Styrmedel

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-05-25
Skogsindustrierna anser att marknadsbaserade styrmedel generellt sett är mer kostnadseffektiva och investeringsdrivande än skatter.

Elcertifikatssystemet

är ett marknadsbaserat styrmedel som syftar till att öka framställningen av förnybar el i Sverige. Systemet infördes 2003 och målsättningen är att den förnybara elproduktionen ska öka med 25 TWh till år 2020 från 2002. Producenter av förnybar el tilldelas elcertifikat och alla elkonsumenter betalar för elcertifikaten genom att elhandelsbolagen måste redovisa en viss andel (kvotplikt) elcertifikat i förhållande till sin försäljning. Den elintensiva industrin, däribland skogsindustrin, är undantagen kvotplikten eftersom industrins konkurrenskraft annars skulle minska drastiskt.
 

Den del av den svenska skogsindustrin som har möjlighet att producera el genom mottryckskraft (biokraftvärme) har närmast fördubblat denna produktion sedan 2003, en viktig förutsättning för utbyggnaden är de intäkter elcertifikaten ger företagen. Eftersom skogsindustrin säljer sina produkter på en global marknad är det en förutsättning för bibehållen konkurrenskraft att den elintensiva industrin är fortsatt undantagen från kvotplikt.

Programmet för energieffektivisering, PFE

2005 med intentionen att effektivisera energiförbrukningen i den elintensiva industrin. PFE är ett bra exempel på ett styrmedel som leder till önskat resultat med ett bra  investeringsunderlag för företagen. Deltagandet i programmet är frivilligt och har nu avslutats, men vi önskar att det eller liknande system tas upp igen. Så gott som alla massa- och pappersbruk och de största sågverken gick med i PFE. Därmed befriades de från elskatten på 0.5 öre/kWh under förutsättning att de utförde eleffektiviserande investeringar med återbetalningstid på mindre än 3 år. Skogsindustrin effektiviserade, under PFEs första programperiod 2005-2010, sin årliga elanvändning med ca 0,9 TWh.

Twitter Facebook LinkedIn

Kontakt

Anna-Holmberg-250-110x150.jpg
Anna HolmbergEnergidirektör08-762 72 44