SKGS

ENERGIPERSPEKTIV
JULI 2013


SKGS I ALMEDALEN

Hej,

Som prenumerant på SKGS nyhetsbrev Energiperspektiv fick du inför Almedalsveckan tips på intressanta seminarier på energiområdet där vi på SKGS var arrangörer eller deltog som panelmedlemmar. För dig som inte hade möjlighet att följa seminarierna på plats kommer här en möjlighet att ändå få del av vad som sades på några av dessa. Följ länkarna för att hitta mer information om respektive seminarium.

Nästa ordinarie Energiperspektiv kommer i augusti. Har du frågor eller synpunkter på Energiperspektiv? Maila gärna till energiperspektiv@skgs.org

Till dess önskar jag dig en skön sommar!

Lina Palm signatur.png

Lina Palm,
energidirektör SKGS
www.skgs.org

 

Ny kärnkraft - en förutsättning för svensk konkurrenskraft?

Arrangör:
Energiarbetsgivarna

Medverkande:
Mats Odell, ordf Näringsutskottet, Kristdemokraterna
Jennie Nilsson, näringspolitisk talesperson Socialdemokraterna
Kjell Jansson, vd Svensk Energi
Mikael Möller, SKGS
Willy Silberstein, Moderator

Moment 22 om kärnkraftens framtid
Enigheten var stor bland samtliga deltagare i paneldiskussionen om behovet av en långsiktig energipolitik som gav klara spelregler och förutsättningar för leveranssäkerhet och konkurrenskraftiga priser. Att ny kärnkraft är en del av en sådan politik var tre av debattörerna överens om. Vad Jennie Nilsson (S) och hennes parti anser om kärnkraftens framtid var mer oklart, och Nilsson efterlyste istället en inbjudan från regeringen att samtala om energifrågan. Odell å sin sida menade att någon inbjudan knappast skulle komma eftersom samtal vore meningslösa innan socialdemokraterna övergett sitt krav på avveckling.

Läs mer här
 

Hur får vi el när det inte blåser?

Arrangör:
SKGS

Medverkande:
Erik Brandsma, gd Energimyndigheten
Mikael Odenberg, gd Svenska kraftnät
Jonas Abrahamsson, VD Eon Nordic
Jan Johansson, VD SCA och ordförande SKGS

Tidsaspekt och helhetstänkande A & O för framtida elsystemet
SKGS hade under måndagen ett seminarium om det framtida behovet av baskraft. Seminariet inrymde en diskussion mellan energimyndighetens och svenska kraftnäts generaldirektörer och bas- och energiindustrins VDar. Panelen hade samma åsikt vad gäller behovet av att titta på helheten. El produceras inte för skojs skull utan för att det finns ett behov, tex. från den elintensiva basindustrin. Det är detta behov man bör ha som utgångspunkt när man studerar funktionen i det framtida energisystemet. Alla var också eniga om att någon form av baskraft kommer behövas även framöver, behovet kan dock komma att minska i takt med att elkunderna blir mer aktiva och elnäten knyter ihop den europeiska marknaden.

Läs mer här


100 procent hållbar energi - bra för både miljö och konkurrenskraft?

Arrangör:
SKGS, Svensk Energi och Svenskt Näringsliv

Medverkande:
Erik Brandsma, gd Energimyndigheten
Marcus Hansson, energi- och miljöexpert, USA:s ambassad
Karin Jarl Månsson, vd EON försäljning, EON
Magnus Breidne, projektchef på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
Mats Odell, riksdagsledamot, Kristdemokraterna
Per Bolund, riksdagsledamot, Miljöpartiet
Jan Johansson, koncernchef SCA och ordförande i SKGS
Kjell Jansson, vd Svensk Energi
Maria Sunér Fleming, ansvarig energi och klimat, Svenskt Näringsliv
Lina Palm, energidirektör SKGS
Willy Silberstein, moderator


Dyrare el och ökade utsläpp – eller billigare el och minskade utsläpp?
Dyrare el i Tyskland, billigare i USA – så ser utvecklingen ut i två av den svenska industrins konkurrentländer. USA är ett land som åter satsar stort på att skapa förutsättningar för industriproduktion, men även Storbritannien är på väg åt samma håll. I Tyskland är läget mer oklart, hittills har den stora omställning som Tyskland slagit in på inneburit kraftigt ökade elpriser och rekordhöga utsläpp, och även om industrin i stort sett hittills varit undantagen från de kraftiga prishöjningarna finns oroande tecken på att industriinvesteringarna påverkas negativt i Tyskland. Kina framhålls ofta som ett föredöme för stora satsningar på förnybar elproduktion. Det stämmer att dessa satsningar är stora, men tyvärr är satsningarna på fossilt ännu större. I den kinesiska statistiken räknas också kärnkraft till det förnybara. Ska Sverige klara konkurrensen i framtiden måste energipolitiken i högre grad ta hänsyn till industrins långsiktiga konkurrenskraft. Det var några av slutsatserna då SKGS under tisdagen arrangerade det välbesökta seminariet med rubriken ”100 procent hållbar energi”.

