Elmarknad

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-05-25
Svenska konsumenter köper el på en nordisk elmarknad men eftersom elnäten och överföringsförbindelserna till andra länder till viss del är begränsade är det framförallt el producerad i Sverige som säljs i Sverige. Det finns idag tre stora elproducenter som har produktionsanläggningar i Sverige, Vattenfall, Eon och Fortum, dessutom har på senare år norska Statkraft ökat sin produktion av vattenoch vindkraft i Sverige.

Kraftproducenterna säljer sedan 1996 sin elproduktion på en avreglerad elmarknad men det låga antalet producenter – oligopol – innebär att marknaden inte fungerar optimalt. El är en produkt med stora skillnader från ”vanliga” produkter. El kan inte lagras, el kan inte transporteras över stora avstånd utan betydande förluster och el är oersättlig för de flesta användningsområden. Ett annat problem är de höga inträdeskostnaderna för att etablera sig på elproduktionsmarknaden. Skogsindustrierna är för en avreglerad elmarknad men ser trots det problem med hur dagens elmarknad fungerar. Bidragande orsaker till detta är oligopolet och de egenskaper el som produkt är behäftad med. För att förändra producentsituationen på elmarknaden är idag många av medlemsföretagen intresserade av att investera i egen elproduktion.

Twitter Facebook LinkedIn

Kontakt

Anna-Holmberg-250-110x150.jpg
Anna HolmbergEnergidirektör08-762 72 44