Kan du inte läsa mailet? Läs det här ยป

Nyhetsbrevet Aktuellt juni 2011
 

Kan du inte läsa mailet? Klicka här.

Glad sommar önskar Aktuelltredaktionen!
Vi är tillbaka i augusti.

I fokus

Skogsindustrierna tar ansvar för lönebildningen
Per Hidesten, förhandlingsdirektör och vice vd och dessutom ytterst ansvarig för Skogsindustriernas avtalsrörelse 2012 intervjuas med anledning av undertecknandet av det nya Industriavtalet. Läs mer här

Nya Industriavtalet undertecknat
Ett nytt Industriavtal är nu undertecknat av parterna: fem arbetstagarförbund och tolv arbetsgivarförbund. Avtalet träder i kraft den 1 juli 2011 då det ersätter det befintliga Industriavtalet från 1997 som varit en hörnsten för lönebildningen i Sverige. Det nya Industriavtalet förstärker och breddar parternas gemensamma arbete för att utveckla svensk industri. Det förstärker också industrins lönenormerande roll genom tydligare syfte och inriktning och delvis nya regler för förhandlingarna. Läs mer här

I samband med att arbetsgivar- och arbetstagarparterna undertecknade det nya Industriavtalet utsågs också ledamöter till Industrins ekonomiska råd. Läs mer här
 

Skogsindustrierna i Almedalen: Skogsindustrierna är på plats under Almedalsveckan och planerar att genomföra ett antal seminarier och vara med som medarrangörer på andra.

4 juli: Vem tar ditt jobb?  Arbetsgivare, fackföreningar och anställda inom industrin ställer allt oftare frågan "Vem tar ditt jobb"? På seminariet diskuterar GS-facket, Sveriges Ingenjörer, Bemanningsföretagen, TMF (Trä- och Möbelföretagen) och Skogsindustrierna behovet av förändringar av kollektivavtalens funktion på framtidens arbetsmarknad. Läs mer här

5 juli: Alla ska med! Även vitryggen. Ett seminarium om skogsbruk och biologisk mångfald. Biologisk mångfald berör alla, och alla arter ska fortleva. Så kan innehållet i Skogsindustriernas seminarium om biologisk mångfald sammanfattas. En rapport som för första gången ger en samlad bild av skogsindustrins arbete diskuteras med en bred panel med företag, forskare och politiker. Läs mer här

Läs mer här om alla seminarier i Almedalen som Skogsindustrierna är engagerade i.

Ekonomi

Kvartalsrapport: Splittrad marknadsbild för svensk skogsindustri
Trots produktionsökningar för sågade trävaror, massa och papper är nivåerna inte tillbaka på de som gällde före den ekonomiska krisen. Industrin får fortsatt anpassa sig till en situation med försämrad konkurrenskraft, som en följd av stark krona och dyr råvara. Skogsindustrins exportvärde steg fem procent första kvartalet, betydligt lägre än den totala svenska exporten. Detta framgår av Skogsindustriernas kvartalsrapport ”Så går det för skogsindustrin”. Läs mer här

Energi & Klimat

Nytt Energiskattedirektiv
Den 22 juni lade EU-kommissionen fram ett nytt förslag till Energieffektiviseringsdirektiv. Direktivet grundar sig på EUs mål om att energieffektivisera med 20% till 2020. Läs mer här

Tysklands beslut att avveckla kärnkraft bedöms öka Svenska elpriser
Tyskland fattade den 6/6 beslut om att avveckla samtliga sina inhemska kärnkraftreaktorer till 2022. Beslutet innebär att ca 140 TWh el (motsvarande hela Sveriges förbrukning) som idag produceras med kärnkraft behöver ersättas till 2022.  Läs mer här

Miljömålen
Miljömålsberedningens förslag till etappmål vilka ersätter de tidigare delmålen har sänts på remiss. Likaså har Naturvårdsverkets förslag till preciseringar av miljökvalitetsmålen sänts ut för synpunkter. Läs mer här

Stora Enso miljöbelönas för innovativ återvinningsteknik 
Stora Enso och dess partner Alucha Recycling Technologies har fått miljöprojektet LIFE:s utmärkelse "Best of the Best" 2010, som EU ger till projekt, som har en positiv inverkan på miljön. Stora Enso och Alucha Recycling Technologies tilldelades utmärkelsen för att ha utvecklat och investerat i  innovativ återvinningsteknik vid Stora Ensos bruk i Barcelona. Med den nya tekniken separeras plast- och aluminiumlaminat från återvunna vätskeförpackningar. Den här processen innebär att både fibrerna och  aluminiumet helt kan återanvändas och att plasten kan användas för att generera energi till bruket. Läs mer här

