SKGS

ENERGIPERSPEKTIV
MARS 2015


VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT ENERGIPERSPEKTIV

Hej!

Som ny ordförande för SKGS hälsar jag dig välkommen till 2015 års första Energiperspektiv. Jag ser fram emot uppdraget att få leda basindustrins energisamarbete, eftersom Sveriges elförsörjning är oerhört viktig för industrins konkurrenskraft, för jobben och för den svenska ekonomin och välfärden. Vi är i en mycket viktig tid för energifrågorna både i Sverige och inom EU. SKGS roll att säkerställa att basindustrins behov och perspektiv får genomslag i politiken fortsätter därför att vara mycket viktig.

Jag vill ta tillfället i akt att hälsa Anna Holmberg välkommen som SKGS nya energidirektör. Hennes långa erfarenhet från näringslivet och kunskap om näringspolitik kommer att bidra till att SKGS kan fortsätta att vara en stark röst i debatten.

Har du frågor eller synpunkter på Energiperspektiv? Maila till energiperspektiv@skgs.org

Med vänlig hälsning,

tom erixon signatur.png
Tom Erixon
Ordförande basindustrins energisamarbete SKGS

www.skgs.org


ENERGIPRISINDEX MARS
Månadens kraftiga nedgång i elpriset har drivit ned Energiprisindex till den lägsta nivån sedan 2009. Trots prisuppgångar i olja, naturgas och kol faller Energiprisindex med 5% drivet av en elprisnedgång om 22%.

energiprisindex-mars.jpg
 

-> Läs redovisningen här

EU-KOMMISSIONEN LANSERAR ENERGIUNION
I slutet av februari presenterades planen för den europeiska energiunion som ska underlätta handeln med energi mellan EU:s medlemsstater. ”Det är det största energiprojektet sedan Kol- och stålunionen”, sa Maroš Šefčovič, kommissionens viceordförande för energifrågor.

 

-> Läs artikeln här


Energiunionen omfattar fem dimensioner: försörjningstrygghet, integrerad inre marknad, energieffektivitet, klimatdimensionen och forskning, innovation och konkurrenskraft. En viktig parameter, som redan diskuterats, är ökad överföringskapacitet mellan regioner.

 

-> Läs artikeln här

 

 

ENERGIKOMMISSIONEN TILLSATT 6 MARS
I början av mars tillsatte energiminister Ibrahim Baylan den parlamentariska energikommission som ska ta fram underlag till en långsiktig överenskommelse om energipolitiken. ”Vi uppskattar att energiminister Ibrahim Baylan markerar att kommissionens arbete ska drivas utan låsningar mot något energislag”, kommenterade Anna Holmberg, regeringens besked.

DISKUSSIONER OM STABILITETSRESERV FÖR UTSLÄPPSRÄTTER
Ett förslag från EU-kommissionen att från och med 2021 undanta ett antal utsläppsrätter från marknaden i en stabilitetsreserv har diskuterats i parlamentet och av ministerrådet under en längre tid. Tanken är att reserven automatiskt ska dra undan utsläppsrätter om det finns ett tillräckligt stort överskott av dem, för att undvika att priset faller alltför mycket och systemet förlorar sin effekt. Bland annat råder oenighet mellan länderna om när systemet ska börja gälla. Europaparlamentet har nyligen röstat för att introducera stabilitetsreserven sent 2018.
 
-> Läs artikeln här

KAN LÄGRE OLJEPRISER VARA SLUTET FÖR OPEC?
En ny rapport från Världsbanken väcker frågan om kartellens dagar kan vara räknade. En historisk jämförelse med andra råvarubranscher visar att det är ett tänkbart scenario.


-> Läs artikeln här

 


SKGS är ett samarbete mellan de fyra branschorganisationerna Skogsindustrierna, IKEM, SveMin och Jernkontoret. SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor.

Box 55525 |102 04 STOCKHOLM | 08-762 79 49


Om du inte längre önskar ta del av SKGS nyhetsbrev kan du avanmäla dig via energiperspektiv@skgs.org.