Seminarier

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-06-12

Forskning, Innovationer och Affärer 2010

Vid seminariet gavs deltagarna en inblick i aktuella forskningsfrågor och framtidsmöjligheter för den skogsbaserade näringen. FoU-resultat nära tillämpning presenterades liksom en SWOT inriktad på visionen om fördubblat produktionsvärde varav hälften från nya produkter. Ett spännande exempel med en framtidsvision av biobaserade förnybara materials användning gavs också och seminariet avslutades med en diskussion med viktiga aktörer om hur skogssektorn kan gå vidare.

Programkonferens BFP 2010

Skogsindustrierna, Trä- och möbelindustriförbundet och VINNOVA tecknade 2006 ett avtal om att genomföra ett branschforskningsprogram för skogs- och träindustrin (BFP). Programmet omfattar tiden fram till år 2012 och är på totalt 500 miljoner kronor. Programmets övergripande mål är att bidra till hållbar tillväxt, stärka den svenska skogs- och träindustrins internationella position och konkurrens¬¬kraft samt bidra till ett framgångsrikt svenskt engagemang inom det europeiska forskningssamarbetet.

Nu, vid början av 2010, är cirka 50 projekt startade och projekten täcker väl de olika insatsområden som prioriterats. Över 90 procent av budgeten för programmet är disponerad och flera projekt börjar avrapporteras. Vid en programkonferens i samverkan med Skogsindustrierna presenterades hittills uppnådda resultat. Nära 100 personer, varav hälften från näringslivet, deltog i konferensen under ordförandeskap av Karin Emilsson, Södra. Sammanfattningsvis konstaterades att många och mycket intressanta resultat uppnåtts, och den projektkatalog med samtliga projekt som presenterades rönte stort intresse.

From Research to Business 2009

Forest-based sector Technology Platform (FTP) är de skogsbaserade näringarnas samarbetsorgan på Europanivå inom forskning och utveckling. Sverige fick uppdraget att arrangera FTP:s sjätte konferens. Konferensens syfte var att visa på de möjligheter som finns att genom forskning åstadkomma framgångsrika innovationer och utökade affärsmöjligheter.

Konferensen genomfördes på Clarion Hotell Stockholm med cirka 260 deltagare från 23 länder. Drygt hälften av deltagarna var företrädare för företag och branschorganisationer och knappt hälften var forskare från universitet och forskningsinstitut. Jordbruksminister Eskil Erlandsson och SE-bankens ordförande Marcus Wallenberg inledde konferensen med att lyfta fram skogssektorns betydelse för en hållbar samhällsutveckling och betydelsen av en forskningspolitik som ger excellent och relevant forskning. Därefter följde ett drygt 30-tal presentationer från forskare och industriföreträdare inom ramen för fyra sessioner: Innovativa produkter, Tillverkningsprocesser, Tillgång till biomassa samt Hållbarhet i ett samhällsperspektiv.

Skogsbioteknikseminarium 2009

Skogsindustriernas Forsknings- och Skogskommittéer samt UPSC Berzeliicenter för skogsbioteknik i samarbete med forskningscentren Biomime och Funcfibre genomförde Tisdag 26 maj 2009 en dag med forskningsinformation och diskussioner. Under dagen gavs en bred översikt över pågående aktiviteter, nya resultat och tillämpningar samt visioner för framtiden på ett "industritillämpat" sätt ur såväl ett skogligt som ett skogsindustriellt perspektiv. Dessutom introducerades några av de nya stora forskningssatsningarna inom området skogsbioteknik.

Målsättningen med dagen var att stimulera till en diskussion mellan forskare och industrirepresentanter för att bättre förstå industrins problemställningar och de möjligheter till lösningar som forskning kan bidra med.

Avnämarseminarium 2007

I ett avnämarseminarium den 5-6 december 2007 redovisades användbara resultat från skogsindustrins FoU satsningar i
- BiMac (Biofibre Materials Centre) vid KTH
- FSCN (Fiber Science and Communication Network)vid Mittuniversitetet
-T2F (Tryckteknisk Forskning) ett forskningsnätverk
- Ytbehandling vid Karstads universitet

Redovisningen har dokumenterats med böckerna "Bokslut - några lönsamma forskningsresultat" och "Futures - några lovande forskningsresultat" samt med en sammanställning av utexaminerade lic. och dr från programmen.