Energi

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-05-25
Skogsindustrin använder stora mängder energi. I flera företag svarar energiförbrukningen för en lika stor kostnadsandel som råvaror och personal. Tillgång till energi till konkurrenskraftiga priser är därför en nyckelfråga för tillväxten inom skogsindustrin. En långsiktig energipolitik över de politiska blockgränserna skulle skapa bättre förutsägbarhet vad gäller kostnader och vara en viktig förutsättning för investeringsbeslut.

Skogindustrin en av Sveriges mest elintensiva industrier, med en förbrukning om cirka 20 TWh per år.

Sedan länge har man arbetat med att effektivisera elanvändningen. Stora delar av skogsindustrin deltog till exempel i det frivilliga Programmet för Energieffektivisering, PFE, och har under den första programperioden effektiviserat den årliga elanvändningen med knappt 1 TWh.

Programmet har nu avslutats men vi önskar fler positiva styrmedel likt PFE. Skogsindustrins användning av fossila bränslen har minskat sedan oljekrisen på 70-talet och idag står de fossila bränslena för knappt 5 % av bränslebehovet. Skogsindustrin deltar i EU:s utsläppshandelssystem för koldioxid. Fortsatt fri tilldelning av utsläppsrätter liksom kompensation för utsläppshandelns påverkan på elpriset är en förutsättning för den globalt konkurrensutsatta industrin.

Skogsindustrin är samtidigt Sveriges största producent av bioenergi och levererar bränsle till kraftvärmeverk och värme till fjärrvärmenäten. I de egna anläggningarna produceras cirka 6 TWh el baserad på egna biobränslen.

Twitter Facebook LinkedIn