SKGS

ENERGIPERSPEKTIV
NOVEMBER 2014


VÄLKOMMEN TILL NOVEMBERUTGÅVAN AV ENERGIPERSPEKTIV

Hej,

EU:s medlemsstater har nu enats om unionens klimat- och energimål fram till 2030. Utsläppsmålet för växthusgaser fastslogs till -40 procent jämfört med nivån 1990, 27 procent av energin ska komma från förnybara källor och energianvändningen ska bli 27 procent effektivare. Slutsatserna från europeiska rådet ger också möjlighet att återkomma till diskussioner om målen efter FN-mötet i Paris nästa år.
Mer information hittar du här

Har du frågor eller synpunkter på Energiperspektiv? Maila gärna till energiperspektiv@skgs.org

Hälsningar,

Jan Johanssons signatur

Jan Johansson
Ordförande basindustrins energisamarbete SKGS

www.skgs.org


ENERGIPRISINDEX OKTOBER
Energiprisindex är relativt oförändrad jämfört med föregående månad då elpriset är lågt till följd av god tillgänglighet i kärnkraftverken

Energiprisindex-oktober-2014.jpg
 

-> Läs redovisningen här

SPANIEN HOTAR ATT BLOCKERA EN ÖVERENSKOMMELSE
En förutsättning för EU:s inre elmarknad är tillräcklig överföringskapacitet mellan länderna. Ett område där detta saknas är mellan Spanien och Frankrike. Spanien har investerat mycket i förnybar energi och har behov att exportera denna till Frankrike vid elöverskott, men detta försvåras av bristen på ledningar över Pyrenéerna. Enligt spanjorerna har fransmännen under lång tid hindrat en utbyggnad av dessa för att skydda sin egen kärnkraftsindustri. För att få en lösning på frågan hotar nu Spanien och Portugal att blockera en överenskommelse om klimatmål under EU-toppmötet.

 

 
TYSKLANDS GASANVÄNDNING MINSKAR
Bara i år har landets gasanvändning minskat med 24 procent, efter ett kraftigt fall åren innan. Fördelen är förstås ett minskat beroende av rysk gas. Nackdelen är att kol – som både genererar större koldioxidutsläpp och sotutsläpp – ökar sin andel i energimixen. Under en tvåårsperiod har andelen kolkraftel ökat med 11 procent och nu produceras 45 procent av den tyska elen i kolkraftverk, tvärtemot den politiska ambitionen att minska beroendet av fossila bränslen.

-> Läs artikeln här

STÖRST SUBVENTIONER TILL FÖRNYBAR EL INOM EU
I en ny rapport beställd av EU-kommissionen redogörs för de totala energisubventionerna i medlemsländerna. De energislag som subventioneras mest är solkraft, landbaserad vindkraft och kolkraft, men även energieffektivisering och energianvändning som sådan får relativt stora direkta eller indirekta stöd (exempelvis skattelättnader). Kostnaderna för de totala stödsystemen motsvarar en betydande andel (cirka en fjärdedel) av de sammanlagda utgifterna på energi inom unionens länder. I rapporten redogörs också för kostnadsläget för investeringar i ny energiproduktion.


-> Läs artikeln här

 


SKGS är ett samarbete mellan de fyra branschorganisationerna Skogsindustrierna, IKEM, SveMin och Jernkontoret. SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor.

Box 55525 |102 04 STOCKHOLM | 08-762 79 49


Om du inte längre önskar ta del av SKGS nyhetsbrev kan du avanmäla dig via energiperspektiv@skgs.org.