SKGS

ENERGIPERSPEKTIV
FEBRUARI 2014


VÄLKOMMEN TILL 2014 ÅRS ANDRA ENERGIPERSPEKTIV!

Hej,

I slutet av januari lade EU-kommissionen fram sitt förslag till klimatpaket som ska gälla fram till 2030. Som väntat valde man att slopa de bindande, nationella målen om ökad andel förnybar energi för att istället fokusera på målet om utsläppsminskningar. Förslaget får kritik från miljörörelsen för att inte vara tillräckligt ambitiöst, men det gillas också, av till exempel Storbritannien som menar att länderna själva ska kunna avgöra hur de vill minska sina koldioxidutsläpp. Förslaget kommer närmast att diskuteras av EU:s regeringschefer vid ett möte den 20-21 mars.

I Tyskland fortsätter diskussionen om energipolitiken och regeringen försöker nu, på initiativ av energi- och ekonomiminister Sigmar Gabriel att hitta olika sätt att skära ner på subventionerna till förnybar energi. Grannlandet Polen, som är en storkonsument av kol, vill nu hitta alternativ, men går en annan väg än Tyskland i sin energiomställning och strävar istället efter att bygga både ny kärnkraft och att komma igång med utvinning av skiffergas, vilken dock har hindrats av krångliga regleringar.

För USA:s del har skiffergasen som bekant inneburit reducerade koldioxidutsläpp. Obama nämnde detta i sitt State of the Union-tal, som ett lyckat exempel på den energistrategi han kallar all-of-the-above. Däremot sa han inget om vare sig kol- eller kärnkraft, trots att de tillsammans står för mer än hälften av landets elproduktion.

Har du frågor eller synpunkter på Energiperspektiv? Maila gärna till energiperspektiv@skgs.org

Hälsningar,

Jan Johanssons signatur

Jan Johansson
Ordförande basindustrins energisamarbete SKGS

www.skgs.org


ENERGIPRISINDEX FEBRUARI 
PwC:s Energiprisindex visar att kostnaderna för svensk industris energiförsörjning minskade i januari 2014 jämfört med december 2013.

pwc-februari.jpg


-> Läs hela redovisningen

NY KLIMATPLAN FÖR EU FÖRESLAGEN
EU-kommissionen föreslog som väntat (22/1) att koldioxidreduktion, med 40 procent från 1990 års nivå, blir det främsta målet till 2030. Istället för nationella, bindande förnybarhetsmål vill kommissionen se ett mål för hela EU där andelen förnybar energi ska öka till 27 procent. Man valde också att inte sätta upp några ytterligare hinder mot europeisk skiffergas. Förslaget kommer att diskuteras av EU-ländernas ledare vid toppmöten i mars och i juni.

 

-> Till artikeln

OBAMAS STATE OF THE UNION
I slutet av januari (28/1) höll Barack Obama sitt State of the Union-tal och tog bland annat upp energifrågan. Obama kallar sin energistrategi för all-of-the-above – det vill säga att landet ska utveckla alla sina energikällor för att minska beroendet av utländska olja – och lyfte i sitt tal fram vilken effekt den haft. Mer specifikt tog han upp två energislag: naturgas, som har bidragit till att USA under de senaste åtta åren är det land i världen som har minskat sina koldioxidutsläpp mest, och solenergi, där Obama vill se en förändrad skattepolitik som styr om investeringar från fossila bränslen till solenergi.  


-> Till artikeln

 
 

EUROPEISKA ELPRODUCENTER GÅR FRÅN GAS- TILL KOLKRAFT
Förklaringen är minskad amerikansk efterfrågan på kol, som ett resultat av ökad egen naturgasutvinning, vilket ger lägre kolpriser i Europa. Förutom att detta ger högre koldioxidutsläpp i Europa, kan det också undergräva stabiliteten i elnätet – utbyggnaden av förnybara energikällor som sol- och vindkraft kräver balanskraft och då är snabbstartade gaskraftverk bättre än kolkraftverk.   


-> Till artikeln

TYSKA REGERINGEN STÄLLER SIG BAKOM MINSKADE SUBVENTIONER
Tysklands Energiewende har lett till ökade kostnader för konsumenterna och Sigmar Gabriel som är energi- och ekonomiminster, har föreslagit att subventionerna till nya anläggningar för förnybar energi ska minskas från dagens 0,17 Euro/kWh till 0,12 Euro/kWh under 2015. Förslaget har mött kritik, även inifrån de styrande partierna, men regeringen ställde sig bakom politiken vid ett möte i slutet av januari.


-> Till artikeln

POLEN VILL HA BÅDE NY KÄRNKRAFT OCH SKIFFERGAS
I slutet av januari presenterade den polska regeringen ett förslag om byggande av två kärnkraftverk. Byggstart är tänkt 2019 och 2024 ska det första verket börja producera el. Projektet ska skötas av statligt ägda PGE och beräknas kosta mellan 13 och 19 miljarder dollar. Finansieringen är dock inte klar och ska vara helt privat enligt regeringen. Regeringen har också föreslagit en ny lag som ska minska den byråkrati som hindrar skiffergasutvinning i landet.    


-> Till artikeln

SKGS BJUDER IN TILL VÅRENS FÖRSTA GRILLNING
Den 2 april kl. 11.30-16.30 finner ni våra riksdagspolitiker, industrins VD:ar och myndigheternas GD:ar på grillen. Vi kryddar anrättningen med konkurrenskraft och energipolitik. Varmt välkommen!


-> Läs mer och anmäl dig

 

 


SKGS är ett samarbete mellan de fyra branschorganisationerna Skogsindustrierna, IKEM, SveMin och Jernkontoret. SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor.

Box 55525 |102 04 STOCKHOLM | 08-762 79 49


Om du inte längre önskar ta del av SKGS nyhetsbrev kan du avanmäla dig via energiperspektiv@skgs.org.