta på samråd som den aktuella Vattenmyndigheten ordnar samt att besvara remissen för det egna distriktet. Detaljerade krav per vattenförekomst finns på Vattenmyndigheternas hemsida i underlaget VISS (www.vattenmyndigheten.se). Skogsindustrierna kommer att inge generella svar och bland annat fortsatt kritisera förekommande överimplementering vad gäller tolkningen av miljökvalitetsnormerna för ekologisk status samt framföra kritik mot den bristfälliga grund som klassningen av vattenförekomsterna är baserad på.

Kontakt

Christina-Wiklund.jpg
Christina WiklundMiljödirektör08-762 72 33