EU

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2010-01-24
EU är av stor betydelse för den svenska skogsindustrin, och Sverige är ett av de största skogsindustriländerna i Europa! Skogsindustrin i Sverige är exportinriktad, och ca 80 procent av våra produkter går på export. Detta innebär att förutsättningar för handel, transporter och internationella regelverk är av stor betydelse för den svenska skogsindustrin. Sedan Sveriges inträde i EU påverkas svensk lagstiftning i hög grad av Europeiska unionens lagstiftning.

Regelverk och ambitioner som berör miljö, energi, transporter och klimat beslutas till stor del inom EU och dessa har stor betydelse för den svenska skogsindustrin. Skogsbruket och skogsindustrin är en viktig del av Sveriges och Europas identitet, kulturarv, ekonomi och välfärd. Alltjämt är skogsindustrin en viktig sektor i den europeiska ekonomin som sysselsätter miljoner människor i Europa. Skogen och skogindustrin är även nyckelaktörer för att EU skall nå sina ambitioner och mål avseende minskad klimatpåverkan och ökad mängd förnybar energi. Skogsindustrierna arbetar aktivt gentemot EU:s olika institutioner för att öka medvetandet om de skogliga frågorna.

CEPI, Confederation of European Paper Industries, representerar europeisk massa- och pappersindustri i 19 länder (17 EU-länder plus Norge och Schweiz).
www.cepi.org, www.paperonline.org

CEI-Bois, Confédération Européenne des Industries de Bois, är den europeiska paraplyorganisationen för sågverk och annan trämekanisk industri.
www.cei-bois.org