Läs mer här


Behöver vi el dygnets alla timmar?

Arrangör:
Vattenfall

Medverkande:
Mikael Odenberg, generaldirektör Svenska Kraftnät
Erik Brandsma, generaldirektör Energimyndigheten
Lina Palm, energidirektör SKGS
Anders Dahl, sverigechef Vattenfall
Bosse Andersson, enhetschef Svensk Energi
Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi

Omställning kräver stora förändringar i både produktion och användning av el
Ambitiösa mål för ökad förnybar produktion ställer i kombination med fortsatt leveranssäkerhet stora krav på framtidens elsystem. Utbyggda nät som ger större överföringskapacitet, smartare användning och nyininvesteringar i en fungerande basproduktion av el. Det är vad som kommer krävas för att kunna klara elbehovet i framtiden, under dygnets alla timmar. Det var slutsatsen på ett seminarium som Vattenfall ordnade under tisdagen i Visby.

Läs mer här


Växande industri i Sverige ger minskade utsläpp i världen

Arrangör:
SKGS

Medverkande:
Astrid Kander, Professor ekonomisk historia, Lunds Universitet
Mattias Johansson, stabschef Miljödepartementet
Anders Fröberg, vd Borealis Sverige

Sverige bäst i klassen
Bakgrunden till seminariets rubrik är Astrid Kanders forskning kring metoder att mäta Sveriges utsläpp av växthusgaser. Kander har utvecklat ett nytt mått som tar hänsyn till både nivå och sammansättning av konsumtionen och dessutom till koldioxidintensiteten i exportproduktionen. Mycket förenklat kan man säga att Kanders mått alltså också tar hänsyn till de utsläpp ”som aldrig uppstår” globalt sett på grund av internationell handel. Slutsatsen, med bakgrund av hur långt Sverige kommit i vårt klimatarbete, är att en växande industri i Sverige ger minskade utsläpp i världen. Sverige är klimatsmart och ”bäst i klassen” – men kan självklart göra mer!

Läs mer här
 

Energi - hållbar och säker försörjning?

Arrangör:
PwC

Medverkande:
Lina Palm, Energidirektör, Skogsindustrierna SKGS
Gustav Melin, VD, Svebio
Johan Zettergren, Marknadschef, Swedegas
Kjell Jansson, VD, Svensk Energi
Peter Nygren, VD, Arise Windpower
Anna Elmfeldt, PwC
Martin Gavelius, Moderator, PwC

Ändringar i utsläppshandeln leder inte till minskade utsläpp
Vid en energidiskussion arrangerad av PWC på onsdagen debatterade företrädare från gas, vind, biobränsle, el och basindustri framtiden för Europas energi- och klimatpolitik. Vid lunchtid samma dag röstade EU parlamentet JA till det så kallade ”back-loading förslaget” som går ut på att undanta ett stort antal utsläppsrätter från handel under ett antal år, för att på så sätt driva upp priset på utsläppsrätterna. Detta viktiga och aktuella beslut diskuterades självklart vid seminariet. Hela panelen välkomnade beslutet utom SKGS. Eftersom beslutet väntas driva upp priserna på såväl utsläppsrätter som el är det inte märkligt att företrädare för elbranschen är positiva. För de som använder mycket el är beslutet lika självklart negativt. Men det kanske viktigaste att komma ihåg är att beslutet inte innebär någon skillnad för klimatet. Det totala antalet utsläppsrätter för perioden är oförändrat, och därmed även utsläppen av koldioxid.

www.skgs.org
 


ENERGIPRISINDEX
PwC:s Energiprisindex visar att kostnaderna för svensk industris energiförsörjning har minskat med ca 4 % under juni jämfört med maj. Kostnadsminskningen kan främst härledas till fallande priser på el och kol.

Energiprisindex-juli5.jpg


-> Läs hela redovisningen

 

 

SKGS är ett samarbete mellan de fyra branschorganisationerna Skogsindustrierna, IKEM, SveMin och Jernkontoret. SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor.

Box 55525 |102 04 STOCKHOLM | 08-762 79 49


Om du inte längre önskar ta del av SKGS nyhetsbrev kan du avanmäla dig via energiperspektiv@skgs.org.