Kan du inte läsa mailet? Läs det här »

Aktuellt Trä - februari 2011
 


Välkommen till Skogsindustriernas februarinumret av nyhetsbrevet Aktuellt  Trä - nu i ny tappning!

Vi rekommenderar att du öppnar mailet via länken ovan "Kan du inte läsa mailet? Läs det här".

Trevlig läsning önskar vi på Skogsindustrierna, Trämekaniska avdelningen,

kontaktperson Marie Åsell, marie.asell@skogsindustrierna.org

Året som gick - kort om träpromotion

Inom den svenska byggsektorn har flerbostadshus med trästommar gått från ett genombrott till etablerade system med en marknadsandel på cirka 15 procent. Som jämförelse kan nämnas att de klassiska småhusen till cirka 90 procent är baserade på trä. Sveriges Träbyggnadskansli stödjer nu starkt ”Trästad 2012” där start och genomförande av byggprojekten påbörjas 2010-2011. Vid sidan om flerbostadshus ser vi att trä ökar sina andelar avseende limträkonstruktioner och träbroar.

Samarbetet mellan Skogsindustrierna och den svenska bygghandeln har under 2010 haft ett starkt fokus på utbildningsfrågor. Totalt har 600 personer nu utbildats enligt konceptet certifierad träexpert. Totalt samarbetar vi med 440 bygg- och trävaruhandlare och vår hemsida har en besöksfrekvens på 400 000 besökare per år.

I vårt internationella arbete har vårt engagemang i världsutställningen Expo 2010 i Shanghai, Kina, rönt stor uppmärksamhet, inte minst paviljongens entrédel som var en limträkonstruktion. Träbyggnadsseminariet i paviljongen den 4 juni 2010 var välbesökt, dels från svensk industri men också en tung delegation från myndigheter och byggsidan i Kina. Utvärderingen ger stöd för framtida möjligheter med trä i Kina, även om etableringsfasen är lång innan vi kan tala om något genombrott.

På den franska marknaden känns samarbetet inom ”Bois.com” mycket starkt. Fransk förädlingsindustri satsar nu betydande resurser i form av pengar och kompetens. Utvecklingen i Frankrike har också ett starkt stöd i den lagstiftning som nu kräver ökad träandel i allt byggande. TV-kampanjen ”Bois.com” – säg ja till trä och nej till koldioxid – är en stor framgång.

I England inom ”Wood for Good” har fokus 2010 legat på några för svensk industri viktiga segment, bland annat träfönster och träbyggande. Tillsammans med fönsterindustrin i England pågår en kampanj för att träfönster skall återta förlorade marknadsandelar. På byggsidan samarbetar Skogsindustrierna med UK Timber Frame Assocation. Även om det totala byggandet fallit de senaste åren, så har träbaserade villor på 10 år fördubblat sin marknadsandel från 12 procent till 24 procent.

Bertil Stener

Lars Martinson tilldelas medalj av H.M. Konungen

Lars Martinson har tilldelats medalj i 8:e storleken i Serafimerordens band med motiveringen "för betydelsefulla insatser inom svenskt näringsliv".

Läs mer på www.martinsons.se

 

 Nytt stort anslag till professor Anders Olsson, Linnéuniversitet, Växjö, - 2,5 miljoner från Södra

 Anders Olsson, professor i byggteknik vid Linnéuniversitetet, har fått ännu ett stort forskningsanslag. I november 2010 fick han medel till en pilotstudie. Nu har han fått 2,5 miljoner kronor från Södra Skogsägarnas Stiftelse för Forskning, Utveckling och Utbildning till ett långsiktigt och fördjupande projekt kallat "Fracture strength grading".

- Anslaget från Södras forskningsstiftelse innebär att vi får resurser till ett större, treårigt projekt och kan gå på djupet i forskningen på ett helt annat sätt än vad vi annars kunde ha gjort, säger Anders Olsson.

Läs pressmeddelande

Construction products: new rules on labelling of hazardous substances

Beslut togs i mitten av januari av EU-parlamentet om nya regler för märkning av farliga ämnen, vilket blir obligatoriskt från och med 1 juli 2013.

Se pressrelease               Se regelverk (sid 22-86 i dokumentet).

Externt industribuller

Flera länsstyrelser tycks, framför allt för sågverk, yrka på bullervillkor på 40 dB(A) nattetid, mätt som ekvivalent ljudnivå. Denna nivå är orimlig att nå vid de flesta sågverk och massaindustrier som har näraliggande bostadsbebyggelse.

Nivån härstammar från Naturvårdsverkets förslag till uppdaterade allmänna råd och handbok. Förslaget kom 2009 och har remissbehandlats. Av förslaget framgår att andra värden än de angivna kan visa sig lämpliga i det enskilda fallet beroende på lokalisering, karaktär på verksamheten och möjlighet att vidta rimliga åtgärder för att minimera störningar från verksamheten. Den uppdaterade handboken och allmänna rådet är således inte antaget men Naturvårdsverket avser att arbeta vidare med det under 2011.

 Läs mer            Läs Skogsindustriernas remisser                

 Läs mer på www.naturvardsverket.se

Ny bro över Nätraån byggs med två enorma limträbågar

Hos Martinsons i Kroksjön står två enorma limträbågar och väntar på avfärd till Bjästa utanför Örnsköldsvik, där de kommer att blir viktiga bärande delar för en ny bro över Nätraån.

Läs mer

Annual meeting of International Academy of Wood Science

Konferensen, som hålls 31 augusti - 2 september, arrangeras tillsammans med Wallenberg Wood Science Center. 

Läs inbjudan

Nya Arbetsmiljöupplysningen årets förbättrare

Webbplatsen www.arbetsmiljoupplysningen.se har fått hederspris i Web Service Award för "bästa förbättrare 2010".

Läs pressmeddelande

Säkrare hantering av truckar - hur når man det?

Prevent anordnar fyra kostnadsfria konferenser i mars 2011 för att fästa uppmärksamhet på riskerna med användning av truckar och förmedla kunskap om hur man kan minska dem. Bland annat kommer nya Riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter - TLP 10 att presenteras.

Läs mer

Inbjudan konferens Säkert truckarbete

Avisering av ändring i BASTA-systemet

Från och med den 30 juni 2011 kommer ett antal förändringar av egenskapskriterierna att införas i BASTA-systemet. Det är därför viktigt att ni som leverantör i systemet, i god tid innan förändringarna träder i kraft, ser över huruvida era produkter fortsättningsvis klarar de förändrade BASTA- respektive BETA-kriterierna.

Läs mer Avisering av ändring av BASTA

Ny Incoterms 2010

Då den senaste uppdateringen av Incoterms, Incoterms 2010, börjar gälla från den 1 januari 2011, har vi bett Setterwalls Advokatbyrå, advokaterna Odd Swarting och Mathias Winge att skriva ett PM om detta.

Läs PM Incoterms 2010 här