Regeringen föreslår utveckling av fjärrvärmemarknaden

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-03-27
2012-03-27

Under flera år har det framförts kritik mot fjärrvärmeföretagens starka ställning i relation till sina kunder som ledde fram till den statliga utredningen om tredjepartstillträde, TPA-utredningen. Kritiken har bland annat riktat sig mot bristande möjligheter för leverantörer av spillvärme att få tillträde till fjärrvärmenäten och leverera till kunder. Efter ett omfattande remissförfarande har nu regeringen tagit ställning till hur TPA-utredningens förslag ska tas vidare.

TPA-utredningen lämnade i april 2011 sitt slutbetänkande. Utredningen hade till uppgift att ta fram ett förslag som stärker konsumentens position samt åstadkomma en effektivare värmemarknad med lägre fjärrvärmepriser och förbättrad miljö.

I regeringens promemoria görs bedömningen att miljövänlig restvärme bör användas till uppvärmning på de orter där det är samhällsekonomiskt motiverat. Därför föreslås ett reglerat tillträde till fjärrvärmenäten för restvärmeleverantörer och för andra fjärrvärmeproducenter. Det föreslås också att redovisning av restvärmepotential ska vara obligatoriskt i miljökonsekvensbeskrivning vid projektering av ny fjärrvärmeproduktion. En myndighet bör därför få i uppdrag att ta fram förslag på en modell för hur anslutning av restvärmeleverantörer och andra fjärrvärmeproducenter ska kunna ske på skäliga och icke-diskriminerande villkor.

Länk till sidan: