Forskning

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-08-16
Varför är forskningsfrågorna av intresse för skogsindustrin och för Sverige? Den svenska skogsindustrin tror på framtiden. Med välskötta skogar, konkurrenskraftiga fabriker och högkvalitativa produkter på en växande marknad har industrin ett bra utgångsläge.

Skogsindustrin kommer att fortsätta att satsa på forskning och teknisk utveckling för att klara konkurrenskraften och framtidens krav på produkter och processer. För att företagen skall kunna behålla och utveckla sin marknadsposition satsar de starkt på produktutveckling. Nya produkter ger tillväxt...

Men
...för detta krävs kunskap och kompetens. För att skogsindustrins satsning skall lyckas behövs nya kunskaper och tillgång till välutbildad personal. Den tillämpade forskningens inriktning måste utgå från produkterna, marknaden och kunderna. 

Ett ökat internationellt samarbete kring forskningsfrågorna är en naturlig och nödvändig följd av globaliseringen.

Därför anser Skogsindustrierna:

– att staten och andra aktörer måste engagera sig i och, tillsammans med skogsindustrin, utveckla det svenska nationella forskningssystemet - universitet, högskolor och institut - så att det håller världsklass inom de prioriterade kunskapsområdena

– att forsknings- och utbildningssystemet måste kunna fylla industrins behov av duktiga, välutbildade personer

– att staten måste ta ett ökat ansvar för den långsiktiga finansieringen av den skogsindustriella forskningen och utbildningen vid universitet, högskolor och institut

– skogsindustriella problemställningar måste få en plats i EU:s kommande ramprogram för forskning.