Kan du inte läsa mailet? Läs det här ยป

Nyhetsbrevet Aktuellt augusti 2011
 

Välkommen till Skogsindustriernas augustinummer av nyhetsbrevet Aktuellt! 
Kan du inte läsa mailet? Klicka här.

I fokus

Avtalsförhandlingarna ska fokusera på åren som kommer
Även om det skett en återhämtning är det alltjämt en bit kvar till de produktionsnivåer som rådde före krisen 2008-2009. När vi nu går in i höstens avtalsförhandlingar måste fokus vara på arbetskostnader och villkor för kommande år, inte för de år som varit. Det skriver Skogsindustrierna tillsammans med ett antal arbetsgivarorganisationer, i en replik på industrifackens krav att "Våra medlemmar ska ha mer i årets avtalsrörelse" på DN Debatt 25/8. Läs mer här

Hemsida för avtalsrörelsen
Skogsindustrierna har inför den kommande avtalsrörelsen valt att samla all officiell information på vår hemsida under Avtal 2012. Symbolen bredvid är den vi kommer att använda för information om Avtal 2012. Läs mer här

Du har väl anmält dig till Virkesforum 2011?
Förändringens vindar blåser som vanligt och mycket händer inom skogsindustrin just nu och därför har vi delat in årets Virkesforum i tre block: Strukturutveckling, Internationella utblickar samt Nya trender och produkter. Vi hoppas att årets program ska väcka Ditt intresse och ser fram emot en intressant dag med föredrag och debatt!
Tid: Onsdagen den 14 september kl. 09.00 – 16.15 med efterföljande mingel.
Plats: Industrisalen, Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Anmälan senast den 6 september! För program och anmälan

Energi & Klimat

Skogsindustriernas remissvar kring energiskattedirektivet
Skogsindustrierna välkomnar i sitt remissyttrande EUs arbete med att åstadkomma en mer harmoniserad energiskattelagstiftning. Skogsindustrierna ser däremot två allvarliga risker med liggande förslag.
Läs mer här   Remissvaret

Miljödepartementet vill ha ett CO2-fritt Sverige till 2050
Miljödepartementet har gett Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram en färdplan för ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser år 2050. Flera myndigheter involveras i uppdraget och arbetet ska bygga på dialog och samverkan med hela samhället. Skogsindustrierna bevakar och deltar i arbetet.
Läs mer här

Transport

Kilometerskatten hotar åter!
Sedan valet har Sverigedemokraterna bytt åsikt och förespråkar numera kilometerskatten. I en artikel i Svenska Dagbladet den 20 augusti uttalar sig flera företrädare för oppositionen om att ta upp kilometerskatten i riksdagen under hösten. Kilometerskatt föreslogs av de rödgröna samarbetspartierna inför valet 2010. Företrädare för skogsindustrin och andra branscher protesterade kraftfullt mot förslaget. Läs mer här

En järnvägssatsning som stärker svensk konkurrenskraft!
Skogsindustrierna välkomnar den satsning på järnvägsinfrastrukturen som den 30 augusti aviserats av regeringen. Genom satsningen bemöter man den kapacitetsbrist som är påtaglig i dag och stärker därmed industrins konkurrenskraft.  Läs mer här

Skog

Skogsriket
Skogsindustrierna välkomnar regeringens handlingsplan för Skogsriket. Ett brett helhetsgrepp kring de viktiga frågor som är framtidsutmaningar för såväl skogen, skogsindustrin som Sverige. En rad andra frågor uppmärksammas i regeringens handlingsplan, allt från produktförädling till friluftsliv. Detta ses som positivt av skogsindustrin som efterlyser ett helhetsperspektiv i skogsfrågorna. Bland annat sätter regeringen ett ambitiöst mål för svensk export av skogsprodukter och kunnande inom sektorn med en ökning med 20 procent till år 2020. Läs mer här

Papper

Mineraloljor - Relevanta krav och testmetoder för industrin krävs
Tyskland vill införa hårda kravvärden för mineraloljor i papper och kartong avsedda för livsmedel. Det finns dock ingen enhetlig och vedertagen definition av mineraloljor och det hänvisas till en testmetod som är komplicerad och inte validerad.  I princip kan testerna bara uföras av ett laboratorium. Läs mer här

Regeringen har beslutat om utredning av avfallsområdet
Regeringen har tillsatt en särskild utredare för att göra en allmän översyn av avfallsområdet, främst avseende utformningen och ansvaret för insamlingen och omhändertagandet av hushållens avfall. Vidare ska utredaren göra en översyn av ansvaret för verksamheternas avfall, särskilt avseende hushållsavfallet, förpackningar och returpapper. Utifrån detta ska utredaren föreslå hur avfallshanteringen bäst bör utformas. Dagens styrmedel för att få producenterna att tillverka förpackningar med låg miljöbelastning och resursförbrukning i ett helhetsperspektiv, ska också utvärderas. Utredningen ska vara färdig 1 juni 2012. Skogsindustrierna håller kontakt med utredningen.

