SKGS

ENERGIPERSPEKTIV
SEPTEMBER 2014


VÄLKOMMEN TILL SEPTEMBERUTGÅVAN AV ENERGIPERSPEKTIV

Hej,

Tillväxt behöver inte vara dåligt för klimatet. Det är huvudbudskapet i en rapport som presenterades i samband med FNs klimatmöte i veckan. Rapporten lyfter fram flera positiva trender som leder till minskade utsläpp av växthusgaser, men också förslag på hur dessa kan minskas ytterligare. I stora delar ligger de förslag som rapporten pekar på i linje med hur situationen ser ut i Sverige: urbanisering, en energimix med kärnkraft, vattenkraft, sol- och vindkraft samt ett pris på koldioxidutsläpp.

Utöver detta är det EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Junckers formering av kommissionen som har väckt intresse den senaste tiden. Valet att slå ihop klimat- och energiportföljerna är en av de frågor som har väckt debatt.

Har du frågor eller synpunkter på Energiperspektiv? Maila gärna till energiperspektiv@skgs.org

Hälsningar,

Jan Johanssons signatur

Jan Johansson
Ordförande basindustrins energisamarbete SKGS

www.skgs.org


ENERGIPRISINDEX SEPTEMBER
Energiprisindex stiger med 2,6% vilket innebär något högre kostnader inom basindustrin, men kostnaderna är på fortsatt låga historiska nivåer.

Elprisets uppgång om drygt 8% är den starkast drivande faktorn för uppgången likt föregående månad då elpriset ökade drygt 22%.

Energiprisindex-september-2014.jpg
 

-> Läs redovisningen här

NY ENERGI- OCH KLIMATKOMMISSIONÄR
Den senast veckan blev den nya EU-kommissionen klar och ordföranden Jean-Claude Juncker ha valt att slå ihop klimat- och energiportföljerna. Ansvarig kommissionär för det området blir Miguel Arias Cañete, tidigare jordbruks- och miljöminister i Spanien. Kommissionen kommer också att vara organiserad i olika projektområden, där energi är ett av dem och vicepresident och ansvarig för detta är den slovenska kommissionären Alenka Bratusek.

 

-> Läs artikeln här

 

Sammanslagningen av energi- och klimatportföljerna har dock fått kritik från bland annat miljöorganisationer och även Cañete har mött motstånd, bland annat för sitt aktieinnehav i oljebolag. Den nya konstruktionen med den kallade energiunionen som Bratusek får ansvar för, har tolkats som att energifrågor kommer att få högre prioritet än klimatfrågor under den här mandatperioden.

 

-> Läs artikeln här

 

JAPAN TAR ETT STEG MOT ATT STARTA UPP KÄRNKRAFT
Efter Fukushimaolyckan för tre och ett halvt år sedan stoppade Japan all kärnkraft i landet, 48 reaktorer. Två av dessa har nu bedömts som säkra att starta igen. Ett slutgiltigt besked om att göra det kan sannolikt tas i december av premiärminister Shinzo Abe.


-> Läs artikeln här

CENTRAL- OCH ÖSTRA EUROPA FÖRBEREDER SIG FÖR ENERGIBRIST
Flera europeiska länder upplevde minskade flöden i gasleveranserna från Ryssland under senaste veckan. Orsaken till detta verkar inte vara klarlagd än, men flera förbereder sig nu på att situationen kan upprepas under vintern. För Ukraina riskerar situationen från 2006 och 2009, då Ryssland stoppade gasleveranserna, att upprepas. EU:s energikommissionär Günther Oettinger vill nu återuppta trepartssamtalen mellan Ryssland, Ukraina och EU om gashandeln. Artikel bifogas.


-> Läs artikeln här

TILLVÄXT OCH MINSKADE CO2-UTSLÄPP TVÅ FÖRENLIGA MÅL
Det är slutsatsen i en studie som presenterades vid ett FN-toppmöte i veckan. Rapporten lyfter bland annat fram ökad urbanisering och minskande kostnader för vind- och solkraft som positiva trender. Den pekar också på vikten av att minska användningen av fossilenergi i världen, genom att prissätta koldioxidutsläpp och att ta bort subventioner till fossil energi. Samtidigt lyfts naturgas fram som en brygga i en övergång från kolkraft till andra energislag. Dessutom pekar man på den roll vattenkraft och kärnkraft har när det gäller att bidra med utsläppssnål energi.

 

-> Läs artikeln här

 


SKGS är ett samarbete mellan de fyra branschorganisationerna Skogsindustrierna, IKEM, SveMin och Jernkontoret. SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor.

Box 55525 |102 04 STOCKHOLM | 08-762 79 49


Om du inte längre önskar ta del av SKGS nyhetsbrev kan du avanmäla dig via energiperspektiv@skgs.org.