Bioenergi

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-09-15
Skogsindustrin är Sveriges största producent och användare av bioenergi. Bark, GROT (grenar och toppar), klenträ, spillbitar, lutar med mera används som källa för energi till industrins egna processer eller säljs till framför allt kraft och värme producenter. Bioenergi är en förnybar energikälla som gjort det möjligt för skogsindustrin att nästan helt fasa ut användningen av fossila bränslen.

Bioenergi kan förekomma till exempel i form av biodrivmedel, biokraft (el) eller biovärme. Biobränslen är tex trädbränslen som grenar och toppar (kallat grot) eller förädlade trädbränslen i form av pellets och briketter, även massaproducenternas returlutar och tallolja är former av biobränsle. Biobränslen är förnybara men måste ändå användas resurseffektivt då tillgången är begränsad. Att använda restprodukter från skogsbruk och industriprocesser till energiframställning är ett bra sätt att öka effektiviteten i råvaruutnyttjandet. 

Effektiv framställning av bioenergi från biomassan är en förutsättning för att bioenergianvändningen i Sverige ska kunna öka utan att negativt påverka skogsindustrins råvaruförsörjning eller skogens biologiska mångfald.
 
Twitter Facebook LinkedIn