Biodrivmedel

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-08-28
Skogsindustrin är den naturliga vidareförädlaren av skogsråvara och har därmed goda möjligheter att även bli biodrivmedelsproducenter. Skogsindustriernas medlemsföretag äger till stor del råvaran och råvaruflödet som idag används i effektiva anläggningar för produktion av förnybara trä-, massa- och pappersprodukter. Trä, papper och kartong ersätter redan idag icke förnybara material som plast, cement, stål och glas. Dessutom levereras biobränslen och restenergier till omgivande samhällen.

Biodrivmedel är en ny produktgren inom skogsindustrin. Genom att hela tiden använda vedråvaran där den genererar störst värde och att använda fibern så många gånger som möjligt i återvinningssystemen, innan den blir bioenergi, maximeras värdeskapandet.

Trädet helena7.jpg
Biodrivmedel är fordonsbränsle som framställts av biomassa. Idag utgörs de framförallt av så kallade första generationens drivmedel som framställs ur stärkelse, socker, vegetabiliska eller animaliska fetter och bildar bioetanol, biogas eller biodiesel (FAME). Till andragenerationens biodrivmedel räknas drivmedel som framställs ur syntesgas från förgasning av biomassa som till exempel spån eller lutar. Det pågår en utveckling av dessa drivmedel och eftersom effektiviteten i framställningen av dem är bättre än den är för första generationens drivmedel är de prioriterade.
 
Skogen är en förnybar, men också begränsad råvara som därför måste användas resurseffektivt. Skogsindustrin har anläggningar och infrastruktur som ser till att få fram råvaran från skogen för vidareförädling till produkter. Att bygga vidare på dessa system för att utvinna mer av skogsråvaran är effektivt sett till såväl resurser som klimat och ekonomi.
 
Sverige har ett politiskt mål om fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Om vi ska klara det målet kommer efterfrågan av biodrivmedel att öka. Samtidigt krävs någon form av riktad insats från staten för att driva fram den nya tekniken till full skala och kommersialisering.
 
 
Twitter Facebook LinkedIn