Miljö

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2010-01-31

Skogsindustrin använder en förnybar råvara och tillverkar återvinningsbara och klimatvänliga produkter. Miljöarbetet omfattar idag alla led, från skogsbruket till att ta till vara använda produkter, och branschen har kommit långt vad gäller att minska miljöpåverkan. Arbetet fortsätter dock för att ytterligare minska belastningen på miljön. En resurseffektiv och konkurrenskraftig industri är en förutsättning för långtgående miljöåtgärder.

Miljöarbetet styrs såväl av legala krav som frivilliga åtaganden. Kraven är antingen nationella eller gemensamma inom EU. Både den nationella miljöpolitiken och EUs miljöpolitik är därmed viktig för branschen.

Eftersom miljöarbetet omfattar alla led i tillverkningskedjan - skogsbruk, tillverkningsprocesser, energi, kemikalier, avfallshantering, transporter - är det ett stort antal frågor inom det miljöpolitiska området som berör branschen.

Våra ståndpunkter vad gäller aktuella övergripande miljöfrågor, tillverkningsprocesserna samt produkterna återfinns till vänster. Ståndpunkter som avser skogsbruk, transporter och energi återfinns under sina respektive rubriker.