Kan du inte läsa mailet? Läs det här ยป

Nyhetsbrevet Aktuellt november 2011
 

Välkommen till Skogsindustriernas novembernummer av nyhetsbrevet Aktuellt! 
Kan du inte läsa mailet? Klicka här.

I fokus

Avtalsrörelsen
Skogsindustrierna har den 29 november, tagit emot en slutgiltig hemställan från Opo. Svar ska lämnas den 30 november kl 18. För aktuell information om avtalsrörelsen.

Tufft ekonomiskt läge för sågade trävaror
Världsmarknadsläget för trävaror diskuterades vid den årliga Trämarknaden i Karlstad 23-24 november 2011, den traditionella mötesplatsen för svenska träproducenter och kunder från hela världen. Läget är tufft för den svenska sågverksindustrin, men ljuspunkter finns i Japan, Kina och Nordafrika. Läs mer här 

Supermedlaren Rune Larson om Industriavtalets och märkets betydelse
Under avtalsförhandlingarna pratas det mycket om ”märket”. Vad är egentligen ”märket” och vad spelar det för roll i avtalsrörelsen? För att svara på det frågar vi Rune Larson, under tjugo år förhandlingschef i TCO-S, senare ledamot i den så kallade Rehnbergkommissionen, som var en viktig del av arbetet som till slut ledde fram till Industriavtalet, och medlare sedan många år. Läs mer här

Allmänheten förväntar sig måttliga löneökningar
En ny undersökning av Svenskt Näringsliv (genomförd av United Minds) visar att svenska folket har stor medvetenhet om det ekonomiska läget. Hälften av de tillfrågade är pessimistiska om den svenska ekonomin på ett års sikt, och 70 procent tror att krisen blir långvarig, och kommer att leda till besparingar i offentlig sektor och personalnedskärningar på företag. Det är framförallt yngre och LO-medlemmar som är mest oroliga för arbetslöshet. Läs mer här 
Läs rapporten här

Energi

Skogsindustrins biobaserade elproduktion ökar 25 procent till 2020
Rapporten ”Sveriges utbyggnad av kraftvärme till 2020” visar att skogsindustrin bygger ut elproduktionen fram till 2020. Totalt förväntas den egna biobränslebaserade elproduktionen öka med 25 procent, motsvarande 1,5 TWh. Rapporten visar också att skogsindustrin är på god väg att uppfylla sin nollvision gällande användningen av fossila bränslen i processerna. Läs mer här

Skogsindustrierna i Miljöministerns referensgrupp för CO2-fritt Sverige
Skogsindustrierna representeras i Lena Eks referensgrupp för "ett CO2-fritt Sverige till 2050" av Gunilla Saltin, VD Södra Cell. Miljödepartementet har gett Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram en färdplan för ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser år 2050. Miljöministern har tagit initiativ till en referensgrupp för att ge olika berörda parter möjlighet att vara med och diskutera vilka problem och möjligheter som finns. Läs mer här

Miljö

Besök på den nya Havs- och vattenmyndigheten
Skogsindustrierna besökte i oktober den nya Havs- och vattenmyndigheten för att få kunskap om myndighetens uppdrag och diskutera aktuella vattenfrågor. Läs mer här

Fler samarbetsområden mellan näringslivet och Naturvårdsverket
Under hösten har ytterligare två arbetsgrupper tillsatts för samverkan mellan näringslivet och Naturvårdsverket inom "EU-dialogen". Dessa ska arbeta med den så kallade Sevilla-processen respektive ”environmental footprints”. Läs mer här

Förslag till nationell avfallsplan
Naturvårdsverket har utarbetat ett förslag till nationell avfallsplan i vilken bland annat åtgärder för att öka återvinningen av bygg- och rivningsavfall framhålls. Läs mer här 

Papper

Vad ska ”Environmental footprints” för pappersprodukter omfatta?
”Environmental footprints” är ett verktyg EU-Kommissionen vill använda för att uppfylla sin resurseffektivitetsstrategi. I ett samverkansprojekt mellan CEPI och Kommissionen utvecklas regler, så kallade PFCR (Product Footprint Category Rules), för footprints för pappersprodukter. Läs mer här

Nya miljömärkningskriterier
EU-kommissionen har skickat ut nytt förslag till kriterier för Eco-label-kriterier (tidningspapper och tryckta pappersprodukter). Skogsindustriernas synpunkter avseende elmix har beaktats men inte avseende fiberkrav. Läs mer här

Seminarium om LCA den 1 december – ”Historien om EU:s handbok för livscykelanalys”
EU-kommissionen har låtit sitt forskningscenter JRC sammanställa en handbok i LCA, som ligger på Kommissionens hemsida. Denna ska användas som bas för kommande verktyg i EU:s miljöarbete, t ex i offentlig upphandling, footprints, resurseffektivitetsindikator m m, men läsbarheten för användare utöver forskare är obefintlig.

Skogsindustrierna har tillsammans med några andra branschorganisationer samt Naturvårdsverket låtit IVL göra en analys av hur handboken är framtagen och vad den innehåller. Detta ska presenteras på ett seminarium på Jernkontoret den 1 december kl 10-12. Anmälan till elisabeth.kallgren@jernkontoret.se

Skog

Skogsstyrelsen medger brister vid inventering av miljöhänsyn
Skogsstyrelsen följer varje år upp den miljöhänsyn som tas i samband med avverkningar. Efter metodkritik från skogsbruket har Skogsstyrelsen nu genomfört en kvalitetskontroll av uppföljningarna som visar att på drygt hälften av de inventerade avverkningarna kommer ordinarie inventerare och kontrollinventerare till olika slutomdöme. Denna kontroll blir nu ett av flera underlag till diskussionen om hur uppföljning av miljöhänsyn ska se ut i framtiden.

- Skogsstyrelsens egen kontrolltaxering åskådliggör hur svårt det är att bedöma vad som är bra miljöhänsyn. Den dialog som Skogsstyrelsen initierat för att utveckla detta är därför mycket angelägen, säger Skogsindustriernas skogsdirektör Mårten Larsson. Läs Skogsstyrelsens pressmeddelandet

Ny lägesrapport kring hållbarhet från ICFPA
International Council of Forest and Paper Associations (ICFPA) är ett världsomspännande nätverk av skogsindustrins föreningar som främjar samarbete på områden av gemensamt intresse för sina medlemmar och fungerar som branschens röst på internationell nivå. ICFPA och dess medlemmar är fast beslutna att en hållbar utveckling som ser till att miljömässiga, sociala och ekonomiska fördelar är tillgängliga för både detta och kommande generationer. Läs mer här

Skogsrikets tio ambassadörer
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson har utsett Skogsrikets första ambassadörer. De tio ambassadörerna för Skogsriket har en bred och djup kompetens inom skogens många områden. Läs mer här

Övrigt

Examensarbete om produktkalkyl för vidareförädlade trävaror vinner Träteknologipriset 2011
Träteknologipriset 2011 gick till Harald Nylinder, jägmästarstudent från SLU. Prissumman på 25 000 kronor tilldelas Harald för hans enastående examensarbete där han gjort en modell för produktkalkyler som ska ge företag underlag för hur verksamheten går och hur den kan förbättras. Läs mer om Träteknologipriset

Utbildningsbroschyr om skogsindustriella utbildningar
Skogsindustrierna har tagit fram en broschyr där de eftergymnasiala utbildningar som har en tydlig inriktning mot skog, trä eller massa- och papper finns sammanställda. Vill du veta mer kan du besöka utbildningskartan på vår hemsida.

 

Ny folder om ex-jobb och praktikplatser
Foldern erbjuder ett bra stöd för företag på arbetsmarknads- och karriärdagar. Det är ett enkelt sätt för studenter att få en överblick av de möjligheter som finns inom branschen. Beställ och läs mer på vår hemsida

 

Följ Skogsindustrierna


För mer information, vänligen kontakta Skogsindustriernas Aktuelltredaktion.

Skogsindustrierna är massa-, och pappers- och den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk och cirka 140 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä. Skogsindustrin sysselsätter drygt 60 000 personer och exporterade för 128 miljarder kronor (2011).

Box 555 25, 102 04 Stockholm, Telefon: 08-762 72 60, E-post:info@skogsindustrierna.org
© 2012 Skogsindustrierna