Miljökriterier för offentlig upphandling av pappersprodukter är klara
De under senaste året utarbetade miljökriterierna för offentlig upphandling av mjukpapper, tryckpapper och kopieringspapper finns nu på Miljöstyrningsrådets hemsida. Skogsindustrin har haft flera representanter i arbetsgruppen. Dokumenten ska nu översättas till engelska. Miljöstyrningsrådet

EU-kommissionen ska ta fram PFRC, Product Footprint Category Rules, för papper
Reglerna ska användas som vägledning för ”footprint”-analyser, som är tänkt som verktyg och indikatorer för att genomföra EU-kommissionens flaggskepp om resurseffektivitet. Arbetet kommer att genomföras som ett samarbete mellan Kommissionen och CEPI. Intressenter kan också anmäla sig via hemsidan www.paperpfcr.eu för att aktivt bidra i arbetet, som kommer att vara helt öppet. Första utkast till vägledning som kan kommenteras på nätet, är planerat att läggas ut den 12 september. Skogsindustrierna kommer att medverka i processen, som ska vara klar i slutet av 2012.

Klimat & Miljö

Water Profile för den svenska skogsindustrin och skogsbruket
Den svenska skogsindustrins och skogsbrukets påverkan på vattentillgång och vattenkvalitet är begränsad och i vissa fall positiv.  Utifrån ett vattenperspektiv är förutsättningarna i Sverige goda för skogsbruk och skogsindustri. Det är slutsatsen av studien Water Profile för den Svenska skogsindustri som IVL Svenska Miljöinstitutet presenterade vid World Water Week i Stockholm. Läs mer här

Trä & Byggande

Ny TV-kampanj i Frankrike
Med samma slogan som under 2010 genomförs den nya franska TV-kampanjen "ja till trä och nej till CO2!". I denna nya uppdaterade version är reklamfilmen mer fokuserad på segment leva med trä, som golv, fönster och inredning. Den första omgången genomfördes under två veckor i juni och den andra kommer att genomföras under en vecka i september. Den franska kampanjen genomförs i samarbete med de franska organisationerna CODIFAB och France Bois Forêt och den finska skogsstiftelsen.
Läs om boi.com här 
Läs och se bilder från kampanjen

Övrigt

Ny företagsforskarskola vid Karlstads universitet
I samverkan med 14 företag inom skogsindustrin och med anslag från KK-stiftelsen gör Karlstads universitet en satsning på 69 miljoner till en ny företagsforskarskola. Projektet som bär namnet VIPP, Värdeskapande i fiberbaserade processer och produkter, innebär fyra till sex års verksamhet. Medlen skall finansiera 13 industridoktorander inom pappers-, massa-, energi-, miljö- och tjänsteforskning. Programdirektör är Lars Järnström, professor i kemiteknik vid Karlstads universitet. 

Seminarier/Utbildning

Skogsindustrins arbetsmiljöutbildning
Den 25 oktober anordnar Skogsindustrierna en kurs i ”Arbetsmiljö-arbetsgivarens ansvar” i Stockholm för medlemmar. För mer information och anmälan: Läs mer här 

Det hände i Almedalen
Skogsindustrierna deltog i Almedalen med ett flertal seminarier som var välbesökta och uppskattade. Måndagen den 4 juli anordnade Skogsindustrierna och TMF ett gemensamt arbetsgivarseminarium med rubriken ”Vem tar ditt jobb?” Seminariet baserades på en rapport med samma namn och rapporten baserades på en gemensam undersökning om vilken påverkan lag och avtal har på företagsklimatet inom industrin.

På seminariet den 5 juli "Alla ska med! Även vitryggen" om skogsbruk och biologisk mångfald presenterade Skogsindustriernas skogsdirektör Mårten Larsson rapporten "Levande Skogar". Per Simonsson från SCA beskrev deras naturvårdsarbete och Johan Bodegård från ArtDatabanken berättade vidare hur de arbetar utifrån arternas perspektiv. 
Se en sammanställning över alla våra engagemang samt referat och bilder.

Följ Skogsindustrierna

 

För mer information, vänligen kontakta Skogsindustriernas Aktuelltredaktion.

 

 

Skogsindustrierna är massa-, och pappers- och den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk och cirka 140 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä. Skogsindustrin sysselsätter drygt 60 000 personer och exporterade för 128 miljarder kronor (2011).

Box 555 25, 102 04 Stockholm, Telefon: 08-762 72 60, E-post:info@skogsindustrierna.org
© 2012 Skogsindustrierna