Transport

KUs granskning: Regeringen gjorde fel vid införandet av nya miljökrav för sjötransporter
Konstitutionsutskottets har publicerat en granskning av regerings hantering av nya svavelreglerna i marint bränsle. Granskningen ger Skogsindustrierna rätt i sin tidigare kritik och visar tydligt att regeringen har brustit i hanteringen. Beslutet innebar kraftigt ökade krav och kostnader för sjötransporter. Läs mer här

Papper

Revidering av Bref-dokumentet
Remissen av Bref- dokumentet för massa- och pappersindustrin är ytterligare försenad. Bref-dokumentet beskriver bästa teknik och de så kallade BAT- slutsatserna blir bindande att följa. Arbetet att uppdatera Bref-dokumentet för stora förbränningsanläggningar har påbörjats under våren. Läs mer här

Trä & Byggande

Nytt nummer av tidningen Träinformation finns ute nu! Läs mer här

Fick Schweighofer Prize för turbinblad i limträ
Åge Holmestad på Moelven Limtre AS och Svein Dag Henriksen på Hydra Tidal AS tilldelades på torsdagskvällen innovationspriset Schweighofer Prize 2011 för sitt arbete med turbinblad i limträ till en flytande kraftverkspilotanläggning baserad på havs- och tidvattenströmmar i Gimsøystraumen i Nordland. Läs mer här

Svenskt Limträ går samman med Skogsindustrierna
Svenskt Limträ blir en del av bransch- och arbetsgivarorganisationen Skogsindustrierna från och med den 1 juli. Vid samgåendet bildas en Limträkommitté inom Skogsindustrierna med representanter från Moelven Töreboda, Setra Trävaror och Martinson Group. Kommittéordföranden blir Leif Cederlöf. Limträkommittén kommer att organiseras under avdelningen för Träpromotion. Läs mer här

Övrigt

Marie S Arwidson blev årets KVIST
Skogsindustriernas vd Marie S. Arwidson utnämndes till årets KVIST 2011. Nätverket KVIST, kvinnor i skogsindustrin, bildades 1993 och består idag av ca 200 medlemmar med erfarenheter som spänner över många skogsindustriella områden och finns utspridda över hela Sverige.

Skog & Industri nr 2 har utkommit och finns tillgänglig som blädderbar pdf. Du har också möjlighet att börja prenumerera eller beställa ett exemplar av oss. Läs mer här

Seminarier/Utbildning

Tillbaka i arbete – rehabilitering steg för steg
Passa på att lära er mer om hur man kan arbeta aktivt med sjukskrivnings- och rehabiliteringsfall, rehabiliteringsprocessen och köp av företagshälsovårdstjänster. Nästa tillfälle är i Sundsvall den 7 september. Parterna inom industrin anordnar i samarbete med Prevent.
Läs mer här  

Höstens branschkvällar för universitetsstuderande
Chalmers: 8 november
Linköpings Universitet: 15 november
SLU Skinnskatteberg: 7 december

Följ Framtidsresans turné till hösten
Måndagen den 29 augusti drar Framtidsresans turné igång igen efter sitt sommaruppehåll. De första temadagarna hålls i Småland, med stopp i bland annat Ljungby, Växjö och Mönsterås. Under höstens turné reser Framtidsresans tre ambassadörer sedan vidare mot skolor i Blekinge, Skåne, Halland och Västergötland. Besök gärna vår hemsida för att se hela turnéplanen eller för att läsa mer om temadagarna! Läs mer här 

Följ Skogsindustrierna


För mer information eller synpunkter på nyhetsbrevet, kontakta Skogsindustriernas Aktuelltredaktion.

 

 

Skogsindustrierna är massa-, och pappers- och den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk och cirka 140 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä. Skogsindustrin sysselsätter drygt 60 000 personer och exporterade för 128 miljarder kronor (2011).

Box 555 25, 102 04 Stockholm, Telefon: 08-762 72 60, E-post:info@skogsindustrierna.org
© 2012 Skogsindustrierna