Skogsstyrelsens miljödialog rullar på trots avhopp

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-03-27
2012-03-27

Skogsstyrelsens miljödialog handlar om att utveckla miljöhänsynen i skogsbruket tillsammans med sektorn och förutom Skogsstyrelsen deltar skogsnäringen, LRF, Riksantikvarieämbetet, WWF, Hembygdsförbundet och flera ideella organisationer. Svenska Naturskyddsföreningen hoppade av projektet nyligen då man inte tyckte att man fick gehör för sina budskap. Skogsstyrelsen och skogssektorn jobbar dock konstruktivt vidare i miljödialogen som kommer slutredovisa resultaten i början av 2013.

Skogsstyrelsen beklagar i ett pressmeddelande att Naturskyddsföreningen väljer att lämna projektet. Skogsstyrelsen pekar på att det är viktigt att alla delar av skogssektorn deltar för att i sektorn skapa en gemensam syn på god miljöhänsyn. Skogsindustrierna beklagar också att Naturskyddsföreningen ställer sig utanför möjligheten att i dialogform både påverka och lära sig av branschens inklusive Skogsstyrelsens experter på området.

Fakta om skogsstyrelsens projekt ”Dialog om miljöhänsyn”

Våren 2011 redovisade Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket regeringsuppdraget ”Kunskapsplattform för hållbart brukande av skog”. Syftet med arbetet var att analysera hur man kan uppnå en större måluppfyllelse för hållbart skogsbruk.

Arbetet visade på:
• Skillnader i målbild och uppföljningssystem
• Svag kunskap/förståelse av målnivåer
• Nuvarande Polytaxresultat ger inte tillräcklig vägledning i vad bristerna består i.

Skogsstyrelsen initierade en utökad dialog i samverkan med skogssektorn om mål, lagkrav och uppföljning av miljöhänsyn.

Målen med projektet Dialog om miljöhänsyn är:
• Ökad samsyn om sektorsansvaret
• Utvecklade sätt att beskriva målbilder för bra miljöhänsyn
• Väl kända lagkrav för miljöhänsyn
• Uppföljningssystem som kan utgöra grund för en fortsatt utvecklings- och lärprocess.

Projektet pågår under perioden 2011 - 2013.

Arbetet som är omfattande engagerar en stor del av sektorns tjänstemän i sju olika projekt. Projekten som handlar om Naturvård, Mark och Vatten, Friluftsliv och Rekreation, Kulturmiljöer, en Översyn av §30 föreskrifter och allmänna råd samt Uppföljning utgör ett helhetsgrepp kring skogsbrukets så kallade generella hänsyn. Processgruppen ska hålla ihop projektet så att delprojekten arbetar ihop till en effektiv enhet.

Skogsindustrierna anser att initiativet är bra och hoppas att detta inte bara leder till en gemensam syn på hänsynsfrågorna utan också till att skogsbruket lär av Skogsstyrelsens experter och att Skogsstyrelsen också lär av skogsbrukets experter på området.

Skogsstyrelsens pressmeddelande

Länk till sidan: