Krav på inblandning av returpapper

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2010-01-25
Varför diskuteras frågan om krav på inblandning av returpapper i papper eller att andelen återvunnen råvara skall redovisas i produkter? Förslag med sådan innebörd dyker upp i många sammanhang - offentlig upphandling, miljömärkning, EU:s policy Sustainable consumption and production (SPC). Bakgrunden är att politiker och myndigheter både på EU-nivå och i Sverige vill stimulera användningen av återvunna material, däribland returpapper.

Men för svensk pappersindustri behövs inga konstlade medel för att stimulera användningen av återvunnen fiber - efterfrågan är redan hög och växande. Trots mycket hög insamling i landet måste en betydande del av pappersbrukens behov av returfiber täckas av import. För svensk skogsindustri skulle krav på hög inblandningsgrad av returpapper vara omöjligt att uppnå. Förklaringen är att det finns stora skillnader mellan Norden och övriga EU vad gäller industristruktur och tillgång på fiberråvara - nyfiber från skogen respektive returpapper.

Sverige, vars pappersindustri till största delen är baserad på nyfiber, har i förhållande till pappersproduktionen liten tillgång på returpapper inom landet trots en mycket hög insamlingsgrad. Detta beror på att större delen av pappersproduktionen exporteras och blir returpapper i andra länder. Situationen i flertalet EU-länder är den omvända.

Det finns också en risk att papper med högre andel återvunnen råvara bedöms som "bättre" än en produkt med lägre andel eller ingen återvunnen råvara alls - en sådan slutsats saknar grund och kan skada svensk skogsindustri.

Därför anser Skogsindustrierna:

- att både nyfiber från skogen och returpapper är viktiga råvaror för EU:s pappersindustri. Pappersfibern kan inte återvinnas hur många gånger som helst. Tillskott av nyfiber från bland andra Sverige är nödvändigt för att det europeiska kretsloppet skall fungera

- att krav på inblandning snedvrider konkurrensen och skapar handelshinder. Pappersindustrin i länder som Sverige och Finland skulle stängas ute från viktiga delar av marknaden eller få avsevärda konkurrensnackdelar

- att papper med inblandning av returfiber inte är generellt gynnsammare ur miljösynpunkt än papper baserat på helt på nyfiber

 

Kontakt

Ingrid-Haglind.jpg
Ingrid HaglindDirektör Produkter och Produktsäkerhet08-762 72 11