Nytt direktiv om energieffektivisering

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-09-26
2012-09-26

Energieffektiviseringsdirektivet är i princip färdigförhandlat, endast formellt beslut i ministerrådet kvarstår. I korthet innebär direktivet ett absolut tak på energianvändningen inom EU. Medlemsstaterna ska sätta indikativa mål som ska rapporteras till EU KOM. (I Sveriges fall fortsatt som ett energiintensitetsmått, energi/BNP krona) EU KOM ska till den 31/6 2014 bedöma möjligheterna att uppnå det EU gemensamma minskningsmålet.

Direktivet stipulerar att ett kvotpliktssystem ska införas. Energidistributörer eller energiförsäljare är skyldiga att minska energiförbrukningen hos sina kunder med 1,5 % årligen. Det finns också möjlighet för medlemsstaterna att välja att använda andra typer av åtgärder än kvotplikt (till exempel ett PFE-liknande system för industrisektorn) men uppnådd effekt måste motsvara det ovan nämnda. Det tidigare kravet på att industriproduktion skulle tvingas leverera restenergier till närliggande samhällen är nu villkorat av en kostnads/nyttoanalys.

När direktivet är slutligt godkänt har medlemsstaterna 18 månader på sig att implementera direktivet i den nationella lagstiftningen.
Direktivet finns också på olika språk via länken nedan.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20120911&secondRef=TOC&language=sv

Länk till sidan: