SKGS

ENERGIPERSPEKTIV
JANUARI 2014


VÄLKOMMEN TILL 2014 ÅRS FÖRSTA ENERGIPERSPEKTIV!

Hej,

Det nya årets inleds inom energiområdet i full fart. Om en vecka lägger EU-kommissionen fram sitt förslag till nya klimat- och energimål fram till 2030. Den förnybara energins ställning är en av stötestenarna – ska krav på användning av förnybar energi vara bindande eller inte? På ena sidan står Storbritannien som menar att det räcker med tuffa utsläppskrav. Premiärminister David Cameron är också en förespråkare för Europeisk skiffergas och kan betrakta det som en framgång att EU:s regeringar innan jul enades om att inte införa hårdare krav på miljöprövning i samband med skiffergasutvinning. På andra sidan står Tyskland som tycks få nöja sig med en kompromiss som innebär hårdare krav på energeffektivisering, istället för förnybarhetsmål.
 
I detta årets första energiperspektiv kan du också läsa om gasproduktionen i USA som fortsätter att öka, om än inte lika snabbt som tidigare. Innan jul slöts också ett samarbetsavtal med Kina om att dela med sig av teknisk expertis för att påskynda utvecklingen av skiffergasutvinning även där.  Det växande energibehovet i Kina innebär dock att även kolproduktionen slår nya rekord.

Har du frågor eller synpunkter på Energiperspektiv? Maila gärna till energiperspektiv@skgs.org

Hälsningar,

Jan Johanssons signatur

Jan Johansson
Ordförande basindustrins energisamarbete SKGS

www.skgs.org


ENERGIPRISINDEX JANUARI 

Energiprisindex-januari-2014.jpg


-> Läs hela redovisningen

INGA HÅRDARE REGLER FÖR FRACKING I EU
Strax före jul enades EU:s medlemsländer om att inte reglera fracking som används vid utvinning av skiffergas. EU-parlamentet har drivit på för att en särskild miljöprövning ska göras innan utvinning av skiffergas, men regeringarna enades alltså om att en fullskalig miljöprövning inte behöver göras för skiffergas, för platser där utvinningen understiger 500 000 kubikmeter gas om dagen.

 

-> Till artikeln

EU ÖVERVÄGER ATT SLOPA BINDANDE FÖRNYBARHETSMÅL
Om en vecka (22/1) presenterar EU-kommissionen sitt förslag till energi- och klimatmål fram till 2030. Den kan, till skillnad från de mål som satts upp till 2020, komma att sakna bindande krav om att en viss andel av ländernas energianvändning ska utgöras av förnybara energislag. 


-> Till artikeln

 
 

USA:S GASPRODUKTION SLÅR REKORD, MEN TILLVÄXTTAKTEN MINSKAR
Färsk statistik för 2013 visar att gasproduktionen visserligen översteg den 2012, men bara med 1,5 procent, vilket är den minsta ökningen sedan 2005. Det kalla vädret gjorde att priserna trots ökad tillgång nyligen nådde den högsta nivån på två och ett halvt år.  


-> Till artikeln

KINA ÖKAR SIN KOLPRODUKTION
Trots att den är behäftad med miljöproblem ökar efterfrågan på kolkraft i Kina. 15 nya kolgruveprojekt har fått tillstånd för i år och den totala kapaciteten väntas öka med 860 miljoner ton över en femårsperiod.


-> Till artikeln

EU VILL FASA UT BRITTISKT STATSSTÖD TILL VINDKRAFT
EU-kommissionen menar att vindkraft är en mogen industri och därför borde klara sig utan stöd från de brittiska skattebetalarna, i enlighet med reglerna för den inre marknaden. Även stödet till solkraft måste skäras ner, menar kommissionen.    


-> Till artikeln

 

SKGS är ett samarbete mellan de fyra branschorganisationerna Skogsindustrierna, IKEM, SveMin och Jernkontoret. SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor.

Box 55525 |102 04 STOCKHOLM | 08-762 79 49


Om du inte längre önskar ta del av SKGS nyhetsbrev kan du avanmäla dig via energiperspektiv@skgs